سایت مقالات فارسی – 
تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق  …

سایت مقالات فارسی – تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق …

گوئل و تاكر(2003) براساس بحث اطلاعات نامتقارن، بيان مي كنند كه تغييرپذيري بالاتر سود منجر به مزيت اطلاعاتي بالاتري براي سرمايه گذاران آگاه نسبت به سرماي هگذاران ناآگاه مي شود؛ افزايش تغييرپذيري سود گزارش شده، زيا نهاي معاملاتي سرمايه گذاران ناآگاه را بيشتر كرده و آنها را از بازار خارج مي كند.(همان منبع)
چیانگ [37]در سال 2005 با تحقیقی که از 225 شرکت پیشرفته صنعتی تایوان به عمل آورد، دریافت که شفافیت اطلاعات شرکت رابطه مثبت و با اهمیتی با عملکرد شرکت دارد و این امر موجب جلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران خواهد داشت.(سینایی و داوودی،1388)
اسچلاربام و لولن[38](2006) پی بردند که فرایند انتخاب سرمایه گذاری، تفسیری از اطلاعات گوناگون است که بستگی به طبیعت دیگر اطلاعات موجود دارد. تکنیک تجزیه و تحلیل آن بسیار پیچیده است و ما مجبور به استفاده از یک مدل غیر خطی هستیم. در نتیجه برای انجام این پژوهش از تکنیک تجزیه و تحلیل مشترک استفاده شده است. تحلیل مشترک، رویکردی است که به طور وسیعی در انتخاب محصولات و خدمات استفاده می شده است و در بسیاری از پژوهش ها، برای ارزیابی فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و شناسایی ویژگی های مورد نظر سرمایه گذاران، هنگام خرید سهام استفاده شده است.
در سال 2007 مقاله ای انجام گرفت که در آن رویکرد جدیدی از اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها را بر مبنای تصمیمات سرمایه بر مبنای نیروی کار و دارایی های سرمایه ای شرکت تشریح کرد.”فنگ لی”در این مطالعه، به طور اخص، کیفیت سود را بین تغییرات سطح سرمایه و سرمایه گذاری نیروی کار و تغییرات سود گزارش شده در عصر حاضر میسنجد که مبتنی بر شواهد زیر است:
1.شرکت ها تصمیمات سرمایه گذاریشان را بر پایه ارزش فعلی خالص ((NPV پروژه های سرمایه ای می گیرند.
2.یک سود گزارش شده با کیفیت بالاتر ( که برای مثال به دارایی های دائم و یا مقرری سالانه پرداخت نزدیک است) باید با تصمیمات سرمایه گذاری واقعی مرتبط باشد. همچنین دریافتیم که اندازه گیری کیفیت سود مبتنی بر تصمیمات سرمایه و مدیریت نیروی کار با پایداری سود رابطه ی مثبت دارد و در رابطه با سنجش کیفیت سود مورد استفاده در ادبیات از قدرت توجیهی بالایی برخوردار ست.
