بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم  …
Futuristic Circuit Board Render With Bokeh Effects - Technology Related Concept

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

ادامه جدول۴-۲-نتایج مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت………………………………………..۶۱
جدول۴-۳-نتایج خصوصیات فیزیکی کمپوست و مواد به‌ کار برده شده در بستر…………………………………۶۲
جدول۴-۴- تجزیه واریانس خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت…………………………………………………….۷۲
جدول۴-۵-مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت…………………………………………………….۷۳
ادامه جدول۴-۵-مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت………………………………………………۷۴
جدول۴-۷-تجزیه واریانس شاخص‌های رشد گیاه سینگونیوم پودوفیلوم…………………………………………….۸۴
جدول۴-۸-مقایسه میانگین شاخص‌های رشد گیاه سینگونیوم پودوفیلوم…………………………………………….۸۵
ادامه جدول۴-۸-مقایسه میانگین شاخص‌های رشد گیاه سینگونیوم پودوفیلوم…………………………………….۸۶
ادامه جدول۴-۸-مقایسه میانگین شاخص‌های رشد گیاه سینگونیوم پودوفیلوم…………………………………….۸۷
ادامه جدول۴-۸-مقایسه میانگین شاخص‌های رشد گیاه سینگونیوم پودوفیلوم…………………………………….۸۸
جدول۴-۹-همبستگی بین صفات رشدی گیاه و خصوصیات فیزیکی…………………………………………………۹۶
جدول۴-۱۰-همبستگی بین صفات رشدی گیاه و خصوصیات شیمیایی……………………………………………..۹۷
فهرست شکلها صفحه
شکل۲-۱-دامنه‌ی دمایی ارگانیسم‌های کمپوست……………………………………………………………………………..۱۶
شکل۲-۲-مقطع عرضی از توده‌ی کمپوست……………………………………………………………………………………۱۷
شکل۲-۳-تنوع دمایی در طول کمپوست شدن ……………………………………………………………………………….۱۸
شکل۴-۱-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد خاکستر………………………………………………………۶۳
شکل۴-۲-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد مواد آلی……………………………………………………..۶۳
شکل۴-۳-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر جرم مخصوص ظاهر……………………………………………..۶۴
شکل۴-۴-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر جرم مخصوص حقیقی…………………………………………..۶۴
شکل۴-۵-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر میزان تخلخل کل…………………………………………………..۶۵
شکل۴-۶-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر ظرفیت نگهداری آب……………………………………………..۶۵
شکل۴-۷-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی آب…………………………………………………۶۶
شکل۴-۸-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی هوا………………………………………………….۶۶
شکل۴-۹-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد ذرات جامد…………………………………………………۶۷
شکل۴-۱۰-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد نیتروژن کل…………………………………………………۷۵
شکل۴-۱۱-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد کربن آلی…………………………………………………….۷۵
شکل۴-۱۲-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد C/N…………………………………………………………..76
شکل۴-۱۳-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار فسفر…………………………………………………………..۷۶
شکل۴-۱۴-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار پتاسیم…………………………………………………………۷۷
شکل۴-۱۵-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار سدیم………………………………………………………….۷۷
شکل۴-۱۶-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار کلسیم………………………………………………………….۷۸
شکل۴-۱۷-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار منیزیم………………………………………………………….۷۸
شکل۴-۱۸-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدارمنگنز……………………………………………………………۷۹
شکل۴-۱۹-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار روی……………………………………………………………۷۹
شکل۴-۲۰- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار EC……………………………………………………………..80
شکل۴-۲۱- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدارPH………………………………………………………………80