بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت  …
Alzheimer’s memory loss due to Dementia and brain disease with the abstract medical icon of a human head and neurology research as a 3D illustration.

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت …

 
متغیر نقش پزشک
چنان‌که ارقام مندرج در جدول زیر نشان می‌دهد، نتیجه برآورد پایایی معرف‌های متغیر نقش پزشک، بیانگر آن است که مقدار ضریب آلفا در سطح مطلوبی است (Alpha=0.738)؛ بنابراین گویه‌های این متغیر از پایایی لازم برخوردار است.
جدول شماره۳-۲۰ نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر نقش پزشک

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ضرایب آلفا ۷۳۸/۰
تعداد گویه‌ها ۶
حداقل و حداکثر نمره ۳۶-۶

۳-۱۲ ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بر اساس اهداف و چهارچوب مفهومی مطالعه و نتایج مطالعه‌ی کیفی با چند زن باردار می‌باشد. برای ساختن برخی از گویه‌های نگرشی، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی از مطالعه‌ی کیفی و مصاحبه با چند زن باردار استفاده شد. همچنین از برخی از گویه‌های مطالعه‌ی شریفی‌راد و همکاران (۱۳۸۶) که پایایی و روایی آن‌ها سنجیده شده بود استفاده گردید. برای مقیاس فردگرایی گویه‌های مورد استفاده از مطالعه‌ی وثوقی و میرزایی (۱۳۸۷) که پایایی و روایی آن‌ها نیز سنجیده شده بود استفاده گردید. گویه‌های مقیاس نقش پزشک و تصویر بدنی به طریق مصاحبه با زنان باردار و باورهای که در این رابطه داشتند ساخته شدند.
۳-۱۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌ها بعد از گردآوری در نرم‌افزار SPSS مورد بازبینی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. روش‌های آماری جهت تحلیل داده‌ها به شرح زیر می‌باشد:
توصیف کلی نمونه برای دست یافتن به خلاصه‌ای از جامعه مورد بررسی در رابطه متغییرهای مستقل است. در این بخش مباحثی شامل فراوانی و درصد یک متغیر ارائه شده است و نمودارهای مربوط به آن آورده شده است.
آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی v کرامر برای بررسی رابطه‌ی آماری بین تصمیم زایمان طبیعی و سزارین با متغییرهای مستقل دیگر به کار رفته است.
آزمون t جهت شناخت تفاوت معنی‌داری بین دو گروه متغییر وابسته (تصمیم سزارین و تصمیم زایمان طبیعی ) به کار رفته است.
رگرسیون لجستیک اسمی دو وجهی، در این تحقیق چون متغیر وابسته دو وجهی بوده (تصمیم زایمان طبیعی و تصمیم سزارین) همچنین در سطح اسمی می‌باشند، بنابراین از رگرسیون لجستیک دووجهی استفاده می‌شود.
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها
تحلیل چند متغیره
۴-۱ مقدمه
پردازش داده‌ها معمولاً در دو سطح انجام می‌شوند. این دو سطح عبارتند از: توصیف داده‌ها و تجزیه و تحلیل و تبیین داده‌ها. در این فصل ما ابتدا به توصیف وضعیت و مشخصات جمعیت نمونه مورد بررسی خواهیم پرداخت که این شناخت وضعیت از طریق جداول و فراوانی و درصدها صورت می‌گیرد، سپس پاسخ پاسخگویان را به گویه‌های تحقیق بررسی می‌کنیم. در ادامه نیز به بررسی فرضیه‌های پژوهش خواهیم پرداخت و نتایج به دست آمده را تحلیل خواهیم کرد.
۴-۲ مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان
در این بخش سعی خواهیم کرد تا با ارائه جدول‌ها و نمودارها، نمایی کلی از توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگی‌های فردی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی ارائه دهیم.

برچسب گذاری شده با: , , , , ,