“عدم اطمینان اطلاعات، افشای شرکت ها و تغییرپذیری بازده سهام” نوشته ی: “مایکل مگنان و بیکسیا [39]ژو”(2008) . در این مقاله ما هزینه ی بهبود افشا در مفهوم عدم اطمینان اطلاعات را مورد بررسی قرار دادیم. و پی بردیم درجه افشای عدم اطمینان اطلاعات با تغییرپذیری بازده سهام رابطه مثبتی دارد. شرکت های با عدم اطمینان بالا ، با یک مسئله بغرنج روبرو می شوند، درحالی که نبود یا کمبود افشای اطلاعات می تواند منجر به عدم تقارن بالای اطلاعات شود، افشای بیشتر نامطمئن بودن اطلاعات می تواند با تغییرپذیری بالای بازده سهام ارتباط معنادار داشته باشد. ادبیات پیشین به طور گسترده بیان می کند که افشای بیشتر عملکرد مناسبی است، این پژوهش نشان می دهد چنین ادعاهایی در شرایط عدم اطمینان بالا معتبر نیست. (سلیمانی امیری و حمزی،1390)
هيسو در تحقيقي با عنوان “اثر شفاف سازي اطلاعات مالي بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تايوان ” به بررسي نقش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي در ا فزايش ميزان سرمايه گذاري در بازار بورس پرداخت . نتايج تحقيق وي نشان دادند كه رابطه مثبت و معناداري در ادراك سرمايه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار آنها وجود دارد . و از ميان ابعاد شفاف سازي، شفافيت ساختار مالكيت بيشترين تاثير را دارد. هم چنين ادراك سرمايه گذاران از ابعاد شفافيت با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي آنها متفاوت است . و رابطه بين تجربه سرمايه گذاري در بورس و رفتار آنان نيز رابطه اي مثبت و معناداري است. (سینایی و داودی،1388)
گونگ و همكارانش [40](2009) ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي را از زاويه اي ديگر بررسي كرده اند. مطالعات ياد شده بر اقلام تعهدي گزارش شده پس از پيش بيني هاي مديريت از سود تاكيد و شواهدي ارايه مي كنند كه اين اقلام تعهدي براي كاهش خطاي پيش بيني سود دستكاري مي شوند . از زاويه ديگر گونگ و همكارانش ارتباط بين اقلام تعهدي سال جاري و پيش بيني مديريت از سود سال آتي را بررسي كردند. آنها استدلال مي كنند كه در يك محيط عملياتي نامطمئن برآوردهاي مديريت از آيندة تجاري شركت كامل نيست و از آنجايي كه برآوردهاي ناقص مديريت هم فرآيند ايجاد اقلام تعهدي و هم پيش بيني سودهاي آتي را تحت تأثير قرار مي دهد، فرض مي كنند هنگامي كه اقلام تعهدي نسبتاً بالا /پايين است، پيش بيني هاي مديريت از سود در بردارنده ي خوشبيني /بدبيني بيشتري هستند. نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق ارتباط مثبت بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي را تاييد مي كند.(کردستانی و لطفی،1390)
“چن وو، کانگ چن و لیو” [41]در پژوهشی در سال 2010 تاثیرعدم اطمینان وعدم تقارن اطلاعات را بر روی افزایش بازده اوراق قرضه با استفاده از اطلاعات اوراق قرضه آمریکا از سال 2001 الی 2006 را توضیح می دهد. نتایج تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاران اوراق قرضه شرکت های سهامی هنگام کنترل متغیرهای ش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ناخته شده، صرف ریسک بااهمیتی را بر عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن عهده دار می شوند و عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات بر بازده اوراق قرضه شرکت ها پس از کنترل متغیرهای شناخته شده، تاثیرات مهمی دارد. نتایح همچنین آشکار میکنند عوامل غیرحسابداری مرتبط با عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات نسبت به عوامل حسابداری، تعیین کنندگان مهمتری جهت افزایش بازده اوراق قرضه هستند. بعلاوه عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن آن، در تشریح افزایش بازده اوراق قرضه با سررسید های کوتاه مدت به مدل های اعتباری ساختاری کمک می کند.(نامدار،1390)
“جینگ لی” [42](2010) در پژوهشی با “عنوان محافظه کاری، عدم اطمینان و پیش بینی تحلیلگران”بیان می کند که محافظه کاری حسابداری می تواند بر پیش بینی تحلیلگران در محیط اقتصادی تاثیر بگذارد، بدین منظور باید اثر متقابل بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را محاسبه کرد. محافظه کاری غیر شرطی در دوره های آتی بر محافظه کاری شرطی تقدم دارد و عدم اطمینان در شناخت زیان را بوسیله اخبار بد کاهش می دهد. با اتکا بر مدل پیش بینی های تحلیلگران، ما ثابت کردیم که:
محافظه کاری غیرشرطی با خطای پیش بینی سود تحلیلگران برای شرکت های خوب یا نسبتا بد رابطه منفی دارد.
محافظه کاری غیرشرطی، عدم اطمینان درپیش بینی های تحلیلگران را کاهش می دهد.
بعلاوه شواهد حاکی ازآنست زمانی که عدم اطمینان اطلاعات بیشتر است، تاثیر محافظه کاری غیرمستقیم بر پیش بینی بعدی تحلیلگران بیشتر از پیش بینی های اولیه است.
