بررسی رابطه بین معنویت در کار با درگیری کارکنان در کار- قسمت ۲

بررسی رابطه بین معنویت در کار با درگیری کارکنان در کار- قسمت ۲

۱۶-۱-۲- ابعاد معنویت در محیط کار……………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱-۱۷- مدل معنویت در کار ارائه شده توسط میلیمن………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲- بخش دوم (درگیری در کار) ………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۲-۱- مفاهیم درگیری در کار ……………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲-۱-۱- درگیری شخصی………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۲-۱-۲- درگیری و تحلیل رفتگی………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۲-۱-۳- درگیری در کار…………………………………………………………………………………………………… ۵۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۱-۴- درگیری کارمند……………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۲-۲- رویکردهای درگیری در کار………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۲-۲-۱- رویکرد صنعتی یا تجاری :مفهوم عام از درگیری………………………………………………………… ۵۲
۲-۲-۲-۲- رویکرد آکادمیک یا علمی : مفهوم خاص از درگیری…………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۳- عوامل موثر بر درگیری در کار……………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۲-۳- ۱- محیط سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۲-۳- ۲- رهبری……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۳- ۳- ویژگیهای شغلی…………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۲-۳- ۴- ویژگیهای فردی و شخصیتی………………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۲-۴- مدلهای در گیری……………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲-۴-۱- مدل کان از درگیری……………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲-۴-۲- مدل مسلچ و لیتر………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۲-۴-۳- مدل بیکر و دموروتی……………………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۲-۴- ۴- مدل موسسه گالوپ……………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۲-۵- تمایز درگیری با مفاهیم شناخته شده دیگردر رویکردآکادمیک………………………………………… ۶۹
۲-۲-۵- ۱- تفاوت در گیری در کار و وابستگی شغلی…………………………………………………………………. ۶۹
۲-۲-۵- ۲- تفاوت درگیری در کار و اعتیاد به کار……………………………………………………………………… ۷۱
۲-۲-۵- ۳- تفاوت درگیری در کار و رفتارهای فرانقش……………………………………………………………….. ۷۲
۲-۳- مرور پژوهش های تحقیقاتی ……………………………………………………………………………………….. ۷۳
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………….. ……………… ۷۴
۲-۴- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۵- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳-۱- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۳-۲- سنجش متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۳-۳- سنجش متغییر وابسته ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۳-۴- ابزارهای گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۵-۱- پرسشنامه معنویت در کار………………………………………………. …………………………………………. ۸۴
۳-۵-۱-۱- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه معنویت در کار……………………………………………………………….. ۸۵
۳-۵-۲- ﭘرسشنامه درگیری در کار………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۵-۲-۱- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه درگیری در کار……………………………………………………………….. ۸۶
۳-۶- روایی و پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۷- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق ……………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۸- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۹- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۱۰- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه آماری ………………………………………………………………. ۹۰
۳-۱۱- ابزار و روش های تحلیل داده ها………………………………………………………………………………… ۹۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۱- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۴-۱-۱- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۱-۲- تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۱-۳- سابقه کار………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۱-۴- وضعیت تأهل و تجرد……………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۱-۵- نوع استخدام ………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
۴-۱-۷- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………………………………………… ۹۹
۴-۲-۱- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف ………………………………………………………………………………..۹۹
۴-۲-۲- آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴-۲-۲- ۱- فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۲-۲- ۲- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۴-۲-۲-۳- فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۲-۲- ۴- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۴-۳- سایر یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۳-۱- آزمون (T) دو جامعه مستقل و U من- ویتنی……………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۳-۲- آزمون ANOVA و کروسکال – والیس (آزمون H)……………………………………………………..114
۴-۳-۳- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۵-۱- نتایج حاصل از یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۲۳
۵-۱-۱- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………………………………………….. ۱۲۳
۵-۱-۲- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………… ۱۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*