بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

۳۷۸/۲۶

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس نگرش را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۱۰ تا ۵۰ می‌باشد. بدین معنا که اگر فردی نمره‌ی ۱۰ را کسب کرده باشد دارای نگرش منفی نسبت به سزارین بوده و درصورتیکه نمره‌ی ۵۰ را کسب کرده باشد مثبت‌ترین نگرش را نسبت به سزارین داشته است و بنابراین بیشتر ترجیح می‌دهد که فرزند خود را از طریق سزارین بدنیا بیاورد.
۳-۱۱-۱-۱-۲ گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های کنترل رفتار درک شده
در این مورد، نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با ۸۱۸/۰ KMO=است. پس دلالت بر تأیید تحلیل عاملی دارد. آماره بارتلت مناسب بودن داده‌ها را برای تحلیل عامل نشان می‌‌دهد. نتایج آن برابر ۱۰۸/۶۶۱ BT=است و سطح معناداری حاصل مطلوب است (۰۰/۰ Sig=). پس میان متغیرها همبستگی لازم وجود دارد.
جدول شماره ۳-۵ نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر کنترل رفتار درک شده

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۸۳۰/۰ KMO
۷۱۵/۷۰۱ BT
۲۱ DF
۰۰/۰ Sig

در این تحلیل، برای گزینش تعداد عامل‌‌ها از مقدار ویژه کمک گرفته شده است، به طوری که بر مبنای این معیار، حداقل مقدار ویژه برای انتخاب عامل، بزرگتر از یک است. نتایج نشان می‌دهد که میزان درصد واریماکس تبیین شده برابر با ۴۶۹/۴۴ برآورد شده است.
در جدول زیر، بار عامل مشخص و گویه‌های (متغیرهای) مربوط بدان گزارش شده است. که نشانی از تناسب متغیرها با همدیگر است.
جدول شماره.۳-۶ نتایج بار عاملی برای متغیر کنترل رفتار درک شده

برچسب گذاری شده با:
گویه‌ها