مقاله – 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  …

مقاله – بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

۹۲/۱۱

۱۰

۳۶

جمع

۷۴۹

۱۰۰

۲۳۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۳۰۰

۳-۶ حجم نمونه
برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه‌ی آماری از فرمول کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است (سرایی،۱۳۳:۱۳۷۲).
 
در فرمول یاد شده:
N- حجم جامعه آماری می‌باشد. که در اینجا، با توجه به موالید دو ماه بیمارستان‌های منتخب اصفهان ۳۱۳۹ می باشد. بنابراین برای انتخاب حجم نمونه، N را ۳۱۳۹ در نظر می‌گیریم.
P- نسبت وجود صفت در جامعه آماری. در اینجا واریانس ۶۰ درصد درنظر گرفته شده (میزان سزارین در اصفهان)، بنابراین مقدار ۶۰/۰=P است.
P – ۱ یا q نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری است. در اینجا چون ۶۰/۰=P در نظر گرفته شده است، ۱-P نیز ۴۰/۰ بدست می‏آید.
t- در علوم اجتماعی و علوم رفتاری ضریب اطمینان (یا سطح معنی‏داری) ۹۵/۰ رایج‏تر است، چون در این پژوهش ضریب اطمینان ۹۶/۰ در نظر گرفته شده است، در نتیجه حدود اطمینان ۹۶/۱ می‏باشد.
d- دقت احتمالی مطلوب است. در تحقیق حاضر ۰۵/۰ درنظر گرفته شده است.
با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده، حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران محاسبه شده است:
 
رقم حاصل از فرمول فوق ۳۳۰ است که حجم نمونه را تشکیل می‌دهد. اما درعمل از ۴۰۰ نفر اطلاعات جمع‌آوری گردید در نتیجه، تجزیه و تحلیل نهایی بر روی داده‌های جمع‌آوری شده از ۴۰۰ نفر صورت گرفته است. و به دلیل آن‌‌که حجم نمونه ۴۰۰ نفر تعیین شده است. و بیشتر افراد بر طبق آمارهای به دست آمده در بیمارستان‌های منتخب سزارین انجام می‌دهند، ۳۰۰ نفر برای سزارین و ۱۰۰نفر برای زایمان طبیعی وارد نمونه شده است.
۳-۷ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق
علم اجتماعی متضمن بررسی متغیرها و صفاتی است که آن‌ها را تشکیل می‌دهند. نظریه‌های علمی در زمینه امور اجتماعی به زبان متغیرها نوشته می شوند و مردم فقط به عنوان حاملان آن متغیرها در این امر دخیل‌اند (ببی[۲۴]،۱۳۸۷).
در این قسمت مفاهیم به‌کار گرفته شده در پیمایش از منظر نظری و عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در درک مفاهیم و شاخص‌سازی آن‌ها مشکلی پیش نیاید.
۳-۸ متغیرهای پژوهش
۳-۸-۱ متغیرهای وابسته تحقیق
تصمیم سزارین در مقابل زایمان طبیعی (تصمیم نوع زایمان): انتخاب روش سزارین در برابر روش زایمان طبیعی برای وضع حمل است.
۳-۸-۲ متغیرهای مستقل تحقیق:
۳-۸-۲- ۱وضعیت اجتماعی اقتصادی:
تحصیلات
تحصیلات عبارت است از معرفت به شناخت و فنونی که شخص سال‌هایی از عمرش را برای کسب آن‌ها جهت مبارزه با مسائل به دست می‌آورد ( آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی). آموزش یکی از جنبه‌های جامعه‌پذیری است، آموزش فرآیند یادگیری نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای مناسب است که فرد در مسیر زندگی به عنوان عضوی از یک فرهنگ خاص آن را می‌پذیرند (علائی‌نسب،۱۳۸۵). در این کار تحقیقی ما تحصیلات افراد را بر اساس مقطع تحصیلی پرسیدیم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,