متن کامل – 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  …

متن کامل – بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

۹/۲۰

۱۶

۶/۲۷

۱۸

۱۰۰

۴-۳-۳ هنجار ذهنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند
چنان‌چه در بحث تعاریف عملیاتی مفهوم هنجار ذهنی بدان پرداختیم، برای سنجش این مفهوم ده گویه در نظر گرفته‌ایم. بررسی حاصل نشان می‌دهد که در میان پاسخگویان موافق و کاملاً موافق، ۴/۲۳ درصد ترجیح می‌دهند که زایمان طبیعی کند چون مادرشان آن‌ها را با زایمان طبیعی به‌دنیا آورده است، ۷/۴۷ درصد گفته‌اند، امروزه پزشکان سزارین را توصیه می‌کنند، ۱/۴۰ درصد چون تجربه‌ی سزارین بدون مشکل در خانواده‌‌یشان وجود دارد، سزارین می‌کنند، ۲/۵۷ درصد بنا به توصیه کارکنان بهداشتی (ماما و …) زایمان طبیعی می‌کنند. ۵/۲۵ درصد کتاب‌هایی درباره‌ی زایمان مطالعه کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند زایمان طبیعی کنند، ۹/۱۹ درصد در بین دوستانشان کسانی هستند که زایمان طبیعی راحتی داشته‌اند، پس آن‌ها هم زایمان طبیعی می‌کنند، ۵/۴۶ درصد بیان کرده‌اند که امروزه همه سزارین می‌کنند، ۴/۶۸ درصد بیان کردند که جلوی فامیل خجالت می‌کشند اگر زایمان طبیعی کنند، ۱/۴۱ درصد بیان کردند که در دورانی که تکنولوژی‌های فراوان وجود دارد چرا باید درد زایمان را تحمل کنند و ۴/۲۳ درصد معتقدند کسانی که امکانات ندارند زایمان طبیعی می‌کنند.
با بررسی گویه‌های هنجار ذهنی داشتند مشخص شد. باوری که خیلی در بین زنانی که تصمیم سزارین دارند، رواج داشت این باور بود که اگر زایمان طبیعی کنند جلوی فامیل خجالت می‌کشند، حدود ۶۸ درصد این باور را داشتند. همچنین در حدود ۴۷ درصد با گویه‌‌‌ی امروزه پزشکان سزارین را توصیه می‌کنند موافق بودند، از دیگر باور‌های رایج این بود که امروزه همه سزارین می‌کنند حدوداً ۴۶ درصد و در دورانی که تکنولوژی‌های فراوان وجود دارد چرا باید درد زایمان را تحمل کنم، حدوداً ۴۱ درصد.
جدول شماره ۴-۱۵توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های هنجار ذهنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
گویه‌ها کاملاً‌موافقم موافقم بی‌نظرم مخالفم کاملاًمخالفم بی‌جواب جمع
۱٫ترجیح می‌دهم که زایمان طبیعی کنم چون مادرم مرا با زایمان طبیعی به‌دنیا آورده است. درصد ۷/۶ ۷/۱۶ ۲/۱۹ ۸/۲۹ ۶/۲۷ ۱۰۰