دسته بندی علمی – پژوهشی :
تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- قسمت  …
Complex abstract graph background.

دسته بندی علمی – پژوهشی : تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- قسمت …

1-7-1: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تئوری نمایندگی: نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه محقق ساخته کسب می کند که این پرسشنامه در ارتباط با تئوری نمایندگی شامل سه متغیر قراردادهای انگیزش، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شک و تأیید می باشد. در مجموع با توجه به این سه مؤلفه (متغیر) 9 سوال در این حوزه مطرح شده است.
تئوری اطلاعات: نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه محقق ساخته کسب می کند که این پرسشنامه در ارتباط با تئوری اطلاعات شامل دو متغیر تئوری اعتبار اطلاعات مالی، تئوری تصمیم می باشد. در مجموع با توجه به این سه مؤلفه (متغیر) 6 سوال در این حوزه مطرح شده است.
1-8: روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش ها و ابزارهای زیر جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:
اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین مبانی نظری تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات، پایان نامه های فارسی موجود و سایت های معتبر علمی و نشریه های گوناگون جمع آوری گردید.
اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون مدل تحقیق و فرضیات مربوط به آن به صورت میدانی و از طریق ارائه پرسشنامه به حسابرسان و اساتید دانشگاهی این حوزه جمع آوری گردید. پس از گردآوری اطلاعات، داده ها از طریق نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون خی دو یا  مورد پردازش قرار گرفت.
1-9: قلمرو تحقیق
1-9-1: قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی اجمالی نظریه های مختلف که توجیه کننده حسابرسی و یکپارچگی پیاپی شان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه ها می باشد.
1-9-2: قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از دی ماه تا بهمن ماه سال 1393 می باشد.
1-9-3: قلمرو مکانی تحقیق
محدوده مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه ها می باشد.
1-10: جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق حسابرسان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتید هیأت علمی رشته حسابداری دانشگاه های آزاد اسلامی می باشند.
1-11: نمونه آماری
نمونه آماری شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران می باشد.
1-12: استفاده کنندگان تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق برای انواع حسابداران و حسابرسان و اساتید دانشگاهی در حوزه حسابداری و حسابرسی قابل استفاده می باشد.
1-13: ساختار تحقیق
در فصلی که ارائه گردید محقق به بیان مباحثی چون موضوع تحقیق، اهمیت، اهداف، مبانی اصلی تحقیق شامل فرضیات و سپس به بیان روش های انجام تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته شده است و در انتها استفاده کنندگان از نتایج تحقیق بیان شده است.
در بخش اول فصل دوم به بررسی مبانی نظری تحقیق و در بخش دوم آن به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته می شود.
در فصل سوم روش تحقیق مورد استفاده بیان می شود. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح می گردد.
در فصل چهارم پس از بیان آماره توصیفی متغیرها،نسبت به محاسبه متغیرها و انجام آزمون آماری مورد نیاز برای سنجش دو فرضیه تحقیق اقدام می شود. در مورد هر فرضیه بر اساس نوع روش مورد استفاده، آزمون متناسب با آن انجام و نتیجه گیری های لازم صورت می پذیرد.
در فصل پنجم تحقیق نتایج تحلیل های انجام شده و نیز پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری
2-1: مقدمه
محقق در بخش اول این فصل به بررسی متون مرتبط با موضوع نظیر تئوری های تبیینی حسابرسی که کاملترین آن تئوری نمایندگی است، می پردازد. و در نهایت در بخش دوم به طور اجمالی برخی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را ارائه می کند.
2-2: رویکرد عملی:
رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تأمین نماید یا فرآیند تأمین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).
به گفته بعضی از محققان، رویکرد عملی احتمالاً قدیمی ترین و جامع ترین روش تدوین تئوری حسابداری است. تا همین اواخر این رویکرد یک روش مورد علاقه جهت یادگیری مهارت حسابداری به شمار رفته است (گودرزی و محمودی، 1389).
به کارگیری رویکرد عملی[5] در تدوین تئوری حسابداری، بر مفهوم سودمندی اطلاعات[6] حسابداری مبتنی می باشد. در این رویکرد، پس از ای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نکه محقق، مسأله را تعریف و مشخص کرد، کوشش می کند که راه حل مفیدی را برای حل مسأله مورد تحقیق پیدا کند. بدیهی است که راه حل پیشنهادی محقق، لزوماً بهینه نیست و ممکن است به دستیابی به تمامی هدف های تعیین شده کمک نکند. بنابراین، راه حل های بدست آمده از طریق به کارگیری رویکرد عملی را می توان تنها راه حلهای موقتی برای حل مسائل تلقی کرد. در حسابداری، اغلب اصول و روش های جاری، از به کارگیری رویکرد عملی منتج شده و نتایج حاصل از این رویکرد، به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری تلقی شده است. به دلیل به کارگیری رویکرد عملی در تحقیقات متنوع حسابداری، حرفه حسابداری باید قبول کند که برخی از روش های حسابداری تنها به دلیل استمرار بکارگیری آن، مورد پذیرش قرار گرفته است که این موضوع مسلماً دلیل قانع کننده ای مبنی بر مطلوبیت این گونه روش ها محسوب نمی شود (شباهنگ، 1381).
همانطور که هندریکسن اشاره می کند، یک نظریه بدون مفهوم عملی نظریه ای ضعیف می باشد و بنابراین روش های معمول پذیرفته شده حسابرسی باید در یک راه عملی توسعه یابند.این رویکرد اقتصادی شرط لازم برای توجیه یک نظریه دارای سودمندی عملیاتی است (Machado de Almeida, 2014).
با اینکه از این روش در حسابداری بسیار استفاده شده؛ انتقادهایی نیز بر آن وارد است شامل:

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,