دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …

فرضیه باید همبستگی یا رابطه بین دو متغیر را بیان کند.
فرضیه باید به نظریه ای مرتبط باشد.
فرضیه باید روشن و دقیق باشد.
فرضیه باید فاقد هر گونه مفاهیم اخلاقی وارزشی باشد.
فرضیه باید دقیق و اختصاصی باشد (دلاور، 1380، صص 95-92) .
در این تحقیق با توجه به ملاکهای فوق نظر خود را بصورت فرضیه طرح کردیم درمراحل بعدی این فرضیات را مورد تجزیه وتحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت و سقم انها معلوم گردد. به این ترتیب فرضیات پیشنهادی رد یا قبول یا تصحیح می شوند و درستی یا نادرستی انها بوسیله ازمونهایی که انجام می گیرد تبیین می گردد.
از آنجا كه با توجه به حجم داده ها و به منظور ارتقاي دقت در انجام آزمون هاي فوق از نرم افزارآماريSPSS19 استفاده مي شود، لذا در اين بخش به منظور ممانعت از تطويل بحث هاي فني و آماري نيازي ديده نشد كه به تشريح جزئيات و فرمول هاي آماري پرداخته شود ولي هدف از به كارگيري آزمون هاي فوق، به طور مجزا تشريح مي شود.
فرضیه اصلی:
1-بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
فرضیه فرعی:
2-بین عملکرد مدیریت و بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
3-بین عملکرد مدیریت و مدیریت ریسک رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
7-3) گرد آوری اطلاعات:
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است.جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق ، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار ایران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در طی سالهای 1391- 1387 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.[65]
پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه از نرم افزار صفحه گسترده اکسل[66] جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش:
1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S):
این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است بنابراین آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است( آذر و مومنی ، سال 1383، ص 284)1 .
از این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد .
فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص (با پارامتری معین) است که با حدس یا قراین مختلف آن را تعیین کرده ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است .
یکی از مزایای آزمون K-S این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد .
پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z و مقدار Sig (معنی داری) می باشد .
فرمول آزمون به صورت زیر می باشد :
که در آن eF و oF به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است .
2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW):
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد ، استقلال خطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است . در صورتیکه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد (مومنی، منصور، سال1386،ص128). به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود .
 
et = میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی t
et-1= میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل t
اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود .
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و +4 قرار دارد زیرا :
اگر =0ρ آنگاه DW=2 خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی).
اگر =1ρ آنگاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر =-1ρ آنگاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط :
نمودار پراکنش توزیع همزمان دو متغیر کمی را نشان می دهد . از این نمودار معمولا قبل از محاسبه همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون استفاده می شود (مومنی ، 1386 ،ص62 )1.
نمودار پراکنش می تواند سه نوع اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد: 1- آیا الگویی که نشان دهنده نوعی ارتباط بین مشاهدات باشد موجود است یا نه 2- در صورت وجود

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نوعی ارتباط ، آیا ارتباط خطی است یا غیر خطی 3- در صورتی که رابطه خطی باشد، نوع رابطه چگونه است؟ (آذر، مومنی ،1383،ص165)2.

برچسب گذاری شده با: , , , , ,