بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

این متغیر نیز با طیف لیکرت سنجیده می‌شود، با گزینه‌های که با کاملاً موافقم شروع می‌شود و با کاملاً مخالفم تمام می‌شوند. گزینه‌های که هنجارهای ذهنی مثبتی را نسبت به سزارین داشتند به گزینه‌ی کاملاً موافقم نمره‌ی ۵، موافقم ۴، بی‌نظرم۳، مخالفم ۲، و کاملاً مخالفم ۱ تعلق می‌گیرد. و گزینه‌هایی که هنجارهای ذهنی منفی نسبت به سزارین داشتند برعکس نمره‌ دهی شدند.
گویه‌های مربوط به هنجار ذهنی:
ترجیح می‌دهم که زایمان طبیعی کنم چون مادرم مرا با زایمان طبیعی به‌دنیا آورده است (نمره معکوس).
امروزه پزشکان سزارین را توصیه می‌کنند.
چون تجربه‌ی سزارین بدون مشکل در خانواده‌ام وجود دارد ، سزارین می‌کنم.
بنا به توصیه کارکنان بهداشتی (ماما و …) زایمان طبیعی می‌کنم (نمره معکوس).
کتاب‌هایی درباره‌ی زایمان مطالعه کردم و تصمیم گرفتم زایمان طبیعی کنم (نمره معکوس).
در بین دوستانم کسانی هستند که زایمان طبیعی راحتی داشته‌اند , من هم زایمان طبیعی می‌کنم (نمره معکوس).
امروزه همه سزارین می‌کنند.
جلوی فامیل خجالت می‌کشم اگر زایمان طبیعی کنم.
در دورانی که تکنولوژی‌های فراوان وجود دارد چرا باید درد زایمان را تحمل کنم.
کسانی که امکانات ندارند زایمان طبیعی می‌کنند.
طبق نظر همسرم، سزارین می‌کنم ( حذف شد[۲۶]).
۳-۸-۶ تصویر بدنی
تصویر بدنی یک تصور ذهنی از بدن توسط فرد است و به دریافت و احساس وی از بدن خودش اشاره دارد (Jung & Lennon, 2003:17). برای این منظور تصویر بدن بر اساس ۵ گویه که در قالب طیف لیکرت تنظیم شده‌اند سنجیده شده است. هر گویه شامل ۵ گزینه است از کاملا موافقم تا کاملاً مخالفم. گویه‌هایی که در جهت تلقی مثبت از سزارین برای تصویر بدنی هستند، به گزینه‌ی کاملاً موافق نمره پنج و گزینه موافق نمره‌ی چهار، بی‌نظر نمره‌ی سه، گزینه‌ی مخالف نمره دو، و گزینه‌ی کاملاً مخالفم نمره‌ی یک تعلق گرفته است. گویه‌های که در جهت تلقی منفی از سزارین هستند، به گزینه‌ی کاملاً موافقم نمره‌ی یک، گزینه‌ی موافقم نمره دو، گزینه‌ی بی‌نظر نمره‌ی سه، و گزینه‌ی مخالف نمره‌ی ۵ تعلق گرفته است.
گویه های مربوط به تصویر بدنی عبارتند از:
بعد از سزارین شکمم بزرگ می‌شود (نمره معکوس).
چون روی شکمم جای بخیه می‌ماند نمی‌خواهم سزارین شوم (نمره معکوس).
سزارین از شل شدگی دستگاه تناسلی پس از زایمان جلوگیری می‌کند.
پس از زایمان طبیعی افتادگی مثانه و رحم ایجاد می‌شود.
پس از زایمان طبیعی بدن سریعتر به حالت قبل برمی‌گردد (نمره معکوس).
۳-۸-۷ فردگرایی
فردگرایی تفکری است که بر اهمیت فرد و منافع فردی تأکید دارد. این واژه برای مشخص کردن دامنه‌ای از تفکرات، فلسفه‌ها و دکترین استفاده شده است .(Marshall, 1998) متغیر فردگرایی به وسیله‌ی طیف لیکرت و با ۷ گویه سنجیده شده است. در مقابل هر گویه پنج گزینه وجود دارد که از کاملاً موافق شروع و به کاملاً مخالفم ختم می‌شود. بر اساس پاسخی که پاسخگو به هر گویه داد نمره‌ای از ۱ برای (کاملاً مخالف) تا ۵ (برای کاملاً موافق) را دریافت نمود و در پایان مجموع نمرات وی در۶ گویه، نمره فردگرایی را تشکیل می‌دهد. لذا بیشترین فردگرایی نمره‌ی ۳۰ و کمترین فردگرایی نمره‌ی ۶ می‌باشد. بنابراین سطح سنجش متغیر فردگرایی فاصله‌ای است و محاسبات آماری بر این سطح سنجش انجام گرفته است.
گویه‌های سنجش فردگرایی به قرار زیر است:
هر چند با دیگران مشورت میکنم اما فکر میکنم در نهایت خودم بهتر میتوانم تصمیمگیری کنم.
من علاقه دارم کارهایی را که خود فکر میکنم درست است انجام دهم به جای اینکه صرفاً کارهایی را انجام دهم که مورد تحسین دیگران باشم.
من ترجیح میدهم به گونهای فکر کنم و تصمیمگیری کنم که به نتیجه دلخواه خود برسم تا اینکه نگران واکنش دیگران باشم.
من هدفهای زندگیم را خود تعیین میکنم تا اینکه دیگران آنها را تعیین کنند.
هر کس باید تا جایی که ممکن است در زندگیاش مستقل از دیگران باشد.
من عواطف و احساساتم به دیگران را آزادانه و بیپروا بیان میکنم.
قبل از انجام هر کاری از موافقت اطرافیانم در رابطه با انجام آن کار مطمئن می‌شوم (حذف شد[۲۷]).
۳-۸-۸ نقش پزشک
پزشکان یکی از قابل اعتمادترین افراد از طرف خانواده‌ها برای ارائه‌ی مشاوره به منظور تعیین نوع زایمان هستند و نوع زایمان پیشنهادی آن‌ها نقش غیرقابل انکاری برای زایمان ترجیحی زنان باردار دارد، ممکن است پزشک با القای شرایط خاص و شاید بحرانی زنان را به پذیرش سزارین ترغیب کند. بنابراین در این پژوهش نقش پزشک را به صورت طیف لیکرت با ۶ گویه سنجیده می‌شود.
گویه‌های مربوط به نقش پزشک:
با مشورت با پزشک خود تصمیم من از طبیعی به سزارین تغییر کرد.
با مشورت با پزشک خود تصمیم من از سزارین به طبیعی تغییر کرد (نمره معکوس).
پزشک در تصمیم من برای نوع زایمان نقشی نداشته است (نمره معکوس).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , ,