تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری- قسمت ۱۳

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری- قسمت ۱۳

 • من از زندگی در ایران احساس غرور می کنم

 

 • من به ارزش­های جامعه و کشورم اعتقادداشته و به آن پایبندم

 

 • من ازکارم لذت می برم .

 

 • من معتقدم نمی توانم به راحتی از شهر و همشهریهایم دل بکنم

 

 • شاخص: مشارکت:

 

 • تا چه حد برای بررسی وحل مشکلات وکمبودها در زندگیتان با دیگران مشورت می کنید
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 • کمک به دیگران درانجام کارهایی مانند درختکاری یا پاکسازی محیط

 

 • بازخواست کارکنان ادارات هنگام عدم انجام وظیفه

 

 • پیگیری اخبار و مسائل سیاسی ایران درجهان

 

 • ارائه پیشنهادات به ادارات برای بهترشدن کارها

 

 • شرکت در مراسم مذهبی

 

 • شرکت در سخنرانیهای مسئولین اداری شهر

 

 • تا چه حد برای حل مشکلات و رفع اختلافات بین دوستان و آشنایان بادیگران همکاری می کنید

 

 • درجامعه به مناسبتهای مختلف اعیاد و مراسمی برگزار می شود شما تاجه حد در چنین مراسمی شرکت می کنید

 

 • بعنوان یک شهروند بندرعباسی شرکت درانتخابات تا چه حد درتعیین سرنوشتتان تاثیر دارد.

 

۳-۴- نوع پژوهش:
تجزیه تحلیل داده ها اغلب مستلزم به کار بستن روش های آماری مناسب است که محقق داده هارا با استفاده، جداول توزیع فراوانی تنظیم و نمودارهای مربوطه را ترسیم می کند. در این تحقیق علاوه برانجام مراحل فوق محقق به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پادرار شهری در بندر عباس می پردازد . با توجه به اهداف تحقیق، مطلوبترین روش انجام چنین تحقیقاتی روش همبستگی از نوع توصیفی می باشد. که درآن از طریق گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از آز مون و پرسشنامه از وضع موجود به سئوالات پژوهشی پاسخ داده می شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایش و با استفاده پرسشنامه انجام خواهد شد. جامعه آماری تحقیق حاضر جمعیت شهر بندر عباس است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیر احتمالی اتفاقی در پنج نقطه شمال، جنوب، غرب ،شرق و مرکز شهرستان بندرعباس و با بهره گرفتن از آلفای کرنباخ روایی و پایایی آن سنجیده خواهد شد. بعلاوه در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از نرم افزار spss ودر ترسیم مدل ساختاری از ames استفاده خواهد شد.
روش تحقیق به دو روش کتایخانه ای و پیمایشی صورت خواهد گرفت که در روش کتابخانه ای با مراجعه به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مرتبط یا موضوع تحقیق فیش برداریهای لازم صورت خواهد گرفت سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه که بر اساس نظریه راهنمای تحقیق تدوین شده(و یا استفاده از پرسشنامه استاندارد در صورت در دسترس بودن) یه جمع آوری اطلاعات میپردازیم و در نهایت یا استفاده از آزمونهای کوکران؛ آلفای کرنباخ؛ رگرسیون و…و نرم افزار spss به تجزبه و تحلیل داده ها می پردازیم.
۳-۵-جامعه آماری:
جامعه به مجموعه هایی از افراد یا اشیا اطلاق مشود که در صفات معینی مشترک باشند و افراد جامعه عبارت از واحد مورد مطالعه در جامعه است . جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال هستند که به روش خوشه ای نمونه گیری می شوند بعلاوه کارشناسان تعهدی و قضاوتی شامل حداقل ۲۰ نفر که با بهره گرفتن از فرمول کوکران محاسبه می شوند؛ خواهد بود.
۳-۶-نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش :
برای تحت پژوهش قرار دادن نمونه معرف، تحقیقات مشابه پیشین، حجم نمونه را۱۰%= p و۵%= p در نظر گرفته اند.بطور کلی در تحقیقات مربوط به حوزه های علوم انسانی ودر پژو هش هایی از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی حداقل نمونه مورد پژوهش را ۱۰۰ نفر در نظر می گیرند. به هر حال نمونه باید معرف جامعه باشد بنابر این اندازه هر چه بیشتر باشد دقت تحقیق را افزایش می دهد. از طرف دیگر نمونه حجم زیاد مستلزم صرف زمان بیشتر و هزینه بالاست. محققان روش هایی را بوجود آوردهاند که می تواند در تعیین حجم نمونه متناسب و منطقی باشد. در این پژوهش، با بهره گرفتن از فرمول بر آورد نمونه آماری در تحقیقات توصیفی که عبارت است ازفرمول:
تعیین میشودکه در آن:
:n اندازه نمونه مورد نیاز       : N اندازه جامعه آماری
p نسبت افرادی که صفت مورد نظر را دارا هستند(۵/۰=p )
:d درصد اشتباه که معمولاً %۵ در نظر گرفته می شود
۹۶/۱=:k خی ۲ با درجه آزادی یک
مقدارn بر آورد شده توسط فرمول ۳۵۳ برآورد شد که  برای حصول اطمینان بیشتر و برای جلوگیری از افت آماری ۱۰درصد به حجم تعیین شده افزوده شد و حجم نمونه ۴۰۰ نفر در نظر گرفته می شود.
۳-۷-روش نمونه گیری
نمونه گیری فرایندی است که در طی آن بعضی از اعضای یک جمعیت به عنوان نمایندگان معرف کل آن جمعیت انتخاب می شوند. نمونه، گروه یا مواردی که اطلاعات از آنها به دست می آید.
واحد نمونه گیری: فرد یا سوژه مورد بررسی که داده ها در مورد آن جمع آوری می شود.
نسبت نمونه گیری : نسبت تقسیم تعداد نمونه به تعداد جامعه
چارچوب نمونه گیری: فهرست کل اعضای جامعه که شامل کل واحدهای نمونه گیری ممکن است.
رویه نمونه گیری : روشی که بر مبنای آن واحدهای نمونه گیری از چارچوب نمونه گیری انتخاب می شوند.
نمونه گیری اتفاقی : این نمونه معمولاً بر اساس اتفاق صورت می پذیرد .کاری که بیشتر خبرنگاران انجام می دهند یعنی نمونه های خود را از کوی وبرزن به صورت اتفاقی انتخاب می کنند.

نمونه گیری گلوله برفی : در این نوع نمونه گیری پاسخگویان بعدی از طریق پاسخگویان قبلی مشخص می شوند. این روش معمولاً وقتی مطلوب است که یافتن محل اعضا یک جمعیت ویژه دشوار باشد .مثلاً یافتن نمونه ای از افرادبی خانمان ، مهاجران غیر قانونی و….
۳-۸- اعتبار و پایایی تحقیق
به طور خلاصه اعتبار یعنی آیا واقعا همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم. در این پژوهش برای آزمون اعتباراز اعتبار صوری و اعتبار وابسته به معیار استفاده گردید. در واقع برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری که در آن گویه های نا مناسب حذف می گردد استفاده شد که البته در پرسشنامه حاضر مورد نامناسبی گزارش نگردید ودر نتیجه هیچ گویه ای حذف نگشت.
روایی : منظور از روایی این است که ببینیم آیا ابزار سنجش دارای ویژگی تکرار پذیری هست یا نه. یعنی در صورت تکرار عملیات تحقیق می توان به نتایج مشابهی رسید؟
در این تحقیق برای تقویت اعتبار و روایی از:
۱٫ تئوری های مختلف جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و….
۲٫ اسناد و مدارک، نظر سنجی ها، مقیاس ها
۳٫ راهنمایی اساتید مجرب
استفاده گشت.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*