هشداردوم به تصمیمات یک دولت که اجازه بدهد یا ندهد که افراد دارای تابعیت مضاعف وارد لیست خدمت داوطلبانه ی سربازی بشوند یا نشوند ، مربوط میشود . اگر یک فرد دارای تابعیت مضاعف دولتهای x و y ، دردولت x اقامت داشته باشد و دولت x فرد دارای تابعیت مضاعف را از انجام خدمت سربازی در ارتش اش منع کند ، دولتy می تواند بر این اساس اعتراض کند که دولت x بطور تبعیض آمیزی فرصتهای مشاغل نظامی را نسبت به اتباع دولت y منع کرده تا جایی که به نحو مشابهی هم دولت y می تواند اعتراض کند اگر دولت x در قبال اتباع دولت y به نحو دیگری تبعیض قائل شود . یک چنین اعتراضی خیلی مهم نیست. به خاطر اینکه فقط یک شغل خاص می تواند در دسترس عموم نباشد در صورتیکه دولت x اعتقاد داشته باشد که حضور اتباع خارجی در ارتش اش به صورت غیر ارادی ممکن است امنیت ملی اش را مورد خطر قراردهد و به همین اعتقاد باید توسط دولتهای دیگر به عنوان یک امتیاز حاکمیت دولت x تحمل بشود.
با این فرض می بایستی در چهارچوب قلمرو حاکمیت یک دولت باشد که به صورت یکجانبه تصمیم بگیرد که آیا به افراد با تابعیت خارجی که وارد لیست خدمت سربازی در ارتش نیروهای نظامیش شوند اجازه بدهد یا ندهد ؟ سوال بعدی این است که آیا دولتها آنقدر عاقل هستند که این کار را انجام بدهند ؟ بحث بالا این موضوع را مطرح می کند که دولتها عموماً به اتباع خارجی اجازه خدمت می دهند. اگر آن سیاستها باعث ایجاد هرگونه مشکلی شوند ،آشکارا و معلوم نیستند.همانطور که آشکار است اگر آن مسائل و مشکلات کار راخراب نکنند باعث بهتر شدن آن هم نمی شوند . به علاوه از آنجا که بسیاری از دولتها به برخی از بیگانگان مقیم اجازه ی ورود به لیست خدمت نظام وظیفه شان را می دهند و از آنجا که بیگانگانی (جز افراد بی تابعیت) که اتباع دولتها ی خارجی هستند،دلیل کمتری وجود دارد که گنجاندن نام آنها را در لیست خدمت سربازی مورد سوال قرار دهیم (یعنی وفاداری کسانی که هم تابعیت آن کشور را دارند و هم تابعیت کشور دیگر را دارا هستند )
به هر صورت این تصمیم که آیا به اتباع خارجی اجازه داده می شود که در لیست فهرست نیروهای مسلح قرار بگیرند، بیان کننده و منعکس کننده چند ملاحظه است که به طور غیر قابل اجتنابی از یک کشور به کشور دیگر فرق می کند . یقیناً یک دولت می خواهد نیازهای پرسنلی کل ارتش خود را در نظر بگیرد. اینها عواملی است که ماهیت ملزومات دفاعی عمومی دولت را تعیین می کند که به نوبه خود به جغرافیای آن کشور و روابط خارجی آن دولت و به منابع اقتصادی اش و هرگونه عامل دیگر که بتواند احتمال تهاجم و تجاوز خارجی و احتمال شورش داخلی را تحت تاثیر قرار دهد، وابسته است. همچنین یک دولت بیشترین میزان تکیه به پرسنل خودش را به صورت جداگانه نسبت به مسائلی مانند بحث فن آوری و هنجار های سیاسی و فلسفی وفرهنگی وتعهدات شهروندی و تابعیت وبه خصوص بحث نظام وظیفه واندازه و مهارتهای نیروهای داوطلب موجود و در دسترس و همچنین روابط دولت با دولتهای خاصی که در تعداد ی از افراد دارای تابعیت مضاعف شریک اند را در نظر خواهد گرفت . حتی این فهرست مفروز ناقص از عوامل ، نیاز به تصمیمات بین یک دولت و دولت دیگررا که آیا اجازه بدهد که افراد باتابعت مضاعف در فهرست خدمت داوطلبانه آن کشور ها وارد بشوند یا نشوند ، را نشان می دهد.
قسمت دوم : خدمت نظام وظیفه افراد دارای تابعیت مضاعف
در بحثهای راجع به تابعیت مضاعف بحث خدمت نظام وظیفه اجباری مهمترین ملاحظه و نگرانی عملی بوده که تا به حال بیان شده است . از نظر تاریخی مشهورترین مثال مربوط است به سیاست بریتانیایی ها مبنی بر توقیف افراد متولد بریتانیا و همچنین مردانی که تابعیت آمریکا را در دریای آزاد کسب کرده بودند و اجبار آنان به خدمت در نیروی دریائی بریتانیا که سیاستی بود که منجر به جنگ سال 1812 شد22. می توان گفت که مشکل واقعی در آن زمان مفهوم تابعیت مضاعف نبود بلکه دلیل خاص تابعیت مضاعف در آن مورد دکترین وفاداری دائم بود، در حالیکه بریتانیای کبیر از به رسمیت شناختن ترک تابعیت داوطلبانه اتباع بریتانیا از طریق کسب تابعیت آمریکا خودداری می کرد23. پروفسور اسپیرو و کازلاوا سکی بعضی رویه های نا مشخص در اروپای قرن نوزده از جمله همسان سازی خدمت وظیفه افراد فرانسوی ، اسپانیائی و روسی و سایر دولتهای آلمانی پس از بازگشت به سرزمین مادری خودشان که تابعیت آمریکا را کسب کرده بودند24 را خاطرنشان ساخته اند .
حتی امروزه بعضی ازشهروندان که کسب تابعیت کرده اند در مواقعی که می خواهند به کشور مبداء شان بازگردند از خدمت نظام وظیفه اجباری می ترسند، مثل ترکیه ، یونان و ایران که ممکن است ترک تابعیت را توسط اتباع اصلی شان قبل از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری به رسمیت نشناسند25.
بدون شک این عدم اطمینان ممکن است سختیهایی را یرای افرادی که متاثر از این ضوابط می شوند ایجاد کند. البته این عدم اطمینان می تواند مانع روابط بین المللی شوند اگر چه همیشه این موضوع اتفاق نمی افتد اما تــا حد شکننده ای وجود دارد مثل وضعیتی که در جنگ 1812 پیش آمد. بــروز بعضی تنشها
_____________________________________________________
22) Charles Gordon, The Citizen and the State; Power of Congress to Expatriate American Citizen, 53 Georgetown L.Rev. 315, 319, (1965).
23) Spiro 1997, op.cit,Pp.1420-24; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illust rated .Kluwer Law International. 397 pages.
24) Spiro, op.cit,p.1424; Koslowaki 1997, op.cit,p.3; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
25) Hammar 1990, op.cit,Pp.116-17; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
بخاطر این است که اغلب زمانی اختلافات اتفاق می افتد که یک فرد در خواست کسب تابعیت دولتی را می کند که از نظر دیپلماتیک توسط دولتی که خدمت نظام وظیفه اجباری دارد، دخالت می شود. بنا براین این وضعیت به سیاستهای پیچیده و غیر قابل پیش بینی منجر شده است26.
1- سیاستهای نظام وظیفه اجباری در زمان معاصر


امروزه بحث خدمت سربازی اجباری نسبت به زمانهای گذشته کمتر مورد بحث است. همانطور که دیگران ابراز داشته اند به خاطر گسترش عمومی دموکراسی و کاهش احتمال درگیرشدن دموکراسی ها در یک جنگ، دیگر جنگهای بین المللی خیلی کمتراتفاق می افتد27. همانطورکه دیگران هم خاطر نشان ساخته اند این عوامل احتمال جنگ میان دولتهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک را کاهش نمی دهد28. مثلاً جنگهای داخلی همچنان یک بلای عصر مدرن باقی مانده اند . اهمیت ، ویژگی یاخصیصه بین المللی جنگها در چهار چوب بحث تابعیت مضاعف در طول دوران مخاصمت های مسلحانه میان دو دولتی که هر دو دولت متبوع آن فرد هستند در ذیل مورد بررسی قرارمیگیرند .
