بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان-  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- …

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

۷۴۵/۴۸

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس تصویر بدنی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۵ تا ۲۵ است، زنانی که بیشترین نمره را دریافت می‌کنند به ظاهر خود اهمیت بیشتری می‌دهند، بنابراین سزارین را انتخاب می‌کنند و زنانی که نمره کمتری را دریافت می‌کنند اهمیت کمتری به ظاهر خود می‌دهند بنابراین تصمیم به زایمان طبیعی می‌گیرند. از بین گویه‌ها، گویه‌های “چون روی شکمم جای بخیه می‌ماند نمی‌‌خواهم سزارین شوم”. “بعد از سزارین شکمم بزرگ می‌شود”. “پس از زایمان طبیعی بدن سریعتر به حالت قبل برمی‌گردد” نمره‌ی معکوس می‌گیرند.
۳-۱۱-۱-۱-۵ گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های فردگرایی
در این مورد، نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با ۸۷۳/۰KMO= است. پس دلالت بر تأیید تحلیل عاملی دارد. آماره بارتلت مناسب بودن داده‌ها را برای تحلیل عامل نشان می‌‌دهد. نتایج آن برابر ۹۷۰/۹۸۵ BT=است و سطح معناداری حاصل مطلوب است (۰۰/۰ Sig=). پس میان متغیرها همبستگی لازم وجود دارد.
جدول شماره ۳-۱۱ نتایج آزمون کیزر و بارتلت در تحلیل عامل برای متغیر فردگرایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۸۷۳/۰ KMO
۹۷۰/۹۸۵ BT
۲۱ DF
۰۰/۰ Sig

در این تحلیل، برای گزینش تعداد عامل‌‌ها از مقدار ویژه کمک گرفته شده است، به طوری که بر مبنای این معیار، حداقل مقدار ویژه برای انتخاب عامل، بزرگتر از یک است. نتایج نشان می‌دهد که میزان درصد واریماکس تبیین شده برابر با ۳۷۱/۵۰ برآورد شده است.
در جدول زیر، بار عامل مشخص و گویه‌های (متغیرهای) مربوط بدان گزارش شده است. که نشانی از تناسب متغیرها با همدیگر است به غیر از گویه‌ی “قبل از انجام هر کاری از موافقت اطرافیانم در رابطه با انجام آن کار مطمئن میشوم.” با بار عاملی زیر ۳/۰که بهتر است حذف شود.
جدول شماره۳-۱۲ نتایج بار عامل برای متغیر فردگرایی

برچسب گذاری شده با:
گویه‌ها بار عاملی