متن کامل – 
بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 46

متن کامل – بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 46

  1. جایگاه رضایتمندی در شاخص های سنجش کیفیت محیط

در شکل شاخص های اثرمحور، واکنش های ادراکی و عاطفی برانگیخته ‏شده از شرایط محیط سکونتی هستند . معیار اندازه گیری این تاثیرات، سنجش میزان رضایتمندی و یا احساس آزردگی شخص نسبت به ‏شرایط سکونتی احساس نارضایتی ، همراه با هر عامل تعریف شده است. (Van poll,1997, P.7)

    1. متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی

‏پژوهشگران مختلفی تاثیر این را بر روی میزان ادراک رضایتمندی بررسی کرده اند. ازجمله خصوصیات فردی موثر بر رضایت می توان به عوامل مانند: جمعیتی، شخصیتی، ارزش ها، انتظارات، مقایسه با سایر سکونتگاه ها و امید به آینده اشاره کرد (گیفورد، 1378،ص.٧٠ ‏) .
از ویژگی های شخصی و خانوار همچون سن، جنسیت و مالکیت بر روی ادراک کیفیت محیط تاثیر می گذارند . به طور کلی ، افراد سالخورده بیش از افراد جوان از شرایط سکونتی شان راضی بوده اند. ساکنان با وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتر بیش از ساکنان با موقعیت اجتماعی اقتصادی پایین تر از شرایط سکونت یشان رضایت داشته اند. همچنین به نظر می رسد که مالکان از مستاجران راضی تر بوده اند اما درهرحال تاثیر این ویژگی ها ناچیز بوده است. ( van poll,1997, p.163).
‏کارپ در سال 1966 ‏کشف کرد که ویژگی های همسایه بیشتر از ویژگی های فیزیکی واحد همسایگی در تعیین رضایتمندی ساکنان سالخورده نقش دارند . در مواردی که همسایه رضایت بخش بود، رضایتمندی از محیط سکونتی بهتر بوده حتی در شرایطی که سایر موارد در محل سکونت رضایت بخش نباشد دیگر پژوهشگران به آن دست یافتند ، نشان از آن داشت که ویژ گی های همسایه ها مرکز رضایت مندی از محله و یا واحد همسایگی است. (carp,1966) .
رضایت مندی از محیط سکونتی به میزان رضایت در دو معیار واحدهای مسکونی و محله یا واحدهای همسایگی به طور مستقیم و ویژگی های شخصی ، فرهنگی ، و اجتماعی وی به طور غیر مستقیم بستگی دارد

    1. ‏.تعریف و مفاهیم رویکرد CPTED

‏در این چارچوب با توجه به نقش عوامل محیطی در بروز جرایم و براساس استراتژی جلوگیری از جرم مکان – محور، رویکرد جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED ، به عنوان تئوری مستقلی پدیدار شده و امروزه بعنوان رویکردی در حال توسعه و در حال اجرا در مقیاس جهانی شناخته می شود ‏.
‏این نوع رویکرد جدید محیطی جرم، بر این مدار است که بتوان از طریق ساختارکالبدی شهری و طراحی محیط های مصنوع از ارتکاب به جرایم جلوگیری نمود. این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن می شود ( محمودی نژاد و تقوایی، ١٣٨5 ‏: ص.٩٠ ‏).
‏مرکز بین المللی جرایم NICP,2006 ) ( آن را طراحی و استفاده مناسب از محیط ساخته شده برای کاهش یا جلوگیری از جرایم و بهسازی کیفیت زندگی می داند.
‏انجمن بین المللی (ICA,2005) CPTED نیز آن را استفاده هوشمندانه از فضای ساخته شده در ‏ جلوگیری از جرایم د‏ر فرایند طراحی و برنامه ریزی محیط مصنوع تعریف می کند. (Cozens,2001) .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

    1. راهبردهای جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی CPTED

برای کاهش و جلوگیری از جرایم شهری از طریق طراحی محیطی، نظریه پردازان به راهبردهای مختلفی اشاره کرده اند NICP,2006 ) (. این راهبردها را می توان چنین بیان نمود:
‏تعریف فضاهای کنترل شده ‏در ساختار شهری؛
‏افزایش نظارت طبیعی در معابر و فضاهای شهری؛
‏ایجاد و یا امکان دهی به رفتارهای امن در مناطق نا امن شهر؛

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,