تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر  …

تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر …

براساس مطالعات حوزه درمان اختلال وابستگی به مواد، تا به امروز هیچ روش درمانی به تنهایی نتوانسته نتایج کامل و یا پایداری بر جای گذارد. لذا امروز فرایند درمان این اختلال گرایش به رویکرد التقاطی و استفاده همزمان از چند روش درمانی است. از میان روشهای درمانی مختلف امروز انواع داروها در سطح گسترده ای کاربرد پیدا کرده اند. با این وجود نتایج داروها نیز حاکی از ضعف این روش در بهبود همه جانبه اختلال وابستگی به مواد استبا علم به ناکافی بودن روش‌های رایج درمان اختلال وابستگی به مواد از جمله دارودرمانی‌ها و پس از اثبات وجود مشکلات روان عصب شناختی در این اختلال و تأیید امکان کاربرد و اثربخشی ملاحظات عصب روانشناختی، از جمله نوروفیدبک، در بهبود اختلالات عصب روان شناختی به طور کلی و وابستگی به مواد (لو و بارکلی، ۲۰۰۵) می‌تواند موثر باشد.
با توجه به کاربرد تکنولوژی در روش نوروفیدبک و جدید بودن آن، در مطالعه حاضر اثر انگیزه بیمار و امید داشتن به درمان جدید، می‌توانست موثر باشد که کنترل آن میسر نگردید. نتایج کلی این پژوهش از ارزشمندی و اثربخشی روش نوروفیدبک در کاهش ولع مصرف و افسردگی در بیماران وابسته به مواد مخدر حکایت دارد. امروزه با ظهور روش‌های درمانی متعدد در زمینه‌ی درمان وابستگی به مواد مخدر، همچنان با نتایج ناامید کننده ای همراه است. انواع روان درمانی‌ها بازگشت‌های مجدد مشکلات را در بیماران به دنبال داشته، انواع روان دارو درمانی‌ها عوارض متعدد روان- فیزیولوژیکی را به همراه داشته است. با این حال روش نوروفیدبک که هیج گونه عوارضی را به همراه ندارد می‌تواند در کنار سایر روش‌ها برای تاثیرات عمیق تر و پایدارتر در ترک و عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر به کار رود.
۵-۴. محدودیت‌ها
این پژوهش اثربخشی روش نوروفیدبک را تنها برای مردان بررسی کرده است.
این پژوهش امکان مطالعه بیماران وابسته به مواد افیونی، جدا از فرآیند دارودرمانی را نداشت.
این پژوهش تنها به مطالعه بیماران وابسته به مواد افیونی پرداخت.
این پژوهش تنها به دو نمونه از پروتکل‌های درمانی ویژه اختلال وابستگی به مواد پرداخت.
این پژوهش به لحاظ تعداد جلسات درمانی نیز محدود بود.
به دلیل هزینه زیاد جلسات نوروفیدبک و زمان زیادی که جلسات می‌گیرد تعداد شرکت کنندگان کم بود.
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی
پژوهش‌هایی که در آینده این روش را در نمونه ای از زنان مورد بررسی قرار دهند می‌توانند تفاوت‌های جنسی را در اثربخشی این روش روشن سازند.
پژوهش‌های آینده که در آن‌ها گروه پلاسیبو نیز وجود داشته باشد می‌تواند با حذف اثر تلقین روانشناختی، سودمندی نوروفیدبک را مشخص نماید.
مطالعات بعدی می‌تواند با دو گروه آزمایشی و گروه گواه با تعداد شرکت کننده‌ی بالا انجام شود.
در مطالعات بعدی استفاده از یک گروه بیماران دریافت کننده‌ی نوروفیدبک، بدون دارودرمانی، امکان مقایسه‌ی اثربخشی دو روش دارودرمانی و نوروفیدبک را با اطمینان بیشتر فراهم می‌کند.
با توجه به تاثیرات متفاوت انواع مواد روان گردان بر عملکرد مغزی، بررسی الگوی امواج مغزی و تاثیرات نوروفیدبک بر بهبود اختلال در وابستگی به سایر مواد، می‌تواند گستره‌ی دیگری از پژوهش‌های حوزه اختلالات وابستگی و درمان عصب- روانشناختی را فراهم آورد.
بررسی سایر انواع پروتکل‌های درمانی مطرح در این حوزه، می‌تواند گستره‌ی دیگری بر پژوهش‌های بعدی باشد.
پژوهش‌های دیگر می‌توانند اثربخشی روش نوروفیدبک را با تعداد جلسات بیشتری بررسی کنند.
۵-۶٫ پیشنهادات کاربردی
۱-استخدام متخصص نوروفیدبک در مراکز خدمات روانشناختی، ترک اعتیاد و غیره برای ارائه خدمات درمانی که می‌تواند در کنار درمآن‌های دیگر مکمل باشد.
منابع
پورنقاش تهرانی، س. (۱۳۸۳). داروها و رفتارها، تهران: انتشارات سمت.
حاجی حسنی، م، شفیع آبادی، ع، پیر ساقی، ف و کیانی پور، ع (۱۳۹۱). رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره ۳٫
خوراهله، س (۱۳۹۳). مقایسه‌ی بین سبک‌های هویت و سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد معتاد و غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران
دهقانی آرانی، ف (۱۳۸۶). تاثیر درمان نوروفیدبک بر سلامت روانی و الگوی امواج مغزی در بیماران وابسته به مواد افیونی تحت درمان دارویی (پایان نامه کارشناسی ارشد).دانشگاه تهران.
دهقانی آرانی، ف و رستمی، ر (۱۳۸۹). اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر ولع مصرف بیماران وابسته به مواد افیونی. دوماه نامه علمی پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال هفدهم، شماره۴۰٫
رستمی، ر؛ گودرزی، ش؛ و بولهری، ج. (۱۳۸۲). سم زدایی سریع: مروری بر مزایا و معایب. مجله اندیشه و رفتار، سال هشتم، ۴، ۱۶٫
زکریایی، م. ع. (۱۳۸۲). جامعه شناسی مصرف مواد مخدر. اعتیاد پژوهی (فصلنامه علمی – پژوهشی سوء مصرف مواد). شماره ۵٫
صرامی، ح، قربانی، م، مینوئی، م (۱۳۹۲). بررسی چهار دهه شیوع شناسی اعتیاد در ایران. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره ۲۶٫
طارمیان، ف. (۱۳۸۳). پیشگیری از سوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان. فصل نامه اعتیاد پژوهی، سال دوم، ۶، ۱۵۵ – ۱۴۳٫
فراهانی، ح، عابدی، ا، آقامحمدی، س و کاظمی، ز (۱۳۹۲). مبانی کاربردی طرح های مورد منفرد. انتشارات روانشناسی هنر.
گنجی، م (۱۳۹۲). آسیب شناسی روانی بر اساسDSM-5. نشر ساوالان. جلد۲٫ صفحه‌ی۳۰-۳۴
نصرت آبادی، م. (۱۳۸۶). کاربرد تحلیل کمی امواج مغر (QEEG) در تشخیص و نوروفیدبک در درمان AD/HD پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدزاده، سروه و محمدزاده، سمکو (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی نوروفیدبک در مبتلایان به اختلال افسردگی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی قدس سنندج. اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته، دانشگاه مشهد.
معصومی نومندان، س (۱۳۹۲). الگوهای علی روابط سیستم‌های مغزی- رفتاری، نظم جویی هیجانی و طرحواره‌های هیجانی در وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
وزارت بهداشت کانادا (۲۰۰۳). راهنمای عملی درمان نگهدارنده با متادون. ترجمه‌ی رستمی، ر؛ حدادی، پ. (۱۳۸۴). چاپ اول، تهران: تبلور.
هاشمی، ع. (۱۳۸۳). نگاه نو، اقدام نو، در مبارزه با مواد مخدر ( مجموعه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات). موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر. تهران: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.
Abrams, D. B. (2000). Transdisciplinary concept and measures of craving commentary and future direction: Journal of Addiction, 25: 237-246.
Adamis, D; Sahu, S; & Treloar, A. (2005). The utility of EEG in dementia: a clinical perspective.. International journal of geriatric psychiatry, 20: 1038-1045.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,