یک بحثی که مرتبط ، اما از ظهور عمومی دموکراسی منفک است، تحولات دیگری است که بیشتر منجر به کاهش وقوع جنگها شده است. از جمله عواملی که باعث کاهش وقوع جنگهای بین المللی گردیده ، پایان جنگ سرد ( که تحولی بود که مسئول رشد بسیاری از دموکراسی ها در دنیا شد) و همچنین ایجاد و تقویت گروه های امنیتی مانند سازمان معاهدات آمریکای شمالی ، اتحادیه اروپای غربی و سازمان امنیت و همکاری در اروپا29 می باشد .
__________________________
26) Bar-Yaacov, op.cit,Pp.64-70; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


27) Martin, op.cit,p.7; Spiro 1997, op.cit,p.1461; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages. Bruce Russeett, Grasping the Democractic Peace-principles for a Post-cold War World(Princeton Univ, Press, 1993).
28 ) Martin, op.cit,Pp.7-8; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
29 ) Kosolwski 1997, op.cit,Pp.2,10; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.90;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages Karl W. Deutsch et al, Political Community in the North Atlantic Area (Princeton Univ. Press, 1957). 1957).
حتی زمان وقوع جنگها ، نیروی انسانی مورد نیازدر زمانهای گذشته ، دیگر مورد نیاز نیست . به خاطر اینکه پیشرفتهای هوایی ، دریایی ، تسلیحاتی ، اطلاعاتی و فن آوری ارتباطی باعث شده که عملیات نظامی کمتر مبتنی برنیروی زمینی و سایر پرسنل به ویژه پرسنل غیر ماهر باشد30. در ترکیب با آنچه که پروفسور کازلاواسکی به عنوان آستانه تحمل اخلاقی توسط جوامع دموکراتیک نامیده31، این عوامل باعث شده اند که در عصر حاضر خدمت سربازی اجباری کمتر مطلوب و ضروری به نظر برسد32.
روندی که در اروپا و آمریکای شمالی از آن ناشی شده این بوده که خدمت نظام وظیفه اجباری، توسط مقامات قانونی یا به صورت ساده صرفاً از طریق اعما ل چنین قانونی به فراموشی سپرده شود. قبلاً چند دولت اروپایی به خدمت نظام وظیفه اجباری پایان داده و برای خاتمه دادن به نظام وظیفه ی اجباری در کشورشان تصمیماتشان را اعلام کرده بودند. این کشورها شامل بلژیک و فرانسه (که اعلام کرده بودند) ولوگزامبورگ وایرلند و مالتا و هلند و اسپانیا ( که تا سال 2003 خدمت نظام وظیفه اجباری در آنها از بین رفت ) وهمچنین بریتانیا ی کبیر 33 می باشد . ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک 34 نیز به همین نحو برای خدمت سربازی دیگر فراخوان نمی دهند. تعداد دیگری از دولتها هستند که همچنان به داشتن سیستم نظام وظیفه اجباری ادامه می دهند. مثلاً قانون ترکیه هر فرد مذکر که شهروند ترکیه شود را به انجام خدمت سربازی الزام می نماید 35 .
_________________________________________________
30 ) Koslowski 1997, op.cit,p.10; Martin Binkin, Military Technology and Army Manpower; Do Smart Weapons Require Smart Soldjer?, in Mark J. Eitelberg & Steohen L. Mehay (eds.), Marching Towards the 21st Century; Military Manpower and Recruiting (Greenwood Press, Westport, CT,1994), p 169 et seq, (associating increasing complex hardware with heightend need for skilled recruits ); Eliot A. Cohen, A Revolution in warfare, 75 Forein Affairs No. 2, at 37 (1996); in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.90;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
31) Ibid
32) Koslowski 1997, op.cit,Pp.2,10,11; Martin, op.cit,p.7;spiro 1997,op.cit,p1461; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.90;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
33) Koslowski 1997, op.cit,Pp.11-12; J. P. Gardner (ed.), Institute for Citizenship Studies and British Institute of International and Comparative Law, Citizenship-The White Paper 153-55 (1997).
