دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان-  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- …

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس فردگرایی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۶ تا ۳۰ است، نمره بیشتر نشان‌دهنده‌ی فردگرایی بیشتر زنان است و نمره کمتر نشان‌دهنده‌ی فردگرایی کمتر زنان است.
۳-۱۱-۱-۱-۶ گزارش تحلیل عامل برای گویه‌ی نقش پزشک
در این مطالعه سعی شده است به تحلیل عامل اکتشافی و بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی زنان اصفهان بپردازیم. در این مورد، نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با ۷۷۳/۰ KMO=است. پس دلالت بر تأیید تحلیل عاملی دارد. آماره بارتلت مناسب بودن داده‌ها را برای تحلیل عامل نشان می‌‌دهد. نتایج آن برابر ۹۰۲/۵۴۰ BT=است و سطح معناداری حاصل مطلوب است (۰۰/۰ Sig=).پس میان متغیرها همبستگی لازم وجود دارد.
جدول شماره ۳-۱۳ نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر نقش پزشک

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۷۷۳/۰ KMO
۹۰۲/۵۴۰ BT
۱۵ DF
۰۰/۰ Sig

در این تحلیل، برای گزینش تعداد عامل‌‌ها از مقدار ویژه کمک گرفته شده است، به طوری که بر مبنای این معیار، حداقل مقدار ویژه برای انتخاب عامل، بزرگتر از یک است.. دیگر نتایج نشان می‌دهد که میزان درصد واریماکس تبیین شده برابر با ۲۹۳/۴۴برآورد شده است.
در جدول زیر، بار عامل مشخص و گویه‌های (متغیرهای) مربوط بدان گزارش شده است. که نشانی از تناسب متغیرها با همدیگر است.
جدول شماره۳-۱۴ نتایج بار عامل متغیر نقش پزشک

گویه‌ها بار عاملی
پزشک و یا ماما برای سلامت نوزاد به من توصیه اکید کردند که زایمان سزارین داشته باشم.