بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 43

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 43

 • نتیجه گیری
 • ‏ با جمع بندی آنچه درباره تاثیر عوامل محیطی بر رفتار بیان شد به این نتیجه می رسیم‏که رفتار و عملکرد افرادی که در محیط یا سازمان های اجتماعی مانند مدارس، ادارات یا بیمارستان ها و … قرار می گیرند، به میزان قابل توجهی از شرایط و عوامل فیزیکی – معماری محیط تاثیر می پذیرد. برخی شرایط موجب افزایش و برخی دیگر موجب کاهش عملکردها می شود .(مرتضوی ،1380،ص.32-35)
  ‏ هر فضایی ویژگی های خاص خود را دارد که منجر می شود که این فضا بر روی فضاهای دیگر به صورت متقابل اثر بگذارد . این ویژگی ها را می توان به عنوان مکان تجلی رفتار های بشری، که به دو زیر مجموعه از کنش های متقابل فضایی داخل وضعیت های محیطی تقسیم بندی می شوند، در نظر گرفت. بعضی از فضاها حالت نفوذ و هدایت کننده را دارند مثل : فضای انتظار ، سالن پذیرایی ، لابی برخی جمع کننده مثل : گالری ، اتاق کامپیوتر و ‏دیگری مجزا و منفرد: مثل اتاق خواب اصلی و برخی دیگر از فضاها حالت کار کننده: مثل آشپزخانه ،گاراژ . بنابراین می توان گفت که خصوصیات فضاها نحوه استفاده از آنها را بیان می کنند، و این مهم بر روی رفتار افراد در نحوه چگونگی استفاده از فضا تاثیر ژرفی دارد .
  فصل سیزدهم
  کاربری زمین شهری

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

   1. مقدمه:

  طرح کاربری زمین شهری، یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه گذاری و تصمیم های عمومی و خصوصی می گذارد، بلکه نقشی مهم در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد.
  گاهی نوعی از کاربری زمین از نظر اثرات محیطی یا اجتماعی مضر تشخیص داده می شود، در حالی که همان کاربری از نظر مزایای اقتصادی برای برخی شهروندان مفید به شمار می رود. برای نمونه اراضی کشاورزی پیرامون شهرها، از دیدگاه زیست محیطی و حفاظت طبیعی، برای شهر اهمیتی حیاتی دارند، در حاای ‏که تبدیل همان زمین به مجتمع مسکونی یا صنعتی برای مالکان آن و حتی برای برخی شهروندان منفعت های اقتصادی دارد. (معاونت فرهنگی شهرداری تهران)
  ‏کاری که در این تحقیق انجام شده ،به صورت نمودار نمایش داده شده است :
  -1اثرات اجتماعی

   1. ارزیابی اثرات اجتماعی چیست ؟

  اثرات اجتماعی که نوع کاربری اراضی ها دارد

   1. مرو و ارزیابی تاثیرات اجتماعی
   2. رضایتمندی
   3. مراحل ادراک رضایت یا نا رضایتی

  2- رضایتمندی سکونتی

  برچسب گذاری شده با: , , , , , ,