دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان-  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- …

۱۰۰

۹٫ در دورانی که تکنولوژی‌های فراوان وجود دارد چرا باید درد زایمان را تحمل کنم.

درصد

۲/۱۹

۹/۲۱

۵/۱۳

۹/۲۵

۵/۱۹

۱۰۰

۱۰٫ کسانی که امکانات ندارند زایمان طبیعی می‌کنند.

درصد

۶/۹

۸/۱۳

۹/۱۰

۹/۲۹

۸/۳۵

۱۰۰

۴-۳-۴ تصویر بدنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند
چنان‌چه در بحث تعاریف عملیاتی مفهوم تصویر بدنی بدان پرداختیم، برای سنجش این مفهوم پنج گویه در نظر گرفته‌ایم. بررسی حاصل نشان می‌دهد که در میان پاسخگویان موافق و کاملاً موافق، ۵/۳۶ بیان نمودند که بعد از سزارین شکمشان بزرگ می‌شود، ۴/۲۰ درصد چون روی شکمشان جای بخیه می‌ماند نمی‌خواهند سزارین کنند. ۳/۶۳ درصد بیان کردند که سزارین از شل‌شدگی دستگاه تناسلی پس از زایمان جلوگیری می‌کند، ۳/۵۸ درصد بیان کردند که پس از زایمان طبیعی افتادگی مثانه و رحم ایجاد می‌شود، ۹/۵۵ درصد هم بیان کردند که پس از زایمان طبیعی بدن سریع‌تر به حالت قبل برمی‌گردد.
با بررسی گویه‌های مختلف تصویر بدنی مشخص شد که باور رایج در بین زنانی که تصمیم سزارین دارند این است سزارین از شل‌شدگی دستگاه تناسلی پس از زایمان جلوگیری می‌کند و حدوداً ۶۳ درصد با این گویه موافق بودند. و باور رایج دیگر این است که پس زایمان طبیعی افتادگی مثانه و رحم ایجاد می‌شود.
جدول شماره ۴-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های تصویر بدنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
گویه‌ها کاملاً‌موافقم