سایت مقالات فارسی – 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان  …

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس کنترل رفتار درک شده را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۷ تا ۳۵ می‌باشد. نمره‌ی بیشتر، کنترل رفتاری بیشتری را نشان می‌دهد و نمره‌ی کمتر، کنترل رفتاری کمتر را نشان می‌دهد. و از بین گویه‌‌‌‌ها، گویه‌های، ” اصلاً حاضر نیستم هیچ دردی را تحمل کنم”. ” فکر می‌کنم زایمان طبیعی برای من سخت است”. ” و نمی‌توانم با دردهای زایمان طبیعی مقابله کنم” نمره‌ی معکوس می‌گیرند.
۳-۱۱-۱-۱-۳ گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های هنجار ذهنی
در این مورد، نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با ۸۱۷/۰ KMO=است. پس دلالت بر تأیید تحلیل عاملی دارد. آماره بارتلت مناسب بودن داده‌ها را برای تحلیل عامل نشان می‌‌دهد. نتایج آن برابر ۰۶۰/۱ BT=است و سطح معناداری حاصل مطلوب است (۰۰/۰ Sig=). پس میان متغیرها همبستگی لازم وجود دارد.
جدول شماره ۳-۷ نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر هنجار ذهنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۸۱۷/۰ KMO
۰۶۰/۱ BT
۵۵ DF
۰۰/۰ Sig

در این تحلیل، برای گزینش تعداد عامل‌‌ها از مقدار ویژه کمک گرفته شده است، به طوری که بر مبنای این معیار، حداقل مقدار ویژه برای انتخاب عامل، بزرگتر از یک است. نتایج نشان می‌دهد که میزان درصد واریماکس تبیین شده برابر با ۴۷۷/۳۲ برآورد شده است.
در جدول زیر، بار عامل مشخص و گویه‌های (متغیرهای) مربوط بدان گزارش شده است. که نشانی از تناسب متغیرها با همدیگر است. اما گویه “طبق نظر همسرم سزارین می‌کنم” برابر با ۰۸۸/۰ است که زیر ۳ وغیرقابل قبول می‌باشد پس آن را حذف می‌کنیم تا بارهای عاملی مناسب‌تری به دست آید.
جدول شماره۳-۸ نتایج بار عامل متغیر هنجار ذهنی

برچسب گذاری شده با: ,
گویه‌ها بار عاملی