سامانه پژوهشی –
بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران  …
Business man observing fast speed dataflow.

سامانه پژوهشی – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …

1-7-3- متغير های تحقیق:
متغیر[64]،کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند،بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد. نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود،برای مثال X یک متغیر است، یعنی نمادی است که می توانیم مقادیر عددی بدان نسبت دهیم. متغیر X می تواند،مجموعه قابل توجهی از مقادیر مثلا نمره- های یک آزمون هوش یا مقیاس طرز نگرش را اختیار کند(خاکی،74،1386).
متغیر عبارت است از ماهیتی که ارزش های مختلف را قبول کند به سخن دیگر متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد(همان منبع، 74).
1-برای اندازه گیری مدیریت ریسک از مدل ارائه شده(مدل مرتون-2010 ) در زیر استفاده می شود.
DP=
: ارزش بازار داراییها
X: ارزش دفتری بدهی ها
T : زمان سر رسید بدهی که یک سال در نظر گرفته می شود.
: انحراف استاندارد ارزش بازار داراییها
𝜇 : نرخ رشد داراییها که از تقسیم ارزش بازار داراییها در دوره جاری بر ارزش بازار داراییها در دوره قبل به دست می آید.
2—برای محاسبه شاخص بحران مالی از مدل رگرسیونی چند متغیره( ادوارد آلتمن ) ارائه نموده است استفاده می شود .
=Wcapسرمایه در گردش
=TAمجموع دارایی ها
=REسود انباشته
=EBITسود قبل از کسر بهره و مالیات برای شرکت i ام در زمان t ام.
=BDارزش دفتر بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.
=Equityحقوق صاحبان سهام
3- برای اندازه گیری عملکرد مدیریتی(سود) از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
 
 
اقلام تعهدي غيراختياري:
 
TA =مجموع اقلام تعهدي
A=مجموع داراييها
REVΔ =تغییر درآمد فروش
PPE=اموال و ماشين آلات و تجهيزات
RECΔ= تغییرات درمطالبات
DA =اقلام تعهدی اختیاری
NDA=اقلام تعهدی غیر اختیاری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها
در این تحقیق روشهای موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها به شرح زیر در نظر گرفته شدهاند:
برای برآورد پارامترها از نرمافزارهای اکسل Excel و 19SPSS استفاده گردیده است.
پژوهش هاي همبستگي شامل كليه پژوهش هايي است كه در آنها تلاش مي شود رابطه متغير هاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف و تعيين شود اين ضريب شاخص دقيقي است كه با محاسبه آن مي توان نشان داد كه يك متغير تا چه اندازه با متغير هاي ديگر پيوند دارد و مي توان براي همبستگي (مثبت يا منفي) ميزان و مقدار آن را محاسبه كرد. به دليل اينكه متغير هاي پژوهش از نوع فاصله اي بوده روش پژوهش همبستگي مي باشد جهت انجام آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون و تحليل واريانس كه داراي خطاي معيار كمتري در مقايسه با ساير روش هاي آماري مي باشند استفاده شده است.در اين پژوهش پس از جمع آوري داده ها و محاسبه با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شده است.در بسياري از فرضيه ها، هدف بررسي ارتباط بين دو متغير است. صرف نظر از بحث تحليل رگرسيون مي تواند از آزمون هاي استقلال براي بررسي ارتباط معني دار دو متغير استفاده كرد. اگر دو متغير تعريف شده در فرضيه ها داراي مقياس كمي باشد، مي توان با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به استقلال يا ارتباط بين دو متغير پي برد.
ضريب همبستگي پيرسون داراي پارامتري است و همان طور كه از قبل عنوان شد به صورت زير است :
 
مراحل آزمون :
تعريف فرضيه هاي آماري به صورت زير :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,