روابط آن ها در جوامع آسیایی و اقیانوس آرام می دهند. در تجزیه تحلیل ها مفاهیم قومیت و فرهنگ و در پی آن گردشگری در حال رقابت هستند. البته لازم به ذکر است که این مطالعه، پژوهشی دوسویه است که رابطهی ارتقاء گردشگری و سیاست قومی و دولتی را در کشورهای چین، سنگاپور، مالزی، تایلند، اندونزی و جزایر اقیانوس آرام از دو جهت مورد بررسی قرار داده است.
3-2-2 مقاله
– آقای دوین و همکارانش در سال 2007 “فرصت ها و چالش های مدیران هتل های ایرلند شمالی را بر اساس مدیریت تنوع فرهنگی” در بوته آزمایش قرار داده است. نویسنده بر اساس داده های جمع آوری شده از طریق یک نظر سنجی از کارگران مهاجر در نه هتل ایرلند شمالی و تمرکز بر همهی گروه های کارکنان مهاجر در همهی موسسات مسایل مربوط به یکپارچگی نیروی کار، جامعه گسترده تر و همچنین آینده ای که کارگران مهاجر برای خود دارند، در یک چشم انداز منابع انسانی مورد بحث قرار داده است. نگارندگان در بررسی های خویش برای پاسخ گویی به برخی ناشناخته ها در مورد مهاجران، به ملیت، ویژگی های چمعیت شناختی، آموزشی، اشتغال و پس زمینه های اقتصادی توجه داشته اند. حاصل این بررسی ها نشان دهندهی افزایش میزان مدیریت در آوزش کارکنان به عنوان عامل مهم در تسهیل صنعت مهمان نوازی است.
– شورای OECD در کتابی به نام ” تاثیر فرهنگ بر گردشگری (2009)” ارتباط میان فرهنگ و گردشگری را مورد بررسی قرار داده اند. این کتاب به بررسی تجارب و شیوه های ملی یا منطقه ای مقصد از منابع فرهنگی، توسعهی تولید گردشگری و فرایندهای توزیع منابع فرهنگی و شناسایی عوامل کلیدی و مداخلات سیاسی می پردازد. تجزیه و تحلیل این کتاب عمدتا بر اساس مطالعات موردی ارائه شده توسط کشورهای OECD است. مطالعات موردی جنبه های مختلف گردشگری، فرهنگ، جذابیت های منطقه ای و مداخلات سیاسی را به منظور ارتقاء این رابطه نشان می دهد. تحقیقات ارتباط مفید دو طرفهی فرهنگ و گردشگری را به عنوان یک وجه تمایز در بازار شلوغ جهانی بازگو می نماید که این ابزار مهم برای بالا بردن سطح فرهنگ و ایجاد درآمد، می تواند از حمایت و تقویت میراث فرهنگی، تولیدات و خلاقیت های فرهنگی آغاز شود.
– Addo در سال 2011 در مقاله ای با نام ” میراث اروپایی و تنوع فرهنگی: بنیان صنعت گردشگری غنا” به تنوع فرهنگی بی نظیری که در این کشور وجود دارد، اشاره می کند. این مقاله از روش اسنادی به مطالعهی رویدادهای گردشگری منطبق با فرهنگ خود پرداخته است و آن ها را تجزیه و تحلیل می نماید. وجود جشن هایی چون دو سالانهی Panafest، روز آزادی، پروژهی جوزف و سالگرد استقلال 50 ام در سال 2007 به اهمیت و ضرورت میراث اروپایی و تنوع فرهنگی در صنعت گردشگری کشور غنا تاکید کرده است. این کشور میزبان مراسم روز جهانی گزدشگری بین المللی در سال 2009 بوده است که همین امر موضوع را برای تحقیق در رابطه با تنوع فرهنگی این کشور فراهم نموده است. در این رویداد که به طور مشترک توسط سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گردشگری و وزارت گردشگری این کشور برگزار شده بود، بر تنوع بیشتر امکانات توریستی، محصولات و افزایش گردشگری داخلی تاکید شده است.
– Dutton و همکارانش مقاله ای با عنوان ” تنوع فرهنگی در کار هتلداری” را در سال 2007 انجام داده اند. هدف از این مقاله رسیدگی به اهمیت فزایندهی کارگران مهاجر به صنعت هتلداری از مکان های اطراف انگلستان است. این مقاله داده های خود را از طریق نظر سنجی و تمرکز بر بحث های گروهی با کارگران مهاجر هتل ها در سه منطقه از انگلستان جمع آوری کرده است. این مطالعه نشان می دهد که کارفرمایان تمایلی به سرمایه گذاری در توسعه کارکنان بین المللی که دارای سطح بالای آموزشی هستند، ندارند. فرصت های توسعه ای برای این موضوع محدود است و نیازمند مدیریت هتلداری به شیوه ای موثر از این منابع انسانی می باشد. مطالعه در سه منطقه انگلستان انجام شده است و هر مطالعه از مقیاس نسبتا کوچکی برخوردار است. لذا برای جبران این موضوع به عمق اطلاعات جمع آوری شده تاکید شده است.
– آقای چینگ چو در سال 2005 در مقاله ای ” تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری در استان یونان چین” را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه های گروهی از رهبران جامعهی مورد نظر است که بر اساس تکنیک گروه اسمی است. اقلیت های قومی و فرهنگی در این استان به عنوان بزرگترین جاذبه برای گردشگران خارجی مطرح می شوند که همین امر عامل توسعه گردشگری این استان معرفی می شود. توسعه گردشگری در این استان موجب بوجود آمدن شغل های بسیاری شده است و تفاوت های فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری استفاده شده است.
4. نقد و بحث
از آنجایی که بحث فرهنگ و بالطبع آن تنوع فرهنگی از مسایل بسیار پیچیده و گسترده می باشد، غریب به اتفاق مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتوانسته است تمامی ابعاد تنوع فرهنگی را دربر بگیرد. در بیشتر موارد تنوع فرهنگی با تنوع قومی یکسان انگاشته شده است. از آنجایی که گردشگری نسبت به سایر صنایع پردرآمد دنیا از قدمت کمتری ( از زمانی که به عنوان صنعت شناخته شد) برخوردار است، مطالعات انجام شده دربارهی آن نیز کمتر می باشد. کشور ایران دارای تنوع فرهنگی زیادی است ولی آنچه بیشترین بازنمایی را در پژوهش های داخلی به خود اختصاص داده است، تنوع قومی می باشد. البته بیشتر این مطالعات به دلیل درگیری های قومی انجام شده است که بعدها در زمینهی گردشگری هم مورد استفاده قرار گرفته است. در هیچ یک از مقالات و کتب به صورت صریح ابعاد تنوع فرهنگی از یکدیگر تمیز داده نشده اند و تنوع فرهنگی را در کنار تنوع زبانی، قومی و حتی تنوع مذهبی قرار می دهد. این درحالی است که در تعریف فرهنگ همواره زبان، مذهب و قومیت به عنوان ارکان اصلی نام برده شده اند و تنوع فرهنگی خود در برگیرندهی تنوع در هر یک از ارکان یاد شده است. موضوع دیگری که کمتر دیده می شود این است که جامعهی میزبان که دارای تنوع فرهنگی هستند به عنوان ذی نفعان گردشگری مورد توجه قرار نمی گیرند، نباید فراموش کرد که در مقالات خارجی بیشتر به این موضوع اهمیت داده شده است. با این حال اکثر مطالعات در حوزهی توسعهی گردشگری، تنها به ارائهی راهکارهای استفاده از تنوع فرهنگی برای فروش بیشتر محصولات فرهنگی گردشگری پرداخته اند. با این حال مقالات و کتب خارجی به دلیل شکل گیری عمیق تر مفهوم شهروندی فرهنگی سهم بیشتری در حفظ تنوع فرهنگی دارند.
در فصل آتی به بررسی روش شناسی این رساله می پردازیم و نحوهی اجرای این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که روش های انتخابی در هر پژوهشی بسیار در نتایج صحیح و قابل قبول آن تاثیر گذار است، دقت در این فصل بسیار حائز اهمیت می باشد.
فصل سوم
روش شناسی
مقدمه
روش تحقیق در هر پژوهشی حکم پایه های آن را دارد. در صورتی که روش درست و مناسب تحقیق به درستی شناسایی نشود، مطالعات در مسیر اشتباه قرار می گیرد و بار علمی خود را از دست می دهد. لذا در این فصل نگاهی به روش تحقیق می کنیم. روش مورد استفاده در این پژوهش به درستی بیان می شود و دربارهی آن توضیحات لازم و مکفی داده می شود. البته مقدمه ای از روش تحقیق و دلایل بوجود آمدن این روش های علمی بررسی می گردد. هدف نهایی همهی مباحثی که در این فصل جای می گیرد، در واقع تدوین یک طرح پژوهش کامل و جامع را تسهیل کند.
از آنجایی که تحقیق پیش رو از نوع مطالعات تطبیقی میان سه کشور ایران، انگلستان و مالزی می باشد، تحلیل هایی نیز از طریق مطالعات این کشورها در زمینهی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری نیز وارد بحث می شود. بررسی روند تاریخی- مقایسه ای که در این سه کشور یاد شده انجام شده است، برای بیان رایطهی تنوع فرهنگی و توسعهی گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد. آمارهای رسمی میزان ورود گرشگران که در سایت ها و سازمان های معتبر کشورها وجود دارد نیز، بخشی از این مطالعات می باشد. از این رو در تلاش هستیم که از تمامی روش های یاد شده برای روشن شدن موضوع تحقیق بهره ببرم.
روش تحقیق
در تحقیقات می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. به هر حال آن چیزی که در همهی تحقیقات وجود دارد این است که شامل مجموعه ای از فعالیت های متوالی است که به شدت به هم وابسته است و مراحل تحقیق را تشکیل می دهد. روش های مختلف این امکان را بوجود می آورد که در یک کشور پژوهش های مختلف با روش های متفاوت انجام پذیرد. تا زمان نتیجه گیری مطالعه که اغلب مشلات و ایده های جدید بوجود می آید به صورت ادواری انجام می شود. این مطالعه نیز بر اساس مطالب فوق از مراحل تحقیق پیروی می کند.
مطالعات تطبیقی
به لحاظ تاریخی، نقطه آغازین تحلیل تطبیقی مشاهده این امر بود که بسیاری از کشورها در دوران پس از جنگ، به‌ویژه کشورهای صنعتی شدۀ غربی، رشد قابل ملاحظه‌ای در رفاه گستری دولتی تجربه نمودند. این رفاه گستری دولتی با گزارشات مارش در کانادا، وان راین در هلند، لارکو در فرانسه و بوریج در بریتانیا پی‌ریزی شد و در همه آن‌ها باور گسترده‌ای مبنی بر وظیفه و ظرفیت دولت برای مراقبت از شهروندانش نهفته بود. لیکن، شیوه‌های سرمایه‌گذاری و اشکال رفاه‌گستری و میزان دخالت دولت به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت و متنوع بود. از این رو، یکی از عوامل محرک تحلیل تطبیقی، ترسیم و تبیین روندهای عمومی و بررسی تفاوت‌هاست. یکی دیگر از انگیزه‌های عمل‌گرایانه برای مطالعات تطبیقی از جانب مصلحینی برخاست که درصدد بسط و توسعه رفاه و همچنین ‘آموختن’ از تجارب (واشتباهات) سایرین بودند. در واقع، واقعیت پاسخ‌های مختلفی کشورها برای مشکلات علی‌الظاهر مشابه، به مثابه نوعی بنیاد تجربی طبیعی نگریسته می‌شود. دولت‌ها با عنایت به هزینه‌های اقتصادی و سیاسی نوآوری به خودی خود به مزایای ملاحظه برنامه‌های اتخاذ شده در کشورهای دیگر پی‌برده‌اند. اگرچه، در میدان عمل واردات سیاست‌گذاری بسیار گزینشی است و رهبران اغلب برای توجیه تغییرات دلخواه و همچنین برای تائید یا رد فرامین خاص خوشان مبادرت به مطالعات تطبیقی می‌کنند ( الکاک و دیگران، 1391: 52). مطالعه تطبیقی یکی از روش‌های پژوهش کمی و کیفی است که در آن دو یا چند متغیر یا فرایند همگون که می‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس یا نامحسوس باشند، بررسی می‌شوند؛ با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پدیدارها را شناسایی کرد و به تفسیرها و احتمالا تعمیم‌های تازه دست یافت (رونالد آر، 1379: 40).
این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی و مقایسه ای است و با مقایسه داده های به دست آمده از سه کشور در زمینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری، سعی در بررسی چگونگی ارتباط تنوع فرهنگی با توسعهی گردشگری دارد. از این رو برای انجام مطالعات تطبیقی، برنامه ای کلی و نظام مند در انتخاب ارکان مورد مقایسه صورت گرفته که در قالب مدل مفهومی نشان داده شده است. در واقع با مقایسه ارتباط تنوع فرهنگی با توسعهی گردشگری در هر یک از کشورها، سعی در توصیف وضعیت ارتباط تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ایران هستیم.
عناصر تحقیق
شکل شماره 3-4-1: اجزا و عناصر تحقیق، منبع: (اعرابی، فیاضی، 1389: 227)
نوع تحقیق
انواع تحقیق از لحاظ هدف به سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : اکتشافی، تبیینی، توصیفی ( خاکی، 1390)
مطابق با این طبقه بندی، این رساله از نوع توصیفی است، زیرا من به توصیف یک پدیده (تنوع فرهنگی) و ارتباط آن با توسعه گردشگری می پردازم.
5-1 تحقیقات توصیفی
هدف اصلی تحقیقات توصیفی، همان گونه که از نامش پیداست، توصیف چیزهایی مثل جمعیت و یا پدیده است (Yin, 1994). این نوع از تحقیق اغلب برای بوجود آوردن تصویری از یک موضوع استفاده می شود. پژوهشگر در این نوع از تحقیق با یک موضوع دقیق تعریف شده، شروع به کار می کند و پژوهش را به منظور توصیف دقیق آن موضوع به انجام می رساند ( خاکی، 1390: 64). باید دقت داشت که این تحقیقات توصیفی به “چرایی” جواب نمی دهد، به عبارت دیگر، علت یافته ها را توضیح نمی دهد. به هر حال زمان مشکلات تجارتی و سازمانی، اطلاعاتی که از توصیف موقعیت به دست می آید، کافی است و نیازی به دانستن چرایی چیزهایی که وجود دارد نیست (Zikmund, 2000).
در تحقیقات توصیفی، محقق باید اطلاعاتی راجع به وضعیت قبلی موضوع داشته باشد و اطلاعات مورد نیاز خود را به طور واضح تعریف نماید ( پورافکاری، 2009: 48). درحقیقت اختلاف اصلی این نوع تحقیق با تحقیقات اکتشافی و تبیینی در همین موضوع است. به علاوه اینکه تحقیق توصیفی باید برای منابع انتخابی اطلاعات و داده های جمع آوری شده ساختاربندی و روش یابی شود (Malhotra, 1996). در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها و همچنین برنامه‌ریزی ها استفاده می‌شود. هدف از مطالعات توصیفی، تعیین وضعیت و میزان صفات کمی و کیفی و همچنین تعیین روابط بین صفات مختلف و نوع این روابط است.
بر پایهی آنچه بیان شد، این رساله از نوع توصیفی است، چراکه چگونگی ارتباط تنوع قومی با توسعهی گردشگری میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی مقایسه و توصیف می شود.
5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق
هر پژوهش تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله است. با توجه به این که پرسش ها و مساله ها، ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایهی چگونگی آن ها، این پژوهش را طبقه بندی کرد. به سخن دیگر در این نوع طبقه بندی قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن ها در شرایط دیگر توجه می شود» (Gay, et al, 1992: 8). رویکردهای تحقیق اغلب یا کمی هستند و یا کیفی و یا ترکیبی.
این پژوهش بنا به موضوع تحقیق و ماهیت آن، از لحاظ نوع داده های پژوهش، رویکرد کیفی و کمی را توامان برای انجام کار استفاده می کند.البته لازم به ذکر است که بخش کیفی کار تنها به جهت پشتیبانی از بخش می کار آورده شده است و اینطور نیست که برای آزمون یکی از فرضیه ها از روش کیفی برای آن استفاده شده باشد.
جدول شماره 3-5-2 ویژگی های تحقیقات کمی و کیفی
حیطه
تحقیقات کیفی
تحقیقات کمی
هدف
ایجادتئوری،روشن نمودن پیچیدگیهای یک
پدیده، روشن ساختن مفاهیم، تجربه مفاهیم و
پدیده
پیش بینی، تشریح و توصیف
پدیده ها، آزمون فرض یا تئوری،
جستجو برای

]]>