تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار  …
man looking at the chart on holographic screen

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار …

تعداد شركت هاي كه در سال هاي 1387الي 1391 در بورس حضور داشته اند.

423 شركت

تعداد شركت هايی که جزء شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها نبوده اند.

358 شركت

تعداد شرکت هايي كه سال مالي آن ها منتهی به پایان اسفند مي باشد

225 شركت

تعداد شركت هايي كه نماد معاملاتی آن ها بیش از 4 ماه متوقف نبوده است.

172 شركت

تعداد شركت هايي که اطلاعات آن ها برای کل دوره تحقیق در دسترس می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

120 شركت

تعداد شرکت های جامعه آماری

120 شركت

حجم نمونه و کفایت آن
شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغير هاي تحقیق را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت 120 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، نمونه مورد نظر 92 شرکت می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را بدست آوردیم.بنابراین حجم نهایی نمونه 460 سال-شرکت می‌باشد که به عنوان داده ها در آزمون فرضیه ها استفاده شده‌اند.
حجم نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند.
روش نمونه گیری و دلیل انتخاب
روش نمونه‌گیری در اين تحقيق، روش تصادفي ساده بوده است. بدين منظور جامعه آماري به شرح تعریف‌شده در بند 3-4 با اعداد 1 تا 120 کدگذاری شده و با استفاده از شبیه‌سازی كامپيوتري در اين بازه، 92 عدد انتخاب گرديد. در انتها بر اساس فهرست كدگذاري شرکت‌ها، شرکت‌هاي متناظر با كدهاي انتخاب‌شده به‌عنوان نمونه تصادفي آماري انتخاب و داده‌هاي خام عملكردي در ارتباط با آن‌ها گردآوري شد.
روش گردآوری داده‌ها
1) روش مطالعه کتابخانه‌ای: از این ‌روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود. در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است.
2) روش مطالعه اسناد و مدارک: به‌منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز برای پردازش فرضیه‌های تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت‌ها استفاده شده است. در این راستا، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است.
3) کاوش اینترنتی: برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است.
ابزار گردآوری داده‌ها

برچسب گذاری شده با: , ,