“اریکسون و وانگ” [43](2011) در پژوهشی باعنوان “تغییر در عدم اطمینان اطلاعات و زیان دارایی های بدست آمده” به بررسی این مطلب می پردازد که آیا تغییر در عدم اطمینان اطلاعات در زیان های مالکان سهیم است یا خیر. عدم اطمینان اطلاعات بر نرخ تخفیف (هزینه سرمایه) تاثیر می گذارد که به نوبه خود بر قیمت سهام نیز تاثیر خواهد گذاشت. نتایج نشان می دهد که مالکیت ها منجر به افزایش عدم اطمینان می شوند، همانطور که پراکندگی پیش بینی سود تحلیلگران آنرا ثابت کرده است. همچنین پس از کنترل اصول اساسی مالکان، دریافتیم که تغییر در عدم اطمینان اطلاعات با عملکرد سهام بلند مدت سهامداران رابطه منفی دارد. بنابراین نتایج ما، با شواهد موجود مبنی بر اینکه افزایش عدم اطمینان اطلاعات از مالکیت هایی منجر می شود که به زیان های مالی مالکیت های قبلی مالکان نسبت داده می شود، مرتبط است.(سلیمانی امیری و حمزی،1390)
“لیندا چن ” [44]در سال 2012 به بررسي اثر هموارسازي سود بر عدم اطمينان اطلاعاتي، بازده سهام و هزينه سرمايه پرداخت. عدم اطمینان اطلاعات با سه شاخص پراکندگی پیش بینی ، تغییرپذیری بازده و خطای پیش بینی سود اندازه گیری شده است. نتايج نشان مي دهد كه هموارسازي سود منجر به كاهش عدم اطمينان اطلاعاتي واحد تجاري مي شود. شواهد حاكي از آن است كه بازار، هموارسازي سود را ارزش گذاري كرده و پاداشي را براي واحدهاي تجاري هموار كننده سود درنظر مي گيرد، به طوري كه واحدهاي تجاري هموار كننده سود به طور معناداري بازده غيرعادي بالايي را در بازه زماني اعلام سود دارند. درنهايت، هموارسازي سود هزينه سرمايه واحد تجاري را كاهش مي دهد.
در پژوهشی با عنوان “خوش بینی اقتصادی، عدم اطمینان اطلاعات و تصمیمات سرمایه گذاری آتی” که در سال 2012 توسط “سورین پاتل”[45] انجام گرفت، نقش خوش بینی سرمایه گذاران را در مورد رشد اقتصادی آتی در تصمیات سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان بررسی کرد . او براساس شواهدی ساده ادعا می کند که سرمایه گذاران تصمیمات آتی سرمایه ایشان را بر مبنای اطلاعات خاص مربوط به دارایی و همچنین انتظارات مربوط به رشد اقتصادی آتی قرار می دهند. به ویژه این انتظارات، زمانی برای سرمایه گذاران مهم می شوند که با دارایی های ارزشمندی مواجه شوند که دارای اطلاعاتی با کیفیت و اطمینان پایین هستند. در توضیح این مطلب دریافتیم که تصمیمات سرمایه گذاران که با جریان های دو طرفه پولی اندازه گیری میشوند، با خوش بینی های اقتصادی آنها رابطه ی مثبتی دارد. بعلاوه این تاثیر برای سرمایه هایی که با عدم اطمینان اطلاعات روبرو هستند، از سرمایه های خاص نمایان تراست. نتایج حاکی از آنست که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه ایشان نه تنها خوش بینی اقتصادی آینده نگر را در نظر می گیرند، بلکه زمانی که اطلاعات مربوط به سرمایه خاص کم ارزش و یا نامطمئن است بر خوش بینی اقتصادی آینده نگر تمرکز بیشتری خواهند کرد.(دموری و همکاران،1387)
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در خصوص مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی، شفافیت و اطمینان به اطلاعات، مفاهیم سود، مفاهیم ریسک، عدم اطمینان اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری توضیحاتی ارائه شد.و در آخر تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور را بررسی نمودیم که به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:
جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
سال نام پژوهشگر عنوان تحقیق متغیرها نتیجه گیری
2009 گونگ و همكارانش ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق ارتباط مثبت بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي را تاييد مي كند.