تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده  …

تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده …

گام۵: تخمین جهت روند. با استفاده از روش دو نیم کردن جهت روند موقعیت A و B ارزیابی میشود. در شکل۵ از روش دو نیم کردن استفاده شده است. در نمودار با استفاده از روش دو نیم کردن روند موقعیت A و B محاسبه شده است. شکل ۵ جهت روند در موقعیت A و موقعیت B (نزولی یا کاهشی) را نشان میدهد. روند موقعیت A و موقعیت B زوال (بر اساس اهداف مداخله) را نشان می‌دهد.
گام۶: تعیین ثبات روند. نوار ثباتی را که برای تعیین ثبات سطح محاسبه کردیم برای خطوط روند موقعیت Aو B نیز میکشیم. با استفاده از معیار مشابه ثبات سطح(۸۰درصد از نقاط داده، زیر یا درون ۲۰ درصد از مقدار میانه قرار بگیرد؛ دامنه نوار ثبات = ۶و ۴)، درصد نقاط دادهای که زیر یا درون نوار ثبات هر خط روند قرار گرفته محاسبه شده است. شکل۵ تعیین نوار ثبات خطوط روند موقعیتهای A و B را نشان میدهد. جدول زیر نشان میدهد که روندها برای هر دو موقعیت باثباتند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

موقعیت A موقعیت B
تعداد نقاط داده در موقعیت ۳ ۴
تعداد نقاط داده که درون یا روی نوار است ۳ ۴
درصد نقاط داده که درون یا روی نوار است ۱۰۰%
با ثبات
۱۰۰%
با ثبات

شکل۴-۵٫ ترسیم خط روند و نوار ثبات برای شرکت‌کننده ب
۴-۱-۲-۲٫تحلیل بین موقعیتی دادههای شرکت‌کننده ب
هدف این قسمت از فرآیند تحلیل دیداری تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کاهش ولع مصرف بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌باشد. این اثر را می‌توان با مقایسه داده‌های موقعیت B با داده‌های موقعیت A مشخص نمود.
گام۱: تعیین تعداد متغیرهایی که بین موقعیت تغییر کرده است. موقعیت A نمرات ولع مصرف بدون مداخله درمان نوروفیدبک و موقعیت B تأثیر مداخله درمان نوروفیدبک بر بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون را نشان میدهد. با فرض ثابت بودن تمام متغیرهای دیگر در کل موقعیت‌ها تنها یک متغیر تغییر کرده است.
گام۲: تعیین اینکه آیا تغییری در جهت روند به وجود آمده است یا خیر. همچنین آیا در جهت روند با اهداف مداخله ارتباط دارد؟ در این شرکت‌کننده تغییر در جهت روند وجود دارد. روند نزولی، بهبود در موقعیت B دیده می‌شود.
گام۳: تعیین تغییر در ثبات روند. در گام ۶ “تحلیل درونموقعیتی” ثبات روند هر موقعیت محاسبه شد. در مورد شرکت‌کننده ب، روندها در موقعیت A و B باثبات بوده است. بنابراین توصیف سری داده‌های کشیده‌شده در شکل ۵ به این صورت تشریح می‌شود. روند نزولی در A پس از اجرای مداخله B روند نزولی و باثبات در جهت مداخله داشته است.
گام۴: تعیین تغییر سطح بین موقعیتها:
تغییر سطح نسبی: برای مشخص کردن تغییر نسبی از موقعیت A به موقعیت B مقدار میانه نیمه دوم A از مقدار میانه نیمه اول موقعیت B کم گردد و به جهت تغییر توجه شود.
تغییر سطح نسبی:

برچسب گذاری شده با: , , , ,