جستجوی مقالات فارسی – 
تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد  …

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد …

۱۵٫۷۵

روند

همپوشی داده

جهت

نزولی

نزولی

PND

۷۵%

ثبات

باثبات

باثبات

POD

۲۵%

تحلیل فرضیه ۱
درمان نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌گردد.
یافته‌های حاصل از تحلیل دیداری نمودار داده‌های هر سه شرکت‌کننده نشان داد که فرضیه تأثیر درمان نوروفیدبک بر کاهش ولع مصرف بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون تأیید می‌گردد. (PND برای شرکت‌کننده الف ۲۵ درصد، برای شرکت‌کننده ب ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌کننده ج ۷۵ درصد) بنابراین میزان ناهمپوشی بین دو موقعیت مجاور PND نشان می‌دهد که درمان نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون در نمونه تحقیق در موقعیت مداخله نسبت به خط پایه شده است. نمرات ولع مصرف در موقعیت پیگیری نیز نسبت به خط پایه کاهش یافته است.
همچنین درصد بهبودی که از تقسیم میانگین موقعیت A به میانگین موقعیت B بدست می‌آید در فرد الف ۲۸ درصد بهبودی را نشان می‌دهد، در فرد ب ۴۳٫۱ درصد و در فرد ج ۴۱٫۸ درصد بهبودی مشاهده شده است که در هر سه نفر هم‌جهت با هدف مداخله بوده است و روش درمان نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون شده است.
۴-۲٫فرضیه ۲: تأثیر درمان نوروفیدبک بر کاهش افسردگی
درمان نوروفیدبک باعث کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌گردد.
شکل۴-۸٫ اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون
در این قسمت مراحل انجام تحلیل دیداری بیان خواهد شد. این مراحل در تحلیل دادههای درونموقعیتی و دادههای بین موقعیتهای مختلف یک پژوهش استفاده میشود.
۴-۲-۱٫تحلیل دیداری نمودار تأثیر درمان نوروفیدبک بر کاهش افسردگی شرکت‌کننده الف
۴-۲-۱-۱٫تحلیل درون موقعیتی دادههای شرکت‌کننده الف
گام۱: تعیین توالی موقعیتها. با استفاده از سیستم علامتگذاری “ABC” تعیین یک حرف برای هر موقعیت پژوهش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , ,