کلمه دوال یا مضاعف یا دوگانه تقریباً به صورت عمومی بکار برده میشود مگر اینکه به نحو دیگری در جای خاصی آنرا مشخص کنیم. به عنوان بخش بعدی بحث مان، بعضی از وقایعی که یک فرد می تواند هردو ملیت و البته ملیت سوم یا ملیتهای اضافه تری راهم داشته باشد به آن می پردازیم. بنابراین چندگانه ( مالتیپل) یا چند تابعیتی (پلورال)، از نظر فنی نسبت به بحث دوال یا دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف خیلی دقیق تر است. البته ما در اینجا به این دلیل دوال رااستفاده کردیم که خیلی رایج تراست مثلاً می گویند تبعه ی دارای تابعیت دوگانه یا شهروند مضاعف، این بخاطر این است که مجموعه کلیه افرادی را که دو تابعیتی یا دو شهروندی یا بیشتر هستند را در بر بگیرد.
___________________________
1) http://www.georgetown.edu/pdba/Constitution/EISaI/elsalvador.html ,Last visited on February 27, 2014.
در بخش یک بحث را راجع به پدیده تابعیت مضاعف خلاصه می کنیم که چگونه این پدیده مطرح شد، چگونه افزایش پیدا کرد و سیاستهای مربوطه که درپیش زمینه آنها تلاشهای تاریخی وجود دارد، درافراد با تابعیت مضاعف، بررسی میشود و درعصر جدیدتر هم به این می پردازیم که این پدیده بی خطر است یا حتی می تواند باعث بهبود وضعیت جامعه بشود.از آنجا که این موضوعات در آثار علمی دیگری هم به آن پرداخته شده2 بنابراین به این فصل خیلی کوتاه می پردازیم.
در بخش دو که محور اصلی مطالب ما است، تاثیر تابعیت مضاعف را بر خدمت سربازی بررسی می کنیم .هم چنین به بحث مجاز بودن افراد با تابعیت مضاعف برای خدمت داوطلبانه سربازی و پستهای افسری یعنی پستهای نظامی و همچنین بحث خدمت سربازی با حقوق و نظام وظیفه اجباری برای افراد با تابعیت مضاعف درموارد درگیریهای مسلحا نه بین دو دولت، می پردازیم .


___________________________________
2) Nissim Bar Yaacov , Dual Nationality (Frederick A Praeger, Publisher, New York , 1961); Tomas Hammer, Democracy and the Nation State 106 24(Avebury, Hants, U.K., 1990); T. Alexander Aleinikoff, Betweet Principles and Politics; The Irection of U.S. Citizenship Policy 25-40 (Carnegic Endowment for International Peace, Washington, D.C., 1998); Tomas M. Franck, Clan and Superclan; Loyality, Identity and community in Law and practice, 90 Am. J. Int’l L, 359, 378-82 (1996); Eugene Goldstein & Victoria Piazza, Naturalaization, Dual Citizenship and Retention of Foreign Citizenship, 75 Interpreter Releases 1613 and App, I at 1629 -32 (Nov, 23, 1998); Tomas Hammer, Basic Civil Rights and Dual Citizenship, unpublished paper to International Conference on Citizenship, State and Identity in a Globalizing World (Bilken Univ., Ankara, Turkey, Jun 1-3, 2000); Michael Jones-Correa, Under Tow Flags; Dual Nationality, in Latin America and Its Consequences for the United States, in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.81;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages. ; H. Angar Kelly, Dual Nationality, The Myth of Election, and a Kinder, Gentler State Department, 23 U. Miami Inter-American L.Rev. 421(1991-92); Rey Koslowski, Changing Norms on Dual Nationality and Military Service (unpublished Draft prepared for German American Summer Institute on Immigratio, Incorporation and Citizenship in Advanced Industerialized Democraies, Berlin, July 1997); David A Martin, New Rules on Dual Nationality for a Democratizing Globe; Between Rejection and Embrace, 14 Georgetown Immigration L.J.1(1999); Kim Rubenstain & Daniel Adler, International Citizenship; The Future of Nationality in a Globalized World, 7 Ind. J. Global Legal Stud. 519, 546 (2000) (predicting that ‘’multiple nationality will become the norm in international law’’) Peter H. Schuck, plural Citizenship, in Noah M.J. Pickus (ed.), Immigration and Citizenship in the Twenty-First Century at 149-91(Rowman & Littlefield, Publishers, Lanham, Maryland,1998); Peter J. Spiro, Embracing Dual Nationality and the Meaning of Citizenship, 46 Emory L.J. 1411(1997); Peter J. Spiro, Embracing Dual Nationality (Carnegie Endowment for International Peace. 1998); Linda Bosniak, Citizenship Denationalized, 7 Ind. J. Global Legal Stud. 447 (2000) (examining range of possible citizenship links to entities broader than single state).
