متن کامل – 
تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران-  …
Businessman hand touching networking data

متن کامل – تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- …

عمل گرایی یا اقتدارگرایی
رویکرد عملی
تئوری اطلاعات
تئوری تصمیم گیری
اعتبار اطلاعات مالی
قراردادهای انگیزش
تئوری نمایندگی
پاسخگویی یا مسئولیت پذیری
شک گرایی یا تأیید پذیری
تئوری نمایندگی
فرضیه بیمه
بیمه
حاکمیت شرکتی
حاکمیت جوامع
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق: بررسی نظریه ها و یافته ها (Machado de Almeida, 2014, p 289)
1-7: متغیرهای تحقیق
رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):
رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).
عمل گرایی (Pragmatic):
عمل گرايي يا پراگماتيسم ،‌ارتباط نزديکي با تجربه گرايي دارد. عمل گرا براين باور است که هر آن چه خوب عمل  مي کند، بايد درست باشد و هر آنچه که نمي تواند عمل کند،‌ درست نيست. عملي بودن و قابل استفاده بودن معيارهاي حقيقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و يا استانداردهاي حسابداري حاصل تجربه عملي حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نيست. تجربه گرايي و عمل گرايي (پراگماتيسم) وجوه اشتراک فراواني دارند. هردو متکي به تجربه هستند و هردو ابزاري براي بررسي مسائل هستند. تجربه گرايي باور را به کمک تجربه کنوني مي سنجد، و عمل گرايي باورها را از طريق نتايج ناشي از آن ها در آينده مورد سنجش قرار مي دهد (حساس یگانه، 1392).
فرآیند تصمیم گیری (decision making process):
تصميم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتيجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنين به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).
تصمیم گیری بخش مهم و حیاتی سیستم های حسابداری و حسابرسی است (مسیح آبادی و پور یوسف،1387). تئوری تصمیم یک چارچوب منطقی برای انتخاب بین دوره های مختلف که عواقب ناشی از این انتخاب کاملا شناخته شده است فراهم می کند (Warner, 1968).
مرحله اول شناسایی وضعیت
مرحله دوم شناسایی راه حل ها
مرحله سوم ارزیابی و انتخاب
مرحله چهارم پیگیری و اجرا
شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).
فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:
مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.
مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.
مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).
فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).
اعتبار اطلاعات مالی :(credibility of financial information)
کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:
مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,