جستجوی مقالات فارسی – بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 42

جستجوی مقالات فارسی – بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 42

 • اختیار نگری محیطی: اختیار نگری در واقع شکل تعدیل شده ای از جبری نگری ‏است. مطابق این دیدگاه محیط عرضه کننده ‏فرصت های رفتاری و نیز عامل ایجاد محدودیت بالقوه است.از این دیدگاه محیط معمولا باعث بروز رفتار نمی شود، دراین نگرس انتخاب ماست که نقش تعیین کننده را دارد. اختیار نگری محیطی ، محیط را تنها تعیین کننده رفتار نمی داند ، بلکه آن را زمینه ای برای وقوع رفتار می داند .
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • احتمال نگری محیطی: این دیدگاه در واقع حد وسط دیدگاه های جبری نگری واختیار نگری است. در این دیدگاه فرض بر این است که هر ارگانیسمی در هر موقعیت محیطی ممکن است پاسخ های گوناگونی برگزیند . البته هر رفتاری واجد درجه ای از احتمال است که این درجات احتمالی ناشی از تاثیر عوامل غیر معماری و هم ناشی از تاثیر عوامل معماری و طراحی است . با این فرض می توان بروز بعضی رفتارها را در برخی محیط محتمل تر دانست.(آتش پور،1386، ص.4‏)احتمال گرایان به عدم قطعیت نظام وقوع رفتارهای انسان ومحیط عمل طراحان معتقدهستند.ولی فرض میکنند که اساس رفتار انسان متغیر نیست.
 • 12-6-4- امکان گرایی محیطی:این رویکرد محیط را شامل مجموعه ای از فرصت های رفتاری می داند که بر طبق آن ممکن است عملی رخ داده یا رخ نداده باشد . تحلیل ‏رفتارهای انسان نشان می دهد که مردم به اندازه ای که امکان گرایان فرض می کنند در رفتار خود آزادی عمل ندارند هر فردی مجموعه ای از انگیزه ها و شایستگی ها را در خود دارد که حداقل بخشی از آن توسط محیط های جغرافیایی ، اجتماعی وفرهنگی تعیین می شود.(لنگ، 1381 ‏، ص. ٨٧ ‏)

   1. تاثیر برخی عوامل محیطی در رفتار

  ‏ فرض براین است که محیط در سطوح مختلفی رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد، رفتارهای آنی تابعی از وضعیتی هستند که در آن اتفاق می افتند. شخصیت مردم یک کشور، ‏توسط طبیعت و نوع محیطی که برای مدت طولانی در آن زندگی می کنند، شکل میگیرد. تفاوت های نژادی در شخصیت، تا حد زیادی، به تفاوت محیط هایی که مردم برای چندین نسل در آن زیسته اند، بستگی دارد.
  شخصیت عامل مهمی در نحوه ادراک محیط به شمار می رود. شخصیت الگوی ویژه یک شخص واحد است. گیفورد پنج ارتباط بین محیط و شخصیت بر شمرد :

  1. در برخی تئوری های رفتاری که حتی گمان می رود نقش محیط نادیده گرفته شده به برخی از فاکتورهای ارتباط بین محیط و شخصیت توجه شده مانند خصوصیاتی که باعث درون گرایی یا برون گرایی فرد می شود. هر دو این تقسیم بندی ها به گونه ایی به رابطه فرد با محیط اطراف می پردازد .
  2. شناخت خصوصیات فردی موجب می شود که رفتارهای آشکار محیطی را حدس بزنیم .
  3. جدا از رفتارهایی که توسط تئوریسین های سنتی روانشناسی ارائه شده برخی رفتارها نتیجه بارز محیط است.
  4. بسیاری از رفتارها نتیجه قابلیت تطابق فرد- محیط است، مانند سازگار شدن با سر وصدای محیط

  ‏ بسیاری از روش ها و رویکردهایی که در طول ماه ها توسط روانشناسان شخصیتی برای فهم انسان ها تکامل یافته است می توان با تغییرات چندی، جهت شناخت محیط به کار برد. (آتش پور،1386،ص.6)
  ‏ حال نمونه هایی از پژوهش هایی گزارش می شود که نشان می دهند رفتار تحت تاثیر عوامل محیطی زیر نیز قرار می گیرد :
  ‏الف:داده های فیزیکی محیط
  ‏ب: داده های نمادی
  ‏ج: داده های معماری
  ‏د:جو محیط.(مرتضوی، ١٣٨٠ ‏،ص. ٣٢ ‏)
  ‏12-7-1- تاثیر داده های فیزیکی محیط در رفتار
  ‏تاثیر برخی جنبه های فیزیکی – مادی محیط در رفتار بسیار آشکار است . برای مثال ‏فرض بر این است که آب و هوا بر روی خلق و خو انسان تاثیر می گذارد . آب و هوای سرد مردم ‏را فعال و سخت کوش می کند. در نقطه مقابل، مردمی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند ، ‏معمولا آدم هایی غیر فعال و کم توجه هستند، این نوع آب و هوا گرایش به تسلیم شدن، دست ‏برداشتن و پذیرفتن را تقویت می کند.
  ‏ آب و هوای معتدل. مردمی با خلق و خوی خالص و معتدل بار می آورد، ویژگی خلق و‏خوی معتدل، کل گرایی، متوازن بودن است.
  ‏12-7-2- تاثیر داده های نمادی محیط
  ‏انسان طی مراحل اجتماعی شدن، علاوه بر اکتسابات دیگر، در مورد نحوه استفاده از برخی فضاها و برای پاسخ گویی به معانی نمادی محرک های محیط، الگوهای رفتاری مشخصی فرا می گیرد. .بنابراین انسان، بسته به ارزش های فرهنگی خود، به برخی فضاها، محرک ها و رویدادها معنی می بخشد و متناسب با آنها رفتار می کند.
  ‏12-7-3- تاثیر شرایط معماری و جو محیط
  ‏ همه ما کم و بیش شرایط کلی محیط و فضاهایی را که به انسان احساس شادی ، غم یا خفگی می دهند ، تجربه کرده ایم . در کتاب کروزه ( ١٩٧۴ ‏) نیز مثال های متعددی از مواردی که شرایط کلی محیط از طریق تحریک احساس های ویژه موجب دگرگونی رفتار می شوند آمده است . به طور مثال، یک کلاس درس ممکن است سرد و بی روح باشد . این نوع جو معمولا دراثر جمع شدن عوامل بازدارنده مختلف (مانند روابط عاطفی- اجتماعی نامناسب بین شاگردان و اولیا و نیز به دلیل وجود شرایط فیزیکی- معماری نامناسب مانند نور کم ، رنگ نامناسب دیوارها یا وسایل و غیره) به وجود می آید. پس شرایط فیزیکی معماری نیز در پیدایش جو های مختلف موثر واقع می شود ورفتار را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.

  برچسب گذاری شده با: , , , , ,