مقاله علمی با منبع : 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان  …
Checklist and pen

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

۹٫ کسانی که فقط یک یا دو فرزند می‌خواهند بهتر است سزارین شوند.

درصد

۸/۱۳

۱۶

۳/۱۹

۶/۲۹

۲/۲۱

۱۰۰

۱۰٫ به خاطر اطلاع از زمان دقیق زایمان در سزارین، ترجیح می‌دهم سزارین کنم.

درصد

۴/۲۲

۹/۲۵

۲/۱۷

۱/۲۴

۳/۱۰

۱۰۰

۴-۳-۲ کنترل رفتار درک شده زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند
چنان‌چه در بحث تعاریف عملیاتی مفهوم کنترل رفتار درک ‌شده بدان پرداختیم، برای سنجش این مفهوم هفت گویه در نظر گرفته‌ایم. بررسی حاصل نشان می‌دهدکه در میان پاسخگویان موافق و کاملاً موافق، ۷/۴۲ درصد فکر می‌کنند که می‌توانند درد زایمان طبیعی را تحمل کنند، ۶/۳۴ درصد اصلاً حاضر نیستند هیچ دردی را تحمل کنند، ۶/۲۸ درصد با اینکه می‌دانند درد زایمان طبیعی زیاد است اما می‌توانند آن را تحمل کنند، ۴/۴۴ درصد درد زایمان طبیعی را به شوق تولد فرزند تحمل می‌کنند، ۹/۵۷ درصد فکر می‌کنند زایمان طبیعی برای آن‌ها خیلی سخت است. ۲/۴۷ درصد نمی‌توانند با دردهای زایمان طبیعی مقابله کنند، و ۴/۳۸ درصد درد زایمان طبیعی را با توکل به خدا تحمل می‌کنند.
با بررسی گویه‌های مربوط به کنترل رفتار درک شده مشخص شد که به نظر می‌رسد باور رایج بین زنان این است که زایمان طبیعی برایشان خیلی سخت است، که حدوداً ۵۵ درصد با آن موافق بودند و حدوداً ۴۲ درصد نمی‌توانند با دردهای زایمان طبیعی مقابله کنند.
جدول شماره ۴-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های کنترل رفتار درک شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
گویه‌ها کاملاً‌موافقم موافقم بی‌نظرم مخالفم