دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت  …
Two entangled paper arrows

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت …

۱۰۰

۴-۳ توصیف داده‌ها
در مرحله توصیف داده‌ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر توصیف شده و تصویری از وضعیت موجود ارائه می‌گردد. برای تبیین این وضعیت از آمار توصیفی که طیف نسبتاً گسترده‌ای را شامل می‌شود استفاده می‌گردد. در بخش آمار توصیفی محقق درصدد اثبات یا رد فرضیه خاص نمی‌باشد، زیرا در این سطح از پردازش، در هر مرحله تنها یک متغیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و روابط بین متغیرها مدنظر نمی‌باشد (کلانتری،۱۳۹۱:۷۹).
۴-۳-۱ نگرش زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند
چنانچه در بحث تعاریف عملیاتی مفهوم نگرش بدان پرداختیم، برای سنجش این مفهوم ده گویه در نظر گرفته‌ایم. بررسی حاصل نشان می‌دهد که در میان پاسخگویان موافق و کاملاً موافق، ۵/۴۷ درصد بیان کردند که سزارین راحت‌تر از زایمان طبیعی است ، ۵/۳۲ درصد چون بیمه تکمیلی دارند نگران هزینه‌های بیمارستان نیستند، ۵/۵۸ درصد چون در سزارین بی‌هوش می‌شوند راحت‌تر هستند، ۱/۲۷ درصد براین عقیده هستند بچه سزارینی باهوش‌تر است، ۵/۱۶ درصد بیان کردند هر چه هزینه زایمان بیشتر شود، ارزششان برای همسرشان بیشترمی‌شود. ۵۲ درصد بیان نمودند سزارین از مرگ نوزاد جلوگیری می‌کند. ۷/۴۵ درصد به‌علت برخورد نامناسب پرسنل زایشگاه در طی ساعات درد کشیدن زایمان طبیعی، سزارین را ترجیح می دهند. ۵۰ درصد بیان کردند که رسیدگی به بیمار در طی سزارین بهتر از زایمان طبیعی است. ۸/۲۹ درصد معتقد بودند که کسانی که فقط یک یا دو فرزند می‌خواهند بهتر است سزارین شوند و ۹/۲۵ درصد به خاطر اطلاع از زمان دقیق زایمان در سزارین، ترجیح می‌دهند سزارین کند.
با بررسی گویه‌های مربوط به نگرش مشخص شد که باور رایج در مورد سزارین این است که در سزارین چون بیهوش می‌شوند پس راحت‌تر می‌باشند، این گویه که ۵۸ درصد از پاسخگویان موافقت خود را با آن گزارش داده‌اند رایج‌ترین باور در بین پاسخگویان بود این مسئله نشان‌دهنده‌ی وجود ترس از درد زایمان و فرآیند وضع‌حمل در بین زنان باردار است، از جمله باورهای رایج دیگر در سزارین این بوده است که سزارین از مرگ نوزاد جلوگیری می‌کند (۵۲ درصد از پاسخگویان با این گویه موافق بودند). این مسئله که رسیدگی به بیمار در زمان سزارین بهتر از زایمان طبیعی است گویه‌ی دیگری بود که ۵۲ درصد از پاسخگویان به آن معتقد بودند. آگاهی از زمان دقیق زایمان در سزارین گویه‌ای بود که ۴۸ درصد از پاسخویان با آن موافق بودند، آسان‌تر بودن سزارین نسبت به زایمان طبیعی نیز با موافقت ۴۷ درصدی پاسخگویان، دیگر باور رایج در بین زنان جامعه‌ی آماری ما بود.
جدول شماره ۴-۱۳ توزیع و درصد پاسخ های پنج گزینه ای لیکرتی به گویه های نگرشی نسبت به نوع زایمان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

گویه‌ها کاملاً‌موافقم موافقم بی‌نظرم مخالفم کاملاًمخالفم بی‌جواب جمع
۱٫ سزارین راحت‌تر از زایمان طبیعی است. درصد ۴/۲۲ ۱/۲۵ ۵/۱۶ ۱/۲۵ ۸/۱۰ ۱۰۰
۲٫ چون بیمه تکمیلی دارم نگران هزینه‌های بیمارستان نیستم. درصد