بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

سطوح و واحد سنجش
پایایی و اعتبار
ابزار اندازه‌گیری داده‌ها
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۱ مقدمه
اکنون هنگام آن است که با عبور از مرحله‌ی پژوهش به میدان تجربه و مشاهده گام نهاده شود و با بررسی آن‌چه به طور نظری از آن بحث گردید صحت و سقم فرضیه‌های تحقیق در برخورد با واقعیت بیرونی سنجیده شود و مبنای تجربی که گواهی بر درستی یا نادرستی فرضیات است، فراهم آید. ورود به مرحله‌ی تجربی پژوهش، امکانات، ابزارها و روش‌هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، اندیشیده شود. بدیهی است که عواملی چون موضوع امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه‌گیری، شیوه‌های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه، روش تحقیق سهم عمده‌ای دارد و هر پژوهش باید به ناچار شیوه‌های خاصی به کار گرفته شود. تناسب روش و اجرای آن با هدف و موضوع پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می‌کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می‌کند و می‌خواهد آن را معیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه‌های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.
از این رو فصل حاضر به مبانی روشی یا روش‌شناسی تحقیق اختصاص یافته است که در آن روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه‌ی نمونه‌گیری، حجم نمونه، تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، مشخصات پرسش‌نامه، روش آماری و ابزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده خواهد شد.
۳-۲ روش تحقیق
هدف از تحقیق در هر رشته و حوزه‌ای رسیدن به یک‌سری شناخت‌ها و تبیین روابط بین متغیرها می‌باشد. برای پی بردن به این شناخت‌ها و روابط می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. در علوم انسانی و اجتماعی، روش‌هایی چون روش: آزمایشی، میدانی، پیمایشی، اسنادی، تحلیل محتوا، فراتحلیل و غیره از جمله روش‌ها می‌باشند. هر کدام به فراخور حوزه و رشته‌ی مطالعاتی، موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است.
بی‌شک پیمایش عام‌ترین روش تحقیق در علوم اجتماعی است. پیمایش‌ها داده‌های مفیدی برای دامنه بزرگی از موضوعات تحقیقی پدید می‌آورد و از قابلیت انواع گسترده‌ای از تحلیل‌ها برخوردارند. پیامد پیمایش برای محقق رشته‌ای از پاسخ‌هاست که غالباً گزینه‌های ثابت پرسش‌ها هستند و از مجموع آن‌ها می‌توان برای سنجش خصوصیات و نگرش گروه‌های معینی سود جست (بیکر،۱۳۷۷). در این روش از گروه معینی از افراد خواسته می‌شود به تعداد پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند (همان:۱۹۶). از این روش می‌توان برای آزمون تبیین‌های تصدیق شده، روابط فرض شده یا ساختن نظریه‌های جدید استفاده نمود.
۳-۳ واحد تحلیل
واحد تحلیل آن واحدی است که مورد مشاهده قرار می‌گیرد و از آن اطلاعات لازم جهت تحقیق گردآوری می‌شود. واحد‌های تحلیل عبارتند از افراد یا چیزهایی که محققان اجتماعی ویژگی‌های آنان را مشاهده، توصیف و تبیین می‌کنند. معمولاً واحد تحلیل در تحقیقات اجتماعی تک‌تک افراد هستند اما این واحد ممکن است گروه یا فرآورده‌های اجتماعی نیز باشند (ببی[۲۰]، ۱۳۸۷). در تحقیق حاضر، واحد مشاهده فرد می‌باشد. زیرا بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در زنان باردار در سطح فردی است و اطلاعات لازم از فرد پاسخگو جمع آوری می‌شود.
۳-۴ جامعه‌ی آماری
مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یک جا در نظر گرفته شوند را جامعه می‌نامند. به عبارت دیگر، مجموعه‌ی افراد جامعه را که نمونه ای از آن‌ها بتواند نمایان‌گر و معرف آن باشد جامعه‌ی آماری می‌نامند (منصورفر،۲:۱۳۸۰). لذا جامعه آماری در هر تحقیق به آن گروهی اطلاق می‌شود که می‌خواهیم درباره‌اش نتایجی بگیریم (ببی۲۳۱:۱۳۸۷). در پژوهش حاضر جامعه‌ی آماری؛ زنان ۱۵تا۴۹ ساله باردار، که در ماه‌های آخر بارداری می‌باشند و در یکی از مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان قصد وضع حمل (به روش سزارین و یا زایمان طبیعی) را دارند، می‌باشد.
۳-۵ روش نمونه‌گیری
چون حجم یا اندازه‌ی اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است، بنابراین، اندازه‌گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه غیرممکن است. خوشبختانه به طور معمول اندازه‌گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک اعضای جامعه ضروری نیست. بلکه کافی است تا نمونه از جامعه انتخاب و اندازه‌گیری شود و بر اساس یافته‌های حاصل از نمونه، این نتایج به کل جامعه تعمیم داده شود. نمونه عبارت است از زیر جامعه‌ای که از کل جامعه انتخاب می‌شود و معرف آن است (همان،۲۶) و باید دارای صفاتی چون نمایا و معرف بودن وتعمیم‌پذیری باشد (ساروخانی،۱۵۷:۱۳۸۳).