بخش اول : پدیده دو تابعیتی
قسمت اول : چگونه تابعیت مضاعف ایجاد می شود؟
تابعیت مضاعف در سه مقیاس کلان از طریق تعامل سه اصل بنیادی ایجاد می شود:
اصل اول : اصل اول تا حدودی به استثنائات مطرح شده در این نوشته وابسته است و آن این است که هر دولتی تصمیم می گیرد چه کسی می تواند تبعه اش باشد 3 .
اصل دوم : اصل دوم این است که برای گرفتن چنین تصمیمی، یک دولت فرضی نوعاً جایگزین ها و راه های چندگانه ای برای کسب تابعیت تعیین می کند4. این راه های چندگانه اغلب تابعیت را از طریق تولد در خاک آن دولت( تابعیت خاک ) ویا از طریق ارث و میراث یعنی از طریق یکی از والدین یا هر دو والدین ( تابعیت خون ) و همچنین از طریق کسب تابعیت، اعطاء می کند.
اصل سوم : این است که قوانین تابعیت از دولتی به دولت دیگر متفاوت هستند5.
بنا بر این یک راه برای بدست آوردن تابعیت مضاعف این است که در خاک دولتی که والدین اتباع آن دولت هستند، آن شخص متولد شود. تابعیت مضاعف می تواند نتیجه این باشد که تبعه دولت x از دولت y کسب تابعیت کند، در صورتی که دولت y ترک تابعیت خارجی را الزام نکند یا دولت x ترک تابعیت را تحت یک چنین شرایطی به رسمیت نشناسد و لازم نداند.
____________________________
3) Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, 179 L.N.T.S. 101,arts. 1, 2(done at the Hague, April 12, 1930).
4) The website of the Defense Security Agency, a component of the United States Department of Defense, , and click on ‘’Citizenship of 206 Forein Countries.”Last visited on February 26, 2014.
5) Ibid.
در اینجا منظور این نیست که تابعیت مضاعف مستلزم داشتن هر سه اصل بالا باشد. گاهی اوقات اصل یک و اصل دو به تنهایی کافی هستند حتی هر دولتی می تواند قوانین تابعیتی یک دولت دیگر را به قانون تبدیل کند. افرادی که در یک دولت از والدینی که اتباع یک دولت دیگر هستند متولد می شوند ، هم می توانند دارای تابعیت مضاعف بشوند اگر قوانین مربوط به تابعیت مشترک، هم قانون خاک و هم قانون خون را برای کسب تابعیت به رسمیت بشناسند. به همین نحو برای اینکه بحث تابعیت مضاعف پیش بیاید، اصل یک و سه هم به تنهایی می توانند کافی باشند. اگر یک دولت فقط یک مسیر از تابعیت مضاعف را به رسمیت بشناسد، برای مثال تنها مسیر در دولت x فقط قانون خاک و تنها مسیر دردولت y قانون خون باشد، یک فردی که در دولت x از والدینی که اتباع دولت yهستند متولد می شود، می تواند هر دو تابعیت را به دست آورد. حالا نکته ای که مورد نظر است این نیست که بدون این سه اصل هیچ تابعیت مضاعفی به وجود نمی آید. ما در اینجا فقط می خواهیم این موضوع را مطرح کنیم که افراد زیادی با تابعیت مضاعف وجود دارند که وضعیت خودشان را بدون ترکیبی از خودمختاری دولت و چندگانگی مسیرهای کسب تابعیت در درون هر دولت به دست نیاورده اند و همچنین می خواهیم به متغیرهایی که از دولتی به دولت دیگر متفاوت است اشاره کنیم.
