علمی :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر  …
Abstract background particles.

علمی : تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …

آماره آزمون پیشنهادی توسط فیلیپس و پرون (1988) براساس توزیع حدی آماره های مختلف آزمون دیکی- فولر است، با این تفاوت که فرض استقلال و همانندی توزیع جملات اخلال را در نظر نمی گیرد. در این آزمون برخلاف آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای رفع مشکل همبستگی پیاپی، از جملات تفاضلی مرتبه اول با وقفه یا فرآیند های اتورگرسیو(AR(P)) استفاده نمی شود. همچنین، فرض می شود که جملات اخلال به صورت همانند و مستقل از یکدیگر توزیع نشده اند و سپس با روش مناسب مشکل همبستگی پیاپی رفع شود. در مواردی که جملات اخلال به صورت همانند ومستقل از یکدیگر شده باشند، یعنی باشد. نتایج بدست آمده از روش فیلیپس- پرون و روش دیکی- فولر تعمیم یافته یکسان خواهد بود.
پرون (1989) معتقد است که اغلب سری های زمانی اقتصاد دارای مشخصه ریشه واحد نیستند و وجود ریشه واحد و ناایستایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصاد کلان توسط نلسن ولاسر (1982)[117] به تایید رسیده است، می تواند به دلیل عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها باشد. پرون در مطالعه خود به این نتیجه رسید که تنها دو تکانه مهم رکود بزرگ سال 1929 و تکانه نفتی سال 1973 است که اثر دائمی بر متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند، وی بیان می کند که رکود بزرگ و تکانه نفتی مصداقی از فرآیند زیر ساختی تولید داده های سری های زمانی مختلف نیستند و به این تعبیر آنها را برون زا تلقی می کند.فرض برون زایی برای ارائه یک مدل توضیحی برای نمایش متغیرهای سری زمانی به کار نمی رود؛ بلکه برای حذف اثر تکانه از تابع نوفر (جملات اخلال)[118] استفاده می شود. به این ترتیب اثر حوادث غیر عادی را از تابع نوفر می توان مجزا ساخت و آن را تحت عنوان تغییرات یا مداخله در بخش قطعی الگوی سری زمانی گنجاند. تغییرات ساختاری می تواند به سه صورت تغییر در عرض از مبدا، شیب و عرض از مبدا و شیب تابع روند زمانی رخ دهد. در ادامه به ترتیب به شرح هر یک می پردازیم.
الف) تغییر عرض از مبدا سری مورد نظر:
For:
For:
ب) تغییر در شیب سری مورد نظر:
For:
For:
ج) تغییر در شیب و عرض از مبدا سری مورد نظر:
For:
For:
For:
در روابط بالا، زمان شکست ساختاری ,و شکست ساختاری متغییرهای مجازی هستند (نوفرستی، 1378).
3-4 روش های همجمعی
به علت وجود روند مشترک در اغلب سری های زمانی اقتصاد کلان، در این سری های زمانی تمایل به حرکات هم جهت دیده می شود. در روش های سنتی اقتصاد سنجی مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی اگر متغیرهای سری زمانی ناایستا دربرآورد ضرایب الگو مورد استفاده قرار گیرند، امکان وقوع یک رگرسیون کاذب وجود خواهد داشت. ضریب تعیین چنین روابطی قطعا بالا خواهد بود و اگر ضریب برآورد شده در این گونه رگرسیون ها را مورد استفاده قرار دهیم، پیامدهای سیاست گذاری نادرستی را در بر خواهد داشت. یک قاعده سر انگشتی برای قوت بخشیدن به این گمان که ممکن است رگرسیون برآورد شده کاذب باشد، آن است که ضریب تعیین بزرگتر از آماره دوربین _واتسون باشد؛ یعنی است. در چنین مواردی، برای دست یافتن به متغیرهای ایستا، باید تفاضل هر متغیر را در رگرسیون قرار داد. استفاده از تفاضل مرتبه اول یا تفاضل مراتب بالاتر به منظور رعایت پیش شرط ایستایی متغیرها در الگوی اقتصاد سنجی، موجب از دست دادن اطلاعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها می شود. اغلب تئوری های اقتصادی مانند نظریه مقداری پول و نظریه مصرف براساس رابطه بلندمدت میان سطح متغیرها بیان شده اند. روش همجمعی، رگرسیون را بدون هراس از کاذب بودن آن براساس سطح متغیرهای سری زمانی برآورد می کند (نوفرستی، 1378).
3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعی
تئوری اقتصاد یک رابطه تعادلی میان متغیرهای XوY را به صورت = نشان می دهد که در آن و نشان دهنده مقادیر تعادلیX و Y هستند. در نتیجه اگر Y همواره روی مسر تعادلی خود حرکت کند، انتظار می رود که رابطه زیر صادق باشد.
-B
در عمل مقادیر تعادلی X وY قابل مشاهده نیستند، بلکه مقادیر هریک از آنها در زمان t موجود است. بنابراین، اگر واقعا یک رابطه تعادلی میان Xو Y براساس نظریه اقتصادی برقرار باشد، مقادیر الزاما در هر مقطع زمانی t در آن رابطه صدق نمی کنند. در شرایطی که هنوز متغیرهای XوY به مقادیر تعادلی با ثبات بلندمدت خود نرسیده اند، تنها رابطه ای نظیر رابطه زیر را می توان برای آنها در نظر گرفت:
که در آن خطای عدم تعادل است. اگر مفهوم تعادل در رابطه با دو متغیر X وY با معنا باشد، انتظار می رود که جمله خطای مربوط به عدم تعادل پیرامون میانگین خود نوسان کند و گرایش سیستماتیکی به کوچک شدن در طول زمان داشته باشد. شرط لازم در این مورد این است که متغیرهای موجود در رابطه تعادلی در طول زمان نباید خیلی از یکدیگر جدا بیفتد و از هم فاصله بگیرند. در صورت برقراری این شرایط، دو متغیر X وY همجمعند. بنابرای براساس مفهوم اقتصادی همجمعی، اگر دو یا چند متغیر سری زمانی براساس مبانی نظری برای برقراری یک رابطع تعادلی بلندمدت با یکدیگر ارتباط داده شوند، ