جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان  …
Two entangled paper arrows

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

۳۹۱/۰

طبق نظر همسرم سزارین می‌کنم.

۰۸۸/۰

درصد واریانس تبیین شده

۴۷۷/۳۲

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

۴۷۷/۳۲

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس هنجار ذهنی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۱۰تا ۵۰ می‌باشد در صورتی که پاسخگویی نمره ۵۰ را بگیرد به این معنا است که بیشترین درک را نسبت به هنجارهای جامعه و اطرافیانش در رابطه با سزارین داشته است یعنی هنجار ذهنی مثبتی نسبت به سزارین داشته است و اگر کسی نمره ۱۰ را بگیرد به این معنا است که کمترین درک را نسبت به هنجارهای جامعه و اطرافیانش در رابطه با سزارین داشته است. و از بین گویه‌‌‌‌ها، گویه‌های،” بنا به توصیه کارکنان بهداشتی (ماما و …) زایمان طبیعی می‌کنم”. “ترجیح می‌دهم که زایمان طبیعی کنم چون مادرم مرا با زایمان طبیعی به‌دنیا آورده است”. “کتاب‌هایی درباره‌ی زایمان مطالعه کردم و تصمیم گرفتم زایمان طبیعی کنم”. “در بین دوستانم کسانی هستند که زایمان طبیعی راحتی داشته‌اند, من هم زایمان طبیعی می‌کنم”. نمره معکوس می‌گیرند.
۳-۱۱-۱-۱-۴ گزارش تحلیل عامل برای گویه‌ی تصویر بدنی
در این مطالعه سعی شده است به تحلیل عامل اکتشافی و بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی زنان اصفهان بپردازیم. در این مورد، نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با ۷۵۴/۰ KMO=است. پس دلالت بر تأیید تحلیل عاملی دارد. آماره بارتلت مناسب بودن داده‌ها را برای تحلیل عامل نشان می‌‌دهد. نتایج آن برابر ۹۲۳/۴۰۳ BT=است و سطح معناداری حاصل مطلوب است (۰۰/۰ Sig=). پس میان متغیرها همبستگی لازم وجود دارد.
جدول شماره ۳-۹ نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر تصویر بدنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
۷۵۴/۰ KMO
۹۲۳/۴۰۳ BT
۱۰ DF
۰۰/۰ Sig