در واقع مثال مطرح شده، ترسیم می کند که یک فرد می تواند به هر چند تابعیتی که دارد خاتمه بدهد. یک فردی که در دولتx از مادری که تابع دولت y است و پدری که تابع دولت z است، متولد شود می تواند هر سه تابعیت را کسب کند، البته به قوانین سه دولتی که مربوط به پدر ومادر و خودش هستند بستگی دارد. نهایتاًاگر آن فرد با یک فرد دیگر که از راه های مشابه توانسته سه تابعیت به دست آورد ازدواج کند، بچه های آنها ممکن است دارای شش تابعیت یااگر در جای متفاوت دیگر به دنیا بیایند و آن جای متفاوت هم قانونش قانون خاک باشد دارای هفت تابعیت و یا بیشترشوند. اگر یکی از این بچه ها باز به نوبه خود با فردی با هفت تابعیت دیگر ازدواج کند بچه هایشان می توانند از چهارده تابعیت والدینشان ارث ببرند به علاوه تابعیت پانزده ام را که به واسطه تولدشان بر اثر قانون خاک به دست آورده اندرا کسب نمایند. بنابراین تنها محدودیتهای عددی هستند که تعداد دولت ها در دنیا را که می توانند دولت مربوط به شخص باشد مشخص کند و هیچ مانعی از طریق قوانین داخلی شان یا از طریق قوانین حقوق بین الملل در بحث تابعیت وجود ندارد. قسمت دوم : چرا تعداد تابعیت مضاعف در حال افزایش است؟
دانشمند سوئدی برجسته علوم سیاسی آقای توماس همر در سال 1992 اظهار داشت که اگر فقط روی یک تابعیت تاکید و اصرار کنیم در آینده به طور فزاینده موضوع مشکل تر می شود6. آن کلمات خیلی پیامبرگونه بود بخاطر اینکه از آن زمان تا به حال آثار زیادی راجع به افزایش شدید تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف و دلایل این افزایش نوشته شده است. از ترکیب مجموع آثار نوشته شده ی مکتوب در زمینه بحث تابعیت مضاعف، می توان دو توضیح را از بین توضیحات گوناگون از هم متمایز کرد. یک توضیح این است که از مهاجرت های فزاینده ی بین المللی ریشه میگیرد و توضیح دیگر اینکه از تساهل تشدید شده ملت ها و یا حتی تائید بحث تابعیت مضاعف ریشه میگیرد.
در واقع پیشرفت های تکنولوژی در زمینه اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل همراه با نابرابری های اقتصادی عظیم در میان ملت ها و همچنین درگیری های مسلحانه گسترده در سرتاسر جهان و نقض نظام مند و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر و سایر نیروها در سطح جهان، باعث افزایش بسیار زیاد مهاجرت در سطح بین المللی شدند7. مهاجرت هم به نوبه خود بحث تابعیت مضاعف را از جهات گوناگون بر انگیخته است. ممکن است پس از مهاجرت، والدینی که هنوز کسب تابعیت نکردند صاحب فرزندانی باشند که هر دو تابعیت دولت محل تولد و دولت متبوع والدین را کسب کرده باشند.همچنین ممکن است تابعیت از طریق ازدواج بین والدین از تابعیت های مختلف هم تسریع شود. در چنین مواردی یک همسر می تواند تابعیت همسر دیگر را بدست بیاورد. حتی در صورتی که آن همسر تابعیت اولیه خود را حفظ کند و یا در صورتی که دولت محل تولد آنها قاعده خاک را به رسمیت نشناسد، به هر صورت بچه ها می توانند هر دو تابعیت را از طریق قاعده خون بدست بیاورند.
همچنین نرخ بالای مهاجرت بین المللی باعث افزایش تعداد مردمی میشود که برای کسب تابعیت مجاز هستند. این امر مهم است، زیرا بسیاری از دولت های مهاجر پذیر بدون اصرار بر ترک همزمان تابعیت های خارجی افرادی که وارد کشورشان می شوند اجازه کسب تابعیت را می دهند. بنابراین در این زمینه ها می توان گفت که طبیعتا تابعیت مضاعف ایجاد می شود .
