علمی :
بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 15
Abstract geometric landscape.

علمی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 15

  1. انواع طرح های ساختاری و محلی

 • ‏طرح های ساختاری بر دو گونه اند:
  ‏الف- طرح ساختاری شهرستان: برای حوزه اداری در مقیاس شهرستان
  ‏ب- طرح ساختاری شهر: برای نواحی و شهرهای بزرگ تابع شهرستان
  ‏طرح های محلی نیز بر سه گونه اند:
  ‏الف- طرح های منطقه شهری: برای بخش های مختلف شهرهایی که تحت پوشش یک طرح ‏ساختاری هستند و همینطور برای بخش های کوچکی که طرح ساختاری ندارند مانند ‏شهرهای کوچک و نیز نواحی روستایی؛
  ‏ب- طرح های نواحی مداخله: برای نواحی در مقیاس نسبتآ کوچک که به یک اقدام کل نگر و ‏در ‌یکدوره ‏کوتاه ‏مدت نیاز دارند:
  ‏پ- طرح های موضوعی: برای پرداختن به جنبه های خاصی از برنامه ریزی فضایی.

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

   1. محتوای طرح های ساختاری

  ‏ طرح های ساختاری در واقع تصمیمات و سیاست های کلان یک ناحیه (عمومآ در مقیاس ‏یک شهرستان) را برای بیست تا سی سال آینده تعیین می کنند و در اختیار مقامات محلی‏ و عموم مردم آن ناحیه قرار می دهند. بنابراین تعیین سیاست های کلان در اینگونه طرح ها باید بگونه ای باشد که با تغییرات احتمالی در آ ینده در عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، ‏اجتماعی، و … قابلیت اجرایی خودرا حفظ کنند. به همین علت این طرح ها تنها به ‏موضوعات کلی و زیربنایی می پردازد. از سوی دیگر، همواره راه برای انجام مطالعات دقیق تر ‏در هنگام تهیه طرح های محلی و نیز امکان تغییر در سیاست های کلی طرح های ساختاری ‏وجود دارد (پیتر نیومن و دیگران، 1387،ص.66).
  ‏ طرح های ساختاری در انگلستان در واقع حلقه واسط بین برنامه ریزی های ملی ‏منطقه ای در سطح محلی(شهرها) هستند که توسط دولت مرکزی تهیه شده و تصویب و ‏ابلاغ می گردند. پس از ابلاغ این طرح ها هر یک از شوراهای شهر می باید یک برنامه(طرح) خاصی برای توسعه شهر خود تهیه کند که شرایط و شرح خدمات آن توسط حکومت ‏محلی(شورای شهر) تهیه می شود. طرح های محلی می باید سیاست گذاری های کلان طرح های ‏ساختاری را مدنظر قرار دهند و البته مجازند در خصوص شهر خود هر گونه تصمیم گیری ‏مقتضی را، مشروط بر رعایت سیاست های کلان ملی، اتخاد نمایند(بری ‏کالینگورس، ١٣٨٧،ص.106 ‏).
  ‏در طرح های ساختاری سیاست های کلان ملی انگلستان در حوزه توسعه شهری در ‏آیین نامه هایی که آنها را آیین نامه سیاست های برنامه ریزی- Planning Policy Guidance Notes ‏ – می نامند تصویب و به حکومت ابلاغ می گردند(پیترنیومن و دیگران ،1387،ص.65)
  ‏ در آئین نامه های سیاست های برنامه ریزی مرتبط با طرح های ساختاری به دو دسته از ‏آئین نامه های مرتبط با توسعه همه جانبه شهری برخورد می کنیم: آئین نامه های موضوع محور و آئین نامه های پهنه- محور. آئین نامه های موضوع- محور به مباحثی چون کمربندهای سبز، مسکن، بافت های تاریخی و امثالهم می پردازند؛ در حالی که آئین نامه های پهنه محور ‏مرتبط با مقیاس بوده و شامل راهنمایی هایی در حوزه مسائل منطقه ای و امثالهم می باشند (پیترنیومن و دیگران ،1387،ص.65).
  ‏ طرح های ساختاری بطور عمده بشکل گزاره های نوشتاری(سیاست گذاری و تعیین ‏ضوابط کلی) و نیز طرح های شماتیک و نمودارها (به عوض نقشه های مرسوم در طرح های جامع) تهیه، تصویب و ابلاغ می گردند(بری کالینگورس، ١٣٨٧،ص.106).

   1. محتوای طرح های محلی

  ‏طرح های محلی از تنوع گسترده ای برخوردارند. طرح های ساختاری چارچوبی کلی را برای ‏تهیه طرح های محلی در اختیار قرار می دهند و طرح های محلی، سیاست های طرح های ساختاری را با دقت و تفصیل هرچه بیشتر تبیین می کنند. این طرح ها، همچنین، عموم ‏مردم را از مقاصد و تصمیمات مدیران و مسئولان شهری و فراشهری، و نیز مالکان زمین را ‏از احتمال بروز تغییراتی در منافع شان مطلع می نمایند. مسئولیت دیگر طرح های محلی ‏هدایت هدفمند فعالیت های عمرانی و کسب و کار به سوی عرصه های مناسب است. به ‏همین دلیل طرح های محلی همیشه با نقشه های دقیق و گزارش کتبی همراه هستند.
  ‏ویژگی های طرح های ساختاری- محلی ( طرح های توسعه یکپارچه)
  ‏ ویژگی های طرح های ساختاری- محلی و مجموعه آنها تحت عنوان طرح های توسعه ‏یکپارحه شهری و منطقه ای را می تو.ن به قرار زیر بر شمرد :

  1. طرح های ساختاری – محلی اسنادی برای تصمیم گیری ها، برنامه ریزیها، مداخلات و یا ‏نظارت بر آنها هستند؛
  2. این طرح ها اهداف، سیاست ها و راهکارهای مداخله در فضای زیست انسانی را مشخص می نماید
  3. در مجموعهاین طرح ها نحوه و روش های متناسب مااخلات در فضا در سطوح مختلف ‏یعنی اینکه چه کاری، چگونه، چه موقع و در کجا باید انجام شود به شکلی دقیق و در قالب ‏نقشه های دقیق، نمودارها و اسناد کتبی عرضه می شوند؛
  برچسب گذاری شده با: , , , , , ,