در این پژوهش از نمونه‌گیری سهمیه‌ای[۲۱] و نمونه گیری آسان[۲۲] استفاده شده است.
در نمونه گیری سهمیه‌ای سعی می‌شود ساختار نمونه مشابه ساختار جمعیت باشد. سپس، برای مؤلفه‌های این ساختار (طبقات) سهمیه‌هایی متناسب با حجم آن در نظر گرفته می‌شود. ترکیب مزبور، معمولاً در تکالیف واگذار شده به پرسشگران هم رعایت می‌شود، ولی انتخاب واحدها در نمونه‌گیری سهمیه‌ای، در چهارچوب تکالیف تعیین شده، به عهده‌ی پرسشگر است (سرایی،۱۲:۱۳۹۱).
نمونه‌گیری سهمیه‌ای نوعی نمونه‌گیری غیراحتمالی است که غالباً با نمونه‌‌گیری احتمالی طبقه‌بندی اشتباه گرفته می‌شود. دلیل این مغالطه هم این است که در این نمونه‌گیری سعی می‌شود پاره نمونه‌هایی با حجمی خاص از گروه‌های کاملاً معینی گرفته شود. اختلاف این نمونه‌گیری با نمونه‌گیری طبقه‌بندی در این است که نمونه‌گیری سهمیه‌ای فاقد چهارچوب نمونه‌گیری برای انتخاب نمونه است. در عوض گروه‌ها معین شده، حجم نمونه‌گیری از هر گروه تعیین می‌شود و سپس از هر کجا که بتوان افراد واجد شرایط را پیدا کرد آنها را برای نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب می‌کنند (بیکر[۲۳]،۱۸۹:۱۳۸۶).
در این پژوهش می‌خواهیم ویژگی‌های زنانی که سزارین می‌کنند و زنانی که طبیعی زایمان می‌کنند را بسنجیم، و به دلیل آن‌که نسبت کسانی که سزارین می‌کنند بیشتر از کسانی است که طبیعی زایمان می‌کنند به همین خاطر از نمونه‌گیری غیراحتمالی سهمیه‌ای استفاده شده است. (در بیمارستان‌های شهر اصفهان تقریبا از زایمان‌ها به صورت طبیعی و از زایمان‌ها به صورت سزارین انجام می‌شوند بنابراین در نمونه ۴۰۰ نفری ما ۳۰۰ نفر کسانی که قصد سزارین دارند و ۱۰۰ نفر از کسانی که قصد زایمان طبیعی داشتند در نظر گرفته شده است) و با مراجعه به بیمارستان‌های که حاضر به همکاری شده بودند به روش نمونه‌گیری آسان نمونه‌هایی که در دسترس و با توجه به برآوردهای انجام شده بودند انتخاب شدند. در زیر نام بیمارستان‌ها و توزیع درصدی و تعداد زایمان طبیعی و سزارین در هر بیمارستان آورده شده است که به نسبت از هر بیمارستان نمونه‌هایی انتخاب می‌شوند. روش محاسبه این‌گونه است:
تعداد زایمان‌های طبیعی را که در هر بیمارستان انجام می‌شود را بر کل تعداد زایمان‌های طبیعی تقسیم می‌کنیم تا درصد طبیعی حاصل شود. برای محاسبه درصد سزارین‌ها نیز به همین گونه عمل می‌کنیم.
برای به دست آوردن تعداد زایمان‌های طبیعی در نمونه که همان محاسبه نسبت می‌شود، ۱۰۰ را که تعداد نمونه زایمان طبیعی در مطالعه می‌باشد را تقسیم بر ۱۰۰ کرده عدد ۱ حاصل می‌شود سپس درصد زایمان طبیعی در هر بیمارستان را در ۱ ضرب می‌کنیم، اما برای محاسبه تعداد سزارین در نمونه ، چون نمونه سزارین ما ۳۰۰ است آن را بر ۱۰۰ تقسیم کرده عدد ۳ حاصل می‌شود آن را در، درصد سزارین ضرب کرده نسبت سزارین به‌دست می‌آید که همان تعداد سزارین در هر بیمارستان را به ما نشان می‌دهد.
جدول شماره ۳-۱توزیع درصدی و نسبی زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان طی ماه خرداد و تیر۱۳۹۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب گذاری شده با: , , , ,
نام بیمارستان تعداد زایمان طبیعی درصد زایمان طبیعی تعداد سزارین درصد سزارین تعداد زایمان طبیعی در نمونه تعداد سزارین در نمونه
بیمارستان الزهرا ۱۰۲