یافتن روابط علمی
روش جمع آوری داده ها
سئوال باز – مبتنی برفرآیند، مصاحبه های
عمیق، نیمه سازمان یافته یا سازمان
نایافته،مشاهده و مشارکت در فرآیند مورد
تحقیق
سئوال بسته، مبتنی بر پیآمد، از
قبل مشخص شده، مصاحبه رسمی
و سازمان یافته، مشاهده و پرسشنامه
های از قبل طراحی شده
نوع تحلیل
توصیفی – شرح حکایت، مقایسه پیوسته، تجزیه و تحلیل تماتیک
تخمین حسابی، استنتاج آماری
ارتباط محقق و شرکت کننده
تعامل مستقیم با شرکت کنندگان، ارتباط
نزدیک محقق و شرکت کنندگان
استقلال محقق، ارتباط ضعیف
محقق و شرکت کنندگان
ارزیابی تحقیق
قابلیت پذیرش، تایید و انتقال
روایی، پایایی و عینیت
نمونه گیری
تئوریک (نظری)
آماری
پیامد
یک داستان،یک تئوری،یک شرح مبسوط، یک توصیف، یک تفسیر
نتایج قابل سنجش
روش
مطالعات میدانی، گاهی هم آزمایش
پیمایش- آزمایش
تکنیک
مصاحبه، بحث گروهی، تکنیک دلفی، مشاهده
آمار، پرسشنامه، تحلیل محتوا و آزمایش
منبع: (ظهور، کریمی، 1382: 111)
استراتژی های تحقیق (طرح تحقیق)
طرح تحقیق شامل فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی تحقیق است که در دو سطح استراتژیک و عملیاتی قابل انجام است. در سطح استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک تحقیق، منجر به تدوین استراتژی های تحقیق می شود که باید بر مبنای یک معیار صحیح، دسته بندی و گونه شناسی گردند.
چهار استراتژی اصلی تحقیق (از جمله تحقیق کیفی) عبارت اند از:
استراتژی تحقیق پیمایشی،
استراتژی تحقیق موردی،
استراتژی تحقیق عملی (تجربی)
و استراتژی تحقیق پایه ور (اعرابی، فیاضی، 1389: 230).
که هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی هستند. این رساله بر اساس استراتژی پیمایش انجام می شود.
6-1 تحقیق پیمایشی
پیمایش روشی برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. به عبارت دیگر، پیمایش مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطلاعات درباره افراد، خانواده ها و یا مجمو عه های بزرگ تر مورد استفاده قرار می گیرد (اعرابی و فیاضی، همان: 232). در این رساله پیمایش بر اساس منابع اطلاعاتی مختلف انجام می شود.
روش و ابزارهای های جمع آوری داده
روش جمع آوری داده های یک پژوهش به دو دستهی کلی روش کتابخانه ای و روش میدانی تقسیم می شود. در روش اسنادی یا کتابخانه ای، محقق با واسطه اسناد و مدارک، به مطالعه موضوع مورد تحقیق در رابطه با جامعه آماری مشخص می پردازد. عمده تحلیل های ثانویه که بر داده های آماری و پژوهش های پیمایشی انجام می گیرند، جزو تحقیقات اسنادی محسوب می شوند. اما در روش میدانی، محقق مستقیماً با آزمودنی ها یا نمونه های تحقیق ارتباط دارد. یعنی در این روش، محقق با استفاده از روش های مختلف کمی و کیفی، به میدان تحقیق رفته و مستقیماً با جامعه و نمونه آماری و به عبارتی واحدهای سنجش سروکار دارد.
چهار نوع ابزار برای گردآوری داده ها وجود دارد که هر یک دارای انواعی بوده و کاربرد ویژه ای در پژوهش دارد؛ این ابزارها شامل:
سند (متن) کاوی (بررسی مدارک و اسناد)
سند گزارش پژوهش های انجام شده در گذشته
آمارهای رسمی
آمارهای غیر رسمی
مدارک و اسناد سازمانی
فن مشاهده
فن مصاحبه
ابزار پرسشنامه (خاکی، 1390: 264- 267)
بر اساس گفته های Saunders و دیگر همکاران (2000)، دو نوع داده وجود دارد. داده های اولیه و ثانویه.
داده هایی که از مطالعات انجام شدهی سایر محققان به دست می آید، داده های ثانویه نام دارد و داده های اولیه آن دسته از داده هایی است که محقق خود شخصا برای هدف خاصی، جمع آوری می کند (Eriksson & Wiedersheim-paul, 2001).
در این رساله از شیوهی کتابخانه ای استفاده شده است و ابزارهای مورد استفاده سندکاوی است ولی لازم به ذکر است که برای تکمیل بیشتر نتایج و پی بردن به لایه های زیرین آن از مصاحبه نیز بهره بردیم. در واقع مصاحبه های انجام شده تنها برای تضمین نتایجئ بخش کمی پژوهش انجام شده است.
7-1 مدارک پژوهش های انجام شده درگذشته
گاه دستاوردهای یک پژوهش در قالب یک گزارش، کتاب و یا مقاله منتشر می شود و یک پژوهشگر می تواند داده های به دست آمده از پژوهش های پیشین را مبنای کار خویش قرار دهد (خاکی، همان: 264). این رساله از مقالات و تاب های داخلی و خارجی که به صورت مکتوب و یا آن لاین در شبکه های مجازی وجود دارد، بهره گرفته است. این مقالات اغلب در ژورنال های ISI ، سایت ISD ایران و سایت های UNWTO و UNESCO نمایه شده اند.
7-2 آمارهای رسمی
من در رساله ام برای جمع آوری مدارک دربارهی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری، از آمارهای موجود در سایت های رسمی گردشگری ایران، انگلستان و مالزی و آمارهای موجود در مقاله هایی از ژورنال های معتبر داخلی و خارجی که در سایت هایی نظیر Emerald, Elsevier و SID نمایه شده اند، و همچنین مقاله های UNWTO و UNESCO استفاده کرده ام.
7-3 مصاحبه ها
شیوه ای است که فرد پژوهشگر با مصاحبه شونده تماس مستقیم برقرار می کند و به ارزیابی عمیق ادراک، نگرش ها، علاقه ها و تلقی های او می پردازد و می تواند به شیوهی ساختاریافته ( آماده بودن سوال) و نیمه ساختار یافته و یا بی ساختار، انجام شود ( خاکی، 1392: 267). در این رساله با 15 نفر از گردشگران مالزی و 10 نفر از گردشگران انگلستان به منظور شناسایی انگیزه های روان شناختی آن ها از سفر مص احبه شده است. این تعداد از گردشگران به کفایت اشباع نظری انتخاب شده اند. همچنین با مدیران فنی سه شرکت خدمات گردشگری نیز مصاحبه ای در همین راستا صورت گرفته است و همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، صرفا برای تضمین نتایج کتابخانه ای می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله و تصمیم گیری درباره آن از روش های گوناگون تجزیه و تحلیل استفاده می کند. سه گونه تجزیه و تحلیل عبارتند از:
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
تجزیه و تحلیل علی
از آنجایی که داده های این پژوهش از نوع کمی و کیفی است، نوع تحلیل به کار رفته در هر بخش با دیگری متفاوت بوده و با توجه به نوع مطالعه که تطبیقی است، در تحلیل نهایی از روش های مقایسه ای استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های گردآوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندیی می کند، به سخن دیگر داده های ابتدا با جداول توزیع فراوانی خلاصه می شود و سپس به کمک نمودارها نمایش داده می شود. اغلب شاخص های آمار توصیفی از نوع شاخص های مرکزی هستند (خاکی، 319). برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. این بخش از تجزیه و تحلیل مربوط به داده های کمی این پژوهش می باشد.
علاوه بر این، داده های به دست آمده از مصاحبه ها که داده ای کیفی هستند، به حالت ماتریس توصیفی- تشریحی (خاکی، 342) تجزیه و تحلیل شده و نمایش داده می شود. در تحقیق کیفی، گرچه امکان دارد از آمار و ارقام هم استفاده شود ولی غالبا متغیرهای مورد مقایسه با کمک واژه ها توصیف می شوند، به همین دلیل این نوع تحقیقات به نام کیفی معروف شده اند (ظهور، کریمی، 1382: 109). در تحلیل های کیفی، عقل، منطق، تفکر و استدلال است؛ یعنی محقق با استفاده از عقل و منطق خود، اسناد موجود را بررسی و دربارهی آن ها اظهار نظر می کند (حافظ نیا، 1387).
روایی و اعتبار پژوهش
اعتبار و روایی پژوهش (Validity) از نوع اعتبار صوری است. یعنی مبتنی بر پژوهش های پیشین در زمینهی موضوع پژوهش خواهد بود. اعتبار صوری این مطلب را مد نظر دارد که سؤالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازهگیری آن تهیه شدهاند. در واقع روایی صوری نمیتواند نوعی روایی باشد، بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پارهای مواقع وجود آن مفید است (بیابانگرد،1384: 337). البته اعتبار پژوهش با مصاحبه و در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش به اساتید مجرب نیز آزمون خواهد شد.
بکر، تحلیل ثانویه را چنین تعریف می کند: ” استفاده مجدد از داده های علوم اجتماعی پس از آنکه پژوهشگر گردآورنده آنها را کنار گذاشته است. پژوهشگر اصلی یا شخص دیگری که به هیچ طریقی در طرح تحقیقاتی اولیه شرکت نداشته است، ممکن است از داده ها استفاده مجدد کند. پرسش های تحقیق که در تحلیل ثانویه بررسی می شود، ممکن است به فعالیت پژوهشی اصلی مربوط باشد یا کاملاً با آن متفاوت باشد” (گنجی و مقدم،1391: 261). از این رو بنابر تعریف تحلیل ثانویه، اعتبار پژوهش بر اساس تحقیقات قبلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این رساله سعی شده است از مقالات، کتب و سایت های رسمی فرهنگی و گردشگری برای این موضوع استفاده شود؛ از این رو اغلب مقالات از ژورنال های ISI، آمارها از سایت های رسمی آمار و گردشگری، مقالات و آمارهای سایت های UNWTO و UNESCO برداشت شده است تا میزان روایی این پژوهش را قوت بخشد.
نتیجه گیری
بنا به آنچه در بالا گذشت، می توان گفت تحقیق حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) بوده و پژوهشی توصیفی است و برای انجام این پژوهش از روش تحقیق تطبیقی و مقایسه ای در زمینه چگونگی ارتباط میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری در سه کشور ایران، انگلستان و مالزی بهره گیری می شود. عمده اطلاعات اولیه از مدارک موجود در سازمان های گردشگری سه کشور به صورت حضوری و یا اینترنتی جمع آوری شده است. همچنین مصاحبه هایی با گردشگران ( ذی نفعان) و مدیران بخش گردشگری در تهران ( شامل دو آژانس مسافرتی)، برای اطلاع از انگیزه های سفر صورت گرفته است که در لابه لای این مصاحبه ها اطلاعای راجع به ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری یافت شده است. داده های خام به روش های ذکر شده در بالا تجزیه و تحلیل شده و با نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. از این رو در فصل بعدی نتایج حاصل از این پژوهش در قالب توصیف جملات و آمار های توصیفی سعی در بررسی نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری سه کشور یاد شده دارد.
شکل شماره 3-2: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم
داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آنچه در این فصل گردآوری شده است، به دنبال چرایی و دلیل توسعهی گردشگری از طریق تنوع فرهنگی نیست، بلکه تنها به مواضعی اشاره دارد که چگونگی ارتباط این دو متغیر را به هم می سنجد. از آنجایی که توسعهی گردشگری به ارکان بسیار زیادی وابسته است نمی توان به طور اخص، متغیرهایی را به عنوان دلایل توسعهی گردشگری معرفی کرد. لذا در این رساله نیز ارتباط و همبستگی تنوع فرهنگی با توسعهی گردشگری مد نظر می باشد. به طور کل این فصل به دو بخش گردشگری و تنوع فرهنگی تقسیم می شود.
در بخش اول این فصل به ابعاد مختلفی که از طریق داده های مختلف جمع آوری شده است، می پردازیم. در ابتدا نگاهی کوتاه به صنعت گردشگری سه کشور ایران، انگلستان و مالزی پرداخته و آمارهایی راجع به رتبه، سهم گردشگری، درآمد سالانه و اطلاعاتی از این دست را بررسی می نماییم. بررسی روند تاریخی گردشگری در سه کشور به لحاظ جایگاه و اهمیت گردشگری بیان می شود. گردشگری فرهنگی، مذهبی و غذایی، سه نوع گردشگری هستند که به سبب ماهیت آنچه که به گردشگران می فروشند، در این رساله با توجه به موضوع تحقیق مهم قلمداد می شوند. روند هر یک از این گردشگری ها در هر سه کشور به طور جداگانه مورد توجه قرار می گیرد و کم و کیف آن و همچنین مدارک و آمار رسمی که به تنوع فرهنگی موجود در این نوع گردشگری ها وجود دارد، توصیف و تبیین می شود.
در بخش دوم این فصل، به ارکان تنوع فرهنگی هر یک از کشورها که شامل: تنوع قومی یا نژادی، مذهبی، زبانی، سیاست گذاری های فرهنگی و مهاجرت است، پرداخته می شود. هر یک از این ارکان بواسطه اسناد، مدارک و آمارهای رسمی، بیان شده و میزان تنوع فرهنگی هر کشور بازگو می شود. در قسمت انتهایی ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه گردشگری بر پایهی تحلیل آمار توصیفی و تحلیل تفسیری اسناد و مصاحبه ها بررسی شده است. در این حین از جداول آماری و نمودارهای مختلف برای تفسیر دقیق محتوای اطلاعات اولیه پژوهش استفاده شده است تا ارتباط میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری به درستی توصیف و تفسیر گردد.
نمودار شماره 4-1 : روند گردشگری بین سال های 1978 تا 2010 جهان منبع: (UNESCO,2011)
نمودار شماره 4-2: پراکندگی گردشگری بر اساس مناطق جغرافیایی (همان)
نمودار شماره 4-3: تعداد گردشگران ورودی سال 2011 (منبع: برگرفته از آمارهای رسمی (UNWTO, 2012, p. 8, 9)
شکل شماره 4-1: ارکان تنوع فرهنگی
گردشگری در ایران
آمارهای گردشگری ایران از چند منبع منتشر می شود که هر یک از این منابع اطلاعاتی اطلاعات متناقضی با هم در اختیار عموم قرار می دهند. با این حال سعی کرده ام دقیق ترین آمار منتشر شده را بیان کنم.
منوچهر جهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، اظهار داشت: طی 6 ماه نخست سال 1391، 2 میلیون و 469 هزار و 246 نفر گردشگر خارجی به ایران وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 41 درصد رشد را نشان می‌دهد. وی در ادامه افزود: درآمد حاصل از ورود این گردشگران معادل 4.5 میلیون دلار است و متوسط اقامت شب حضور در ایران 3.5 شب بوده است. به گفته معاون گردشگری کشور بیشترین گردشگران، از کشورهای عراق، آذربایجان، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عربستان، کویت، هند و بحرین بوده است. معاون گردشگری کشور بیشترین استان‌هایی را که این گردشگران بازدید کرده‌اند به ترتیب خراسان رضوی، ایلام، آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و کردستان اعلام کرد.
وی درباره میزان تأثیرگذاری تبلیغات و شناخت از ایران گفت: 81 درصد گردشگران ورودی شناخت قبلی و آشنایی با ایران داشتند، 14.5 درصد از طریق تورهای گردشگری و رایزنان به ایران جذب شده‌اند، 4 درصد بر اثر تبلیغات ماهواره‌ها و تنها نیم درصد از طریق نمایشگاه‌های خارجی تمایل به سفر به ایران را پیدا کرده‌اند(خبرگزاری فارس، 1392).
جدول 4-2-1 : ورود گردشگران بین المللی به کشور بر اساس مدل سفر در سال ۱۳۸۸   و ۱۳۸۹
سال
گردشگران ورودی
ورود زمینی
هوایی
دریایی
۱۳۸۸
۵۷۵/۲۷۲/۲
۳۱۱/۶۲۱/۱
۵۲۲/۶۳۴
۷۴۲/۱۶
۱۳۸۹
۲۸۲/۱۲۱/۳
۱۳۵/۴۷۴/۲
۶۲۲/۶۲۸
۵۲۴/۱۸
منبع: اداره آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2-1 تاریخچه گردشگری ایران
هر یک از محیط های طبیعی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

]]>