بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت  …
Check off

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت …

۸۰۳/۰

پزشک و یا ماما برای سلامتی خودم، به من توصیه اکید کردند تا سزارین داشته باشم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۸۰۳/۰

اغلب پزشکان توصیه به انجام سزارین می‌کنند.

۷۲۹/۰

پزشک در تصمیم من برای نوع زایمان نقشی نداشته است.

۶۷۶/۰

مشورت با پزشک خود تصمیم من از طبیعی به سزارین تغییر کرد.

۵۱۸/۰

با مشورت با پزشک خود تصمیم من از سزارین به طبیعی تغییر کرد.

۳۳۳/۰

درصد واریانس تبیین شده

۲۹۳/۴۴

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

۲۹۳/۴۴

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس نقش پزشک را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۶ تا ۳۰ است، نمره بیشتر در این مقیاس به این معنا است که پزشک در تصمیم سزارین زنان نقش داشته است و نمره‌ی کمتر بدین معنا است که پزشک نقشی را در تصمیم سزارین زنان نداشته است. و از بین گویه‌ها گویه‌های با “مشورت با پزشک خود تصمیم من از سزارین به طبیعی تغییر کرد” و “پزشک در تصمیم من برای نوع زایمان نقشی نداشته است” نمره‌ی معکوس می‌گیرند.
۳-۱۱-۲ پایایی (روایی)
اولین مسئله در اندازه‌گیری متغیرهای انسانی و اجتماعی، مسئله‌ی روایی وسایل اندازه‌گیری می‌باشد. کرلینجر[۳۷] (۱۱۳:۱۳۷۶) روایی را بر اساس سه رویکرد تعریف کرده است: یک رویکرد را می‌توان با این پرسش خلاصه کرد؛ اگر یک مجموعه از چیزها را با یک ابزار اندازه‌گیری یا ابزاری مشابه آن بارها اندازه‌گیری کنیم، آیا نتایج یکسان و مشابه به دست خواهم آورد؟ این سؤال، روایی را به مفهوم پایایی، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش‌بینی مطرح می‌کند. رویکرد دوم با این سؤال خلاصه می‌شود، آیا اندازه‌های به دست آمده از ابزار اندازه‌گیری، اندازه‌های«واقعی» خصیصه‌ای است که اندازه‌گیری شده است؟ این یک تعریف دقیق و صحیح است. رویکرد سومی نیز وجود دارد، رویکردی که نه تنها به ما کمک می‌کند هم مسائل و هم مسائل علمی را بهتر تعریف کنیم، بلکه به سایر تعریف‌ها و رویکردها نیز تسری پیدا می‌کند. می‌توان به عنوان فقدان نسبی خطای اندازه‌گیری در ابزار اندازه‌گیری تعریف کرد (کرلینجر،۱۱۳:۱۳۷۴). همگام با رویکرد سوم، می‌توان تعریف «روایی نشان‌دهنده‌ی گستره یا میزان تورش یا خطایی است که یک وسیله ی اندازه‌گیری ممکن است داشته باشد.» (قاضی طباطبایی،۱۹:۱۳۷۴) را انتخاب کرد.
سنجش روایی طیف لیکرت بر اساس ضوابط درونی است. یعنی برای حذف گویه‌های نامناسب، هر یک از گویه‌ها با جمع نمرات مجموعه گویه‌ها در ارتباط گذاشته می‌شود و از روی میزان همبستگی با سایر گویه‌ها، روایی آن‌ها تشخیص داده می‌شود. یکی از روش‌هایی که همین گونه عمل می‌کند معیار آلفای کرونباخ می‌باشد. روایی متغیرهای اصلی پژوهش پیش رو از طریق آلفای کرونباخ (که دستورش در برنامه‌ی spss موجود است) به دست آمده که در جداول ذیل آورده شده است.
 

برچسب گذاری شده با: