بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  …
Illustration and Painting

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

متغیر کمی

۲۱

نقش پزشک (مقیاس)

متغیر کمی

چنانچه ملاحظه می‌شود، بر اساس پرسش‌نامه مورد مطالعه، متغیرهای این جدول در هر چهار سطح اندازه‌گیری: اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبی بررسی شده‌اند و مقیاس‌ها نیز متغیرهای کمی هستند که مقدار می‌گیرند.
۳-۱۰ خطایابی داده‌ها
بعد از ورود داده‌ها به رایانه، دامنه‌ی معتبر کدهای متغیر بررسی شد تا بدین طریق خطای داده‌ها که در حین ورود داده‌ها صورت گرفته بود از میان برود. همچنین کدها از نظر منطقی بودن با دقت بررسی شد و یک سری کدهای اشتباه اصلاح شد. مقادیر نامعلوم [۲۸] نیز کدگذاری شد، تا با کدهای متغیرها اشتباه گرفته نشوند سپس در تحلیل نهایی این مقادیر نامعلوم یا بی‌جواب‌ها در تحلیل وارد نشدند.
۳-۱۱ اعتبار و پایایی
با توجه به اینکه متغیرهای علوم انسانی و اجتماعی متغیرهای نهفته و چند بعدی‌اند و مستقیماً قابل مشاهده نیستند، همچنین رابطه‌یشان با نمادهای عینی و مشاهده‌پذیرشان غیرمستقیم است، مسائل مختلفی برای محققین حوزه علوم انسانی و اجتماعی پیش آورده که از این میان می‌توان به مسائل روایی[۲۹] و اعتبار[۳۰] اشاره کرد.
ابتدا در آزمون مقدماتی پرسش‌‌نامه خود باید از پاسخگویان آزمایش بخواهیم که با دید انتقادی پرسش‌نامه را از لحاظ کلمات، ترتیب سؤالات، سؤالات زائد، سؤالات جاافتاده، نارسا، مبهم و پاسخ‌های ضعیف و هر جنبه دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند (ایران‌نژاد،۱۸۳:۱۳۷۸). پرسش‌نامه مزبور حاوی۶۶ سؤال بود،
۳-۱۱-۱ اعتبار
با توجه به ماهیت علوم انسانی و اجتماعی، این سؤال برای محقق پیش می‌آید که آیا وسیله‌ی اندازه‌گیری تحقیق واقعاً آن چیزی را اندازه می‌گیرد که قصد اندازه‌گیری آن را داریم یا نه؟ که این اعتبار وسیله‌ی اندازه‌گیری را در بر می‌گیرد. از مهمترین طبقه‌بندی‌های انواع اعتبار می‌توان به طبقه‌بندی انجمن روان‌شناسی آمریکا[۳۱] اشاره کرد. در این طبقه‌بندی سه نوع اعتبار وجود دارد:
الف) اعتبار وابسته به معیار[۳۲]، ب) اعتبار محتوایی[۳۳]، ج) اعتبار سازه‌ای[۳۴] (American Psychological Association,1974).
یکی از اعتبارهای استفاده شده در این پژوهش اعتبار صوری[۳۵] می‌باشد. منظور از اعتبار صوری «شناسایی اعتبار شاخص‌ها یا معرف‌های پژوهش از طریق مراجعه به داوران است. فایده‌‌ی این روش این است که تحقیق به همان نسبت به شاخص‌های درست دست می‌یابد که تا حد امکان فارغ از روش‌های خاص محقق است و خود، واقعیت را آن‌طور که هست به سنجش و ارزیابی می‌نهد» (ساروخانی،۱۳۹:۱۳۸۳). . پرسش‌نامه پس از بازبینی توسط استاد راهنما و چند کارشناس دیگر، در اختیار ۲۰ نفر از زنان باردار شهر اصفهان که در ماه‌های پایانی بارداری بودند به طور تصادفی قرار گرفت تا اشکالات و نواقص آن برطرف گردد و همه‌‌ درک واحدی از پرسش‌ها داشته باشند.
اعتبار سازه به میزان ارتباط معرف‌ها با جنبه‌ها و انتظارات نظری و ابعاد مرتبط با آن در تحقیق اشاره دارد. این نوع اعتبار از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بررسی همبستگی درونی و استفاده از اصل هم‌گرایی و واگرایی «کمپل و فیسک» (Copmphell & Fisk,1959) می‌تواند صورت بگیرد. در ادامه، برای بررسی اعتبار سازه مفهوم تعیین‌کننده‌های تصمیم سزارین و زایمان طبیعی از تحلیل عاملی تأییدی می‌توان کمک گرفت.
تحلیل عاملی تأییدی[۳۶]: این آزمون از جمله تکنیک‌هایی است که در تعیین ابعاد سنجش مفاهیم زیربنایی شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش استفاده از تحلیل عامل، مبنایی برای تأیید ابعاد یک مفهوم است. البته یک مفهوم ممکن است یک بعد داشته باشد که تحلیل عاملی، بایستی آن را تأیید کند و چنان‌چه یک گویه به تنهایی یک عامل را تشکیل داد از لیست گویه‌های مربوط به یک مفهوم برای ساخت شاخص خارج می‌شود. همچنین در برخی مواقع دو یا چند گویه را برای یک مفهوم در نظر می‌گیریم. بر این اساس، تحلیل عاملی، به نحوه‌ی بازگشت گویه‌ها در زیر چتر هر یک از ابعاد در قالب عامل های استخراج شده کمک می‌کند تا ساخت نظری گویه‌ها تأیید تجربی پیدا کند ( غیاثوند،۶۱:۱۳۹۲).
۳-۱۱-۱-۱ گزارش تحلیل عاملی تاییدی
برای سنجش اعتبار گویه‌های مختلف از تحلیل عاملی تأییدی استفاده نمودیم که در ادامه گزارش آن آورده شده است.
۳-۱۱-۱-۱-۱ گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های نگرش
در این مورد، نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با ۸۱۳/۰ KMO=است. پس دلالت بر تأیید تحلیل عاملی دارد. آماره بارتلت مناسب بودن داده‌ها را برای تحلیل عامل نشان می‌‌دهد. نتایج آن برابر ۰۵۱/۱ BT=است و سطح معناداری حاصل مطلوب است (۰۰/۰ Sig=). پس میان متغیرها همبستگی لازم وجود دارد.
جدول شماره ۳-۳ نتایج آزمون کیزر و بارتلت در تحلیل عامل متغیر نگرش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
۷۷۵/۰ KMO
۹۵۶/۸۸۵ BT