بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 45
Colors catalogue

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 45

 • ارزیابی اثرات اجتماعی :
 • اصطلاح ارزیابی اچتماعی یرای اولین بار در سال 1٩٧٠ ‏یه کا‏ر رفت ولی دستورالعمل و اصول آن در سال 1٩٩۴ ‏تدوین شد. ( ‏شارع پور، 1384، ص. ٣١ ‏). ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرآیند ارزیابی و مدیریت تاثیرات یک پروژه، طرح، برنامه و یا سیاست بر مردم است.
  در تعریفی دیگر ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرآیندی است که بر تاثیرات فرهنگی و اجتماعی توسعه و تصمیمات و دستاوردهای آنها برای جمعیت های بشری، اجتماعات و افراد تمرکز دارد.
  ‏ارزیابی تاثیرات اجتماعی پایه ای جهت گفتگوی مستمر و محافظت از مردم فقیر است و شامل دانش بومی در مورد نیازها و احتیاجات افراد فقیر، کم درآمد و اقشار آسیب پذیر است. از طرف دیگر نیز ، تاثیرات توسعه ای پروژه ها را افزایش داده و موجب صرفه جویی در هزینه های واقعی خواهد شد.
  ‏در واقع ارزیابی تاثیرات اجتماعی عبارت است از تحلیل، نظارت و مدیریت در پیامدهای اجتماعی پروژه . این پیامدها می توانند مثبت یا منفی، آشکار یا پنهان، و خواسته یا ناخواسته باشند . ( شار ع پور، 1384 ‏، ص 32 ‏).

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

   1. ‏قلمرو و ارزیابی تاثیرات اجتماعی

  به اعتقاد فین استرباخ ( ١٩٨٠ ‏) در دوازده حوزه ذیل می توان به ارزیابی تاثیرات اجتماعی پرداخت:

  1. تغییرات جمعیتی،
  2. تغییر در الگوی اشتغال،
  3. جابه جایی و اسکان مجدد،
  4. اختلال در نظام همسایگی،
  5. تاثیر در سر و صدا،
  6. تاثیر در ابعاد زیبایی شناختی،
  7. تغییر در امکان دسترسی،
  8. تاثیر بر تفریحات و اوقات فراقت،
  9. ایمنی و بهداشت،
  10. واکنش شهروندان،
  11. تاثیر بر اجتماع محلی،
  12. تغییر در الگوی استفاده از زمین وبهره برداری.

   1. میزان رضا یت مندی سکونتی

  میزان رضایت مندی افراد با توجه به مجموعه ای از نیازها و آرزوهایی که دارند ، شرایط فعلی سکونتی اش ( واحد مسکونی . واحد همسایگی) را ارزیابی می کند . (Michelson,1966,P. 355)
  نیازها و آرمان های شخص ، مجموعه ای از هر دو ویژگی های فردی (همچون طبقه اجتماعی، مرحله زندگی و نظایر آن ) و نیز معیارهای فرهنگی تاثیرگذار بر روی فرد چنانچه شرایط فعلی در سازگاری نزدیک با همان چیزی باشد که فرد برای نیازها و آرمان هایش تعریف کرده است،رضایتمندی حاصل می گردد. (Schmid et al., 1979,P 105-130)
  ‏ازجمله افرادی که در این زمینه کار کرده اند می توان به آمریگو و آراگونز اشاره کرد که در سال ١٩٩٧ ‏تحقیقی بر روی رضایتمندی و ارزیابی سکونتی انجام دادند . آنها سعی کردند تا مدل های رفتاری را که با درجه رضایتمندی سکونتی ارتباط معناداری دارند، شناسایی کنند . نتایج این کار نشان داد که به طور کلی ساکنانی که درصدد اصلاح (بهبود) خانه بر نیامده بودند و یا عکس العملی درخصوص مهم ترین مسائل محل سکونت شان انجام نداده بودند، در مقایسه با بقیه افراد راضی تر بودند (احتمالاً، نیاز برای اقدامات اصلاح و بهبود شرایط موجود، نشان دهنده نارضایتی است ). همچنین، شرکت در فعالیت های واحد همسایگی و ملاقات های مکرر با همسایه ها با رضایتمندی سکونتی (با درصد بالایی)رابطه داشته است .

  برچسب گذاری شده با: , , , , ,