تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق  …
digital dna

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق …

تبیین رابطه ي بين عدم اطمينان اطلاعاتي و تصميمات سرمايه گذاران

شاخص هاي عدم اطمينان اطلاعاتي : تغيير پذيري بازده، خطاي پيش بيني سود و پراكندگي پيش بيني سود و شاخص تصميم گيري : سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي می باشد

روابط در جوامع مختلف داراي نتايج متفاوت خواهد بود و در اين راستا شركت هاي بزرگ و فرصت رشد بالا دارای ضريب تعيين بالاتر و در نتيجه روابط بيشتري بين منغيرها برقرار است.

2-8 مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل لیندا چن (2013) استفاده شده است. وی تحقیق خود را در مورد رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات، سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی اریکسون و وانگ (2011) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در ریسک و سرمایه گذاری استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون لانگ (2005)، جینگ لی (2012) برای تعیین ارتباط بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری است. در تحقیق اینان نسبت ریسک نقد شوندگی به عنوان متغیر وابسته و تغییرات اطلاعات به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
Y=F(X1,X2,X3)
یادآور می‌شود لیندا چن (2013) از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای اطلاعاتی که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار لیندا چن (2013) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و Xو X2 و X3 به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.
فصل سوم:
روش تحقیق
 
 
مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمع‌آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقيق به‌صورت زير بوده است:
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی “ است.
روش تحقيق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفي انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه‌ای، “توصيفي “ و در تخميم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌هاي منتخب بورسي به‌عنوان جامعه آماري “تحليلي يا استقرایی “ است.
روش تحقيق از جهت طرح تحقیقنهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 87 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک بار در سال معامله شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت های واسطه گری مالی نباشد.
جدول(3-1) ، داده ها و اطلاعات موجود در بورس را طی سال های 87 الی 91 نشان مي دهد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,
جدول (3-1): تعداد شرکت های جامعه آماری