________________
6) Hammar 1990, op.cit,p.106; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.82;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بعلاوه هر روزه تعدادزیادی از دولت های فرستنده از جمله دولت های مکزیک و چندین دولت آمریکای مرکزی برای اینکه اتباعشان مجاز به کسب تابعیت های خارجی شوند و در عین حال تابعیت های اولیه شان را حفظ کنند، قوانین شان را تغییر دادند. این دولت ها به چند دلیل این کار را انجام میدهند، از جمله اینکه میخواهند مهاجران را در مقابل تبعیض در دولت های جدید محل اقامتشان حفظ کنند (مثلا ایالت متحده آمریکا گر چه بیشتر دولتی مهاجر پذیر است تا دولتی مهاجر فرست، اما باز سیاست مشابهی را دنبال میکند. نهایتاً اینکه امروزه افراد دلایل جدیدی برای کسب تابعیت های خارجی دارند. در واقع قواعد مربوط به جابجایی های آزادانه داخلی در داخل اتحادیه اروپا به اتباع دولت های ثالث این انگیزه را میدهد که در خواست تابعیت از یک دولت عضو اتحادیه اروپا را بر مبنای پیوند های اجدادی بنمایند8.
قسمت سوم : آیا تابعیت مضاعف یک مشکل است ؟
عده ای برخی از آثار مکتوب تاریخی و روند سیر صعودی بحث تابعیت مضاعف را بررسی کردند. با این حال در این قسمت یک تجزیه و ترکیب مقدماتی برای بحث در آثار مکتوبی که به خوبی تاریخ تغییرات در دیدگاه و طرزتلقی عمومی نسبت به بحث تابعیت مضاعف را توضیح دادند ، وجود دارد. روند این دیدگاه و رویکرد نسبت به بحث تابعیت مضاعف به این صورت بوده که تقریباً از محکومیت جهانی موضوع تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل کلاسیک و سنتی به سمت مخالفت اساسی تر یا در زمان های اخیر به بحث تساهل و تحمل می رسیم.همانطوری که در قسمت دوم بخش بعدی توضیح خواهیم داد موافقت نامه های بین المللی در زمینه تابعیت مظاعف بیشتر به جستجوی این الگوهای تاریخی در ارتباط با مفهوم تابعیت مضاعف تمایل دارند.
________________________________________
7) Stefhen H. Legomsky, Migration Forces, American Courts, and Immigrants’ Rights.1999.be the first to review this item.Washington university school of law.8 pages;in James F. Hollifield & Dietrich Thranhardt, Magnet Societies-Immigration in Post-War Germany and in the USA (forthcoming).
8) Spiro 1997,op.cit,Pp.14,56,57; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.83;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
یکی از صاحب نظران و مفسرین حقوقی آقای پیتر اسپیرو، حتی فراتر از بحث مفهوم تساهل و تحمل، پیش رفته است. وی صراحتاً بحث تابعیت مضاعف را به عنوان یک خیر مثبت در نظر میگیرد که به تشویق کسب تابعیت و در نتیجه شبیه سازی و همسان سازی و جابجایی منجر می شود که در واقع این موضوع می تواند حمایت های حقوقی سودمند را برای افراد ایجاد کند و سفر های بین المللی را تسریع نماید9.
در بین ملاحظاتی که تا بحال در خصوص بحث تابعیت مضاعف بیان شده ، سه ملاحظه و موضوع ، تکراری هستند. یک موضوع، تاکید بر مشکل وفاداری منقسم یا پراکنده می باشد. یعنی فرد دارای تابعیت مضاعف که تابع دو کشور است ، به یک فرد دو همسری تشبیه شده است. موضوع دوم از ملاحظات و نگرانی ها ظاهرا مبتنی است بر این اعتقاد که یک فرد دارای تابعیت مضاعف به طور غیر عادلانه ای هم ثروتمند تر می شود و هم منافع و مزایای حقوقی را از دولتی که وی نسبت به آن دولت احساس تعلق فردی معنا داری ندارد دریافت می کند و نسبت به آن دولت هیچ تعهد الزام آور وچشمگیری ندارد. اما اعتراض به اینکه به افراد دارای تابعیت مضاعف اجازه داده می شود که]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *