بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر …

۶۷/۵۵

۰۱/۵۹

منبع: پیمایش جمعیت و سلامت (IRMDHS) ، رشیدیان و همکاران،۱۳۹۱، ص۸۴
نمودار شماره ۲-۱ درصد زنان زایمان کرده به روش سزارین را در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد، از ۳۱ استان کشور بیشترین میزان سزارین مربوط به استان گیلان و کمترین میزان سزارین مربوط به استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. استان اصفهان نیز در بین استان‌ها رتبه‌ی چهارم را از نظر درصد زیاد سزارین داراست.
نمودار ۲-۱ درصد زنان زایمان کرده به روش سزارین در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران،۱۳۸۹
 
منبع: پیمایش جمعیت و سلامت (IRMDHS)، رشیدیان و همکاران،۱۳۹۱، ص ۸۵
جدول شماره ۲-۳ روند میزان زایمان‌های زنان را به تفکیک شیوه‌ی زایمان از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹ بر حسب کل کشور، مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود میزان‌های سزارین در کل کشور، هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده یعنی از ۰/۳۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵۵/۴۵ درصد در سال ۱۳۸۹ در کل ایران رسیده است و میزان زایمان طبیعی نیز به تبع آن کاهش پیدا کرده است، یعنی از۰۰/۶۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۴۵/۵۴ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده است.
جدول ۲-۳ درصد زنان زایمان کرده در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران به تفکیک روش زایمان،۱۳۸۹

برچسب گذاری شده با: ,
عنوان شاخص ۱۳۸۹ MIDHS1 ۱۳۸۴ IMES2 ۱۳۷۹ DHS3
سزارین
کل کشور ۵۵/۴۵ ۴/۴۰ ۰/۳۵
شهری ۴۰/۵۱ ۷/۴۶ ۹/۴۱
روستایی