بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان  …
Technology, Data, Computer Network, Big Data, Nerve CellArtificial Intelligence technology vehicle interior city for backgroundsFuturistic eye, Artificial Intelligence, Globe - Navigational Equipment, DataBrain Wave, Artificial Intelligence, city.Data,Face recognition

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

 
 
ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی
در بین ۴۰۶ نمونه پاسخگویان، از نظر توزیع سنی نمونه ، ۲۹ درصد در گروه ۱۸ تا ۲۴ سال، حدود ۵۵ درصد در گروه سنی ۲۵ تا ۳۱ سال، و حدود ۱۶ درصد در گروه سنی ۳۲ تا ۳۸ سال قرار داشتند، همچنین میانگین سن پاسخگویان برابر با ۶/۲۶ سال بود. حداقل سن ۱۸ و حداکثر سن ۳۸ سال بوده و بیشترین فراوانی متعلق به ۲۸ ساله‌ها است. و انحراف معیار برابر با ۴/۴ می‌باشد. و طبق بررسی حاصل پیرامون وضعیت تحصیلی زنان باردار، ۳/۱۱ درصد نمونه دارای سطح تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بودند، ۴/۴۰ درصد دارای دیپلم، و ۳/۴۸ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی (فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر) بودند. از لحاظ وضعیت شغلی زنان باردار، ۴/۴ زنان شاغل به صورت تمام وقت بودند، ۱/۱۰ درصد زنان شاغل به صورت نیمه وقت بودند و ۵/۸۵ از زنان خانه‌دار بودند. همچنین از نظر درآمد ماهیانه‌ی خانواده ، ۱/۱۸ درصد درآمدی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان داشتند. ۲/۶۷ درصد دارای درآمد بین ۸۰۰ هزارتومان تا ۱میلیون تومان بودند. ۶/۱۴ درصد درآمدی بیش از ۱ میلیون تومان داشتند.
جدول شماره ی ۴-۱: توزیع پاسخ‌گویان بر حسب مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی

برچسب گذاری شده با: , , , ,
تعداد درصد
گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ ۱۱۹ ۴/۲۹
۲۵ تا ۳۱ ۲۲۲ ۸/۵۴
۳۲ تا ۳۸ ۶۴ ۸/۱۵
وضعیت تحصیلات ابتدایی، راهنمایی، متوسطه ۴۶ ۳/۱۱
دیپلم