بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت  …
Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت …

 
متغیر نقش پزشک
چنان‌که ارقام مندرج در جدول زیر نشان می‌دهد، نتیجه برآورد پایایی معرف‌های متغیر نقش پزشک، بیانگر آن است که مقدار ضریب آلفا در سطح مطلوبی است (Alpha=0.738)؛ بنابراین گویه‌های این متغیر از پایایی لازم برخوردار است.
جدول شماره۳-۲۰ نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر نقش پزشک

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ضرایب آلفا ۷۳۸/۰
تعداد گویه‌ها ۶
حداقل و حداکثر نمره ۳۶-۶

۳-۱۲ ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بر اساس اهداف و چهارچوب مفهومی مطالعه و نتایج مطالعه‌ی کیفی با چند زن باردار می‌باشد. برای ساختن برخی از گویه‌های نگرشی، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی از مطالعه‌ی کیفی و مصاحبه با چند زن باردار استفاده شد. همچنین از برخی از گویه‌های مطالعه‌ی شریفی‌راد و همکاران (۱۳۸۶) که پایایی و روایی آن‌ها سنجیده شده بود استفاده گردید. برای مقیاس فردگرایی گویه‌های مورد استفاده از مطالعه‌ی وثوقی و میرزایی (۱۳۸۷) که پایایی و روایی آن‌ها نیز سنجیده شده بود استفاده گردید. گویه‌های مقیاس نقش پزشک و تصویر بدنی به طریق مصاحبه با زنان باردار و باورهای که در این رابطه داشتند ساخته شدند.
۳-۱۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌ها بعد از گردآوری در نرم‌افزار SPSS مورد بازبینی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. روش‌های آماری جهت تحلیل داده‌ها به شرح زیر می‌باشد:
توصیف کلی نمونه برای دست یافتن به خلاصه‌ای از جامعه مورد بررسی در رابطه متغییرهای مستقل است. در این بخش مباحثی شامل فراوانی و درصد یک متغیر ارائه شده است و نمودارهای مربوط به آن آورده شده است.
آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی v کرامر برای بررسی رابطه‌ی آماری بین تصمیم زایمان طبیعی و سزارین با متغییرهای مستقل دیگر به کار رفته است.
آزمون t جهت شناخت تفاوت معنی‌داری بین دو گروه متغییر وابسته (تصمیم سزارین و تصمیم زایمان طبیعی ) به کار رفته است.
رگرسیون لجستیک اسمی دو وجهی، در این تحقیق چون متغیر وابسته دو وجهی بوده (تصمیم زایمان طبیعی و تصمیم سزارین) همچنین در سطح اسمی می‌باشند، بنابراین از رگرسیون لجستیک دووجهی استفاده می‌شود.
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها
تحلیل چند متغیره
۴-۱ مقدمه
پردازش داده‌ها معمولاً در دو سطح انجام می‌شوند. این دو سطح عبارتند از: توصیف داده‌ها و تجزیه و تحلیل و تبیین داده‌ها. در این فصل ما ابتدا به توصیف وضعیت و مشخصات جمعیت نمونه مورد بررسی خواهیم پرداخت که این شناخت وضعیت از طریق جداول و فراوانی و درصدها صورت می‌گیرد، سپس پاسخ پاسخگویان را به گویه‌های تحقیق بررسی می‌کنیم. در ادامه نیز به بررسی فرضیه‌های پژوهش خواهیم پرداخت و نتایج به دست آمده را تحلیل خواهیم کرد.
۴-۲ مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان
در این بخش سعی خواهیم کرد تا با ارائه جدول‌ها و نمودارها، نمایی کلی از توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگی‌های فردی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی ارائه دهیم.

نوشته ای دیگر :   سایت مقالات فارسی - تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق ...

برچسب گذاری شده با: , , , , ,