دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

لذا در تحقیق حاضر از تئوری‌های فوق در تبیین عوامل مؤثر بر نحوه‌ی زایمان استفاده می‌شود. به‌ بیانی دیگر، سعی خواهد شد با بهرهگیری و ترکیب نظریههای متناسب با موضوع و جامعه مورد بررسی به تبیین موضوع پژوهش (بررسی عوامل تعیین‌کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهاناستفاده کرد.
شکل۲-۲ مدل مفهومی پژوهش
کنترل
رفتار درک شده
تصویر بدنی
متغیرهای جمعیتی
هنجار ذهتی
رفتار سزارین یا زایمان طبیعی
تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی
متغیرهای
اقتصادی اجتماعی
نگرش
نقش پزشک
فردگرایی
تاثیرات اجتماعی و محبطی تاثیرات فردی
قصد رفتاری منجر به رفتار می‌شود، در اینجا قصد انجام سزارین منجر به سزارین می‌شود، آنچه بر قصد انجام سزارین تأثیرگذار است، هنجار ذهنی، نگرش، کنترل رفتار درک شده و همچنین متغیر‌های جمعیتی و متغیرهای اقتصادی می‌باشند. به نظر می‌رسد متغیرهای جمعیتی و اجتماعی، نظیر سن فرزندآوری، فرزند قصد شده، تحصیلات و اشتغال و همچنین متغیرهای اقتصادی مانند درآمد بر تصمیم سزارین تأثیر‌گذار باشند. نگرش یک پیش حالت یادگرفته شده برای تفکر، احساس و عمل در یک مسیر ویژه، در مورد یک موضوع مشخص یا گروهی از موضوعات می‌باشد .(Ajzen, 1999:191) در اینجا سنجش نگرش از طریق چند پرسش غیر مستقیم سنجیده می‌شود آنچه بر نگرش افراد در مورد قصد سزارین تأثیر گذار است، فردگرایی، تصویر بدنی می‌باشد. نقش پزشک از سوی دیگر متغیری است که به نظر می‌رسد بر نگرش زنان برای انتخاب سزارین تأثیرگذار باشد این تأثیر را می‌توان به ویژه در مورد زنانی که پیش از بارداری قصد زایمان طبیعی داشتند و با مشورت با پزشک تصمیم آنها از طبیعی به سزارین تغییر پیدا کرده است مشاهده کرد. هنجار ذهنی متغیر دیگری است که بر نگرش زنان باردار برای انتخاب سزارین می‌تواند تأثیر بگذارد، زنان باردار سعی می‌کنند از هنجارهای غالب جامعه تبعیت کنند و این بر تصمیم آنها برای انجام سزارین تأثیرگذار است. کنترل ادراک شده نیز متغیری تأثیرگذار بر تصمیم روش زایمان است. کنترل رفتار درک شده، بدین مفهوم که زن باردار تا چه حد خود را در تحمل درد زایمان و عوارض آن مقاوم می‌داند. متغیرهای جمعیتی، اقتصادی اجتماعی، هنجار ذهنی و نقش پزشک از عوامل محیطی و اجتماعی می‌باشند و کنترل رفتار درک شده، نگرش، تصویر بدنی و فردگرایی از عوامل فردی هستند.
۲-۸ فرضیات پژوهش
بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی و عمل بخردانه شده:
بین نگرش مثبت زنان نسبت به سزارین و مزایای آن و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد.
بین درک زنان از پذیرش هنجاری سزارین و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد.
بین درک زنان از کنترل رفتاری (عدم تحمل درد زایمان طبیعی) و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
بر اساس نظریه گذار دوم جمعیتی
بین فردگرایی و نگرش‌های فردگرایانه زنان و تصمیم سزارین در زنان رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد.
بین تصویر بدنی و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد.
بین سن زن در فرزند آوری و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی‌دار وجود دارد.
بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالا و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی‌دار وجود دارد.
بین فرزند قصد شده و تصمیم سزارین رابطه‌ی مستقیم ‌معنی‌داری وجود دارد.
بر اساس نظریه پزشکی شدن
بین نظر مثبت پزشک به سزارین و تصمیم سزارین رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
واحد تحلیل
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری
حجم نمونه
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,