بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

۶۸/۳۵

۵/۲۷

۵/۲۲

زایمان طبیعی

کل کشور

۴۵/۵۴

۶/۵۹

۶۵

شهری

۶۰/۴۸

۳/۵۳

۱/۵۸

روستایی

۳۲/۶۴

۵/۷۲

۵/۷۷

منبع: پیمایش جمعیت و سلامت (IRMDHS)،رشیدیان و همکاران،۱۳۹۱، ص ۸۵

  1. ۱. شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت) (Multiple-Indicators Cluster Survey Round.
  2. شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت ایران ((Iran Multiple-Indicators Cluster Survey Round.

۳٫مطالعه سلامت و جمعیت (Demographic and Health Survey).
۲-۵ پیشینه تجربی پژوهش
۲-۵-۱ مقدمه:
تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور به مقوله‌ی عوامل مؤثر بر میزان سزارین پرداخته‌اند. در بررسی مطالعات صورت گرفته مشخص شد که اکثر پژوهش‌ها در ایران در سطح شهرها و استان‌های مختلف انجام شده است و محدود به یک یا چند مرکز بیمارستانی بوده است خلاء وجود مطالعه‌ای جامع در سطح ملی همچنان به چشم می‌خورد. مطالعات موجود بیشتر رویکردی پزشکی داشته‌اند و کمتر به بررسی جامع مسائل اجتماعی و جمعیت شناختی و نگرشی مؤثر بر نوع زایمان پرداخته‌اند. از این میان با توجه به موضوع پژوهش حاضر به بررسی برخی از آنها پرداخته شده است.
زویفلر[۸] و همکاران (۲۰۰۶)، به بررسی روندهای تولد فرزند به طریق زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC )[9] و مقایسه‌ی میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در بین زنانی که زایمان به روش VBAC را تجربه کرده‌اند و زنانی که مایل به انجام عمل سزارین بعد از سزارین قبلی بودند، قبل و بعد از بازنگری در دستورالعمل (در سال ۱۹۹۹ دانشکده مامایی و زنان (ACOG) دستورالعمل‌های محدودکننده‌ای برای زایمان‌ از طریق واژینال بعد از عمل سزارین وضع کرد) پرداخته است. از پرونده‌های آمارهای تولد سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ کالیفرنیا استفاده شد. و۳۸۶۲۳۲ فرد مقیم کالیفرنیا که زایمان سزارین داشتند و یک تولد برنامه‌ریزی شده در یکی از بیمارستان‌های کالیفرنیا داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند. زایمان‌های VBAC به طور چشمگیری از ۲۴% قبل از دستورالعمل به ۵/۱۳ بعد از بازنگری دستورالعمل (P<.001) کاهش یافت. میزان مرگ و میر نوزادان با وزن ۱۵۰۰≤ گرم به ازاء هر ۱۰۰۰ تولد زنده برای زایمان‌های VBAC با میزان تکرار زایمان‌های سزارین هیچ تفاوتی در دوره‌ی مطالعه۱۹۹۹ یا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ نداشت. میزان مرگ ومیر نوزادان با وزن ۱۵۰۰> گرم برای زایمان‌های VBAC بیشتر از میزان تکرار سزارین در همان دوره‌ی زمانی بود. در نتیجه میزان مرگ و میر مادران و نوزادان برخلاف افزایش میزان تکرار سزارین در بین سال‌های بعد از بازنگری دستورالعمل زایمان‌ از طریق واژینال بعد از عمل سزارین (VBAC) دانشکده مامایی و زنان آمریکا در سال ۱۹۹۹ پیشرفتی نکرد. زنان با فرزندان کمتر از ۱۵۰۰ گرم میزان مرگ مادری و فرزندی مشابهی با VBAC یا تکرار زایمان سزارین داشتند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,