34) Interview with Ambassador Carlos Pujalte, General Director of legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Mexico (Mexico City, Feb, 17, 2000).
35) Constitution of the Republic of Turkey, arts, 1, 72, reproduced in http://tbmm.gov.tr/develop/ppwa/anayasa.iki.
اما بعضی از افراد دارای تابعیت مضاعف و بعضی از شهروندان ترکیه را که در خارج از کشور زندگی می کنند و قبلاً خدمت نظام وظیفه اجباریشان را در آن کشورها که اقامت دارند انجام داده باشند ، معاف می کنند36. مهم است که قانون ترکیه این معافیت را به هر کس دیگری که خارج از کشورش خدمت سربازی را به صورت داوطلبانه انجام داده باشد بسط و تسری نمی دهد. برای اعمال این تبعیض و وجه تمایز دولت ترکیه فهرستی از سایر دولتهایی منتشر کرده که آنها را به عنوان کشورهایی که می بایست خدمت سربازی در آن انجام شود تلقی می کند. این فهرست شامل کشورهایی از جمله اطریش ، دانمارک ، فنلاند ، آلمان ، اسرائیل ، ایتالیا ، نروژ ، سوئد و سوئیس می باشد 37. به این لیست باید اسم کشورهایی مثل السالوادور 38، یونان و ایران را نیز اضافه کرد39.
آلمان هم مثل ترکیه، فردی را که میزان خدمت اجباری سربازی را در یک کشور دیگر انجام داده، از انجام خدمت سربازی در کشور خودش معاف می کند40. بنابراین قوانین داخلی آلمان و ترکیه ، منع انجام خدمت مضاعف سربازی را که نوعاً در معاهدات دو جانبه گنجانده شده، به هم نزدیک می کنند ( بجز آنچه قبلاً گفتیم که قانون داخلی ترکیه بطور خاص به انجام خدمت داوطلبانه سربازی در ارتش کشورهای خارجی هیچ اعتبار و ارزشی نمی دهد). مباحثی هم در خصوص این موضوع که پایان دادن به خدمت نظام وظیفه اجباری آنطور که در اطریش ، بلاروس ، آلمان ، روسیه و اکراین هست وجود دارد41.
__________________________________
36) Turkish Military Code of 1927, Law No. 1111 ( June 21, 1927 ), art, 2.
37) M.S.B. Liginin 09 Ocak 1998 gun ve ASAL; 7420-4-98/Er Isl. S. Vat, Isl. Ks. Sayili Yazisin in Ek-D’dir.(Turkish Ministry of Defense), in e-mail from Askere Alma Daire Baskanlgi (Military Selective Institution) to Yusuf Caliskan (April, 2, 2000).
38) Constitucion Politica de la Republica de El Salvador, art. 215, http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/ElSal/elsalvador.html;Ley de la Carrera Militr, D.L. No. 476, art. 8. Cl, 22(Oct. 18, 1995).
39) Hammar 1990, op.cit,p.116; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.(فراخوان به خدمت نظام وظیفه یک شرط لازم برای گنجاندن اسم داوطلب در فهرست مشمولین نظام وظیفه است اما شرط کافی نیست،مثلاً کشور السالوادور، احتمالاً نام شهروندان دارای تابعیت مضاعف ترکیه – السالوادور را از فهرست مشمولین نظام وظیفه ح ذف می کند زیرا تعداد آنها کم است.ایران و یونان هم بنا به دلایل سیاست خارجی اسمشان حذف خواهد شد. ترکیه نمی خواهد به آن دسته از شهروندان خود که دارای دو کشور ایران و یونان خدمت کرده اند، پاداش و امتیاز بدهد.)
40) Wehrpflichtgesetz (Act of Liablity t]]>