جدول 4-1 تحليل توصيفي توزيع جنسيت شركت كنندگان در طرح فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني موجود
درصد فراواني تجمعي مرد
275
71.6
72
72 زن
107
27.9
28
100 كل
382
99.5
100
داده‌هاي مفقودي
2
.5 کل
384
100.0 ميانگين
1.2801 انحراف معيار
.44964 ميانه
1.0000 ضريب چولگي
.983 مد
1.00 ضريب برجستگي
-1.039
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصري نمودار دايره اي توزيع فراواني آزمودني ها را بر حسب جنسيت آنها رسم مي نمائيم. نمودار 4-1 درصد فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت آنها
4-2-2 تحليل توصيفي توزيع وضعيت سني شركت كنندگان در طرح
با توجه به جدول شماره (4-2) که مربوط به توزيع وضعيت سني شركت كنندگان در طرح ميباشد، مشاهده ميشود كه مد يا بيشترين فراواني درگزينه 5 قرار گرفته است. انحراف معيار يا پراکندگي دادهها از ميانگين 1.85839است که نشان دهنده پراکندگي بسيار کم ميباشد. بنا به فاکتورهاي جامعه نرمال مبني بر برخورداري از ضريب چولگي صفر و ضريب برجستگي سه مشاهده ميشود که فاکتورهاي ضريب چولگي و ضريب برجستگي براي توزيع جنست به ترتيب برابر-.170 و-1.047 است كه نشانگرآن است توزيع وضعيت سني پاسخگويان طرح نرمال نميباشد. همچنين با توجه به جداول فراواني بدست آمده براي اين متغير مشاهده ميشود که 7.5 درصد (28 نفر) 15 تا 20 سال، 13.4 درصد (50 نفر) 21 تا 25 سال،13.6درصد (51 نفر)بين 26 تا30 سال،13.9درصد(31 تا 35 سال)،23 درصد (86نفر)بين 36 تا 40 سال،11.8درصد(44 نفر) بين 41 تا 45 سال و 16.8 درصد(63 نفر) بيشتر از 45 سال مي باشند. با توجه به داده هاي موجود درجدول مشاهده مي گردد کم سن ترين و مسن ترين پاسخگوياني که در اين پژوهش شرکت کرده اند به ترتيب 16 و 58 سال سن دارند اين در حالي است که ميانگين سني آنها 98/34 سال مي باشد.
جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سن آنها فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني موجود
درصد فراواني تجمعي بين 15 تا 20 سال
28
7.3
7.5
7.5 بين21 تا 25 سال
50
13.0
13.4
20.9 بين 26 تا 30
51
13.3
13.6
34.5 بين 31تا 35 سال
52
13.5
13.9
48.4 بين 36 تا 40سال
86
22.4
23.0
71.4 بين41 تا 45 سال
44
11.5
11.8
83.2 بيشتر از 45 سال
63
16.4
16.8
100.0 كل
374
97.4
100.0
داده‌هاي مفقودي
10
2.6 کل
384
100.0 ميانگين
4.3422 انحراف معيار
1.85839 ميانه
5.0000 ضريب چولگي
-.170 مد
5.00 ضريب برجستگي
-1.047 مينيمم
16 ماکسيمم
58
به منظور مشاهده نحوه توزيع سن شركت كنندگان در طرح از نمودار دايرهاي بدين منظور استفاده نموده ايم. نمودار 4-2 درصد فراواني پاسخگويان بر حسب سن آنها
4-2-3 تحليل توصيفي توزيع وضعيت تاهل شركت كنندگان در طرح
با توجه به جدول شماره (4-3) که مربوط به توزيع وضعيت تاهل شركت كنندگان در طرح ميباشد، مشاهده ميشود كه مد يا بيشترين فراواني درگزينه 2 قرار گرفته است. انحراف معيار يا پراکندگي داده ها از ميانگين.425است که نشان دهنده پراکندگي بسيار کم ميباشد. بنا به فاکتورهاي جامعه نرمال مبني بر برخورداري از ضريب چولگي صفر و ضريب برجستگي سه مشاهده ميشود که فاکتورهاي ضريب چولگي و ضريب برجستگي براي توزيع جنست به ترتيب برابر-1.242 و – .460 است كه نشانگرآن است توزيع وضعيت تاهل پاسخگويان طرح نرمال ميباشد. همچنين با توجه به جداول فراواني بدست آمده براي اين متغير مشاهده ميشود که 76.3درصد (293 نفر) را متاهلين و 23.7 درصد (91 نفر) را مجردين تشکيل مي دهند.
جدول 4-3 تحليل توصيفي توزيع وضعيت تاهل شركت كنندگان در طرح فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني موجود
درصد فراواني تجمعي مجرد
91
23.7
23.7
23.7 متاهل
293
76.3
76.3
100.0 كل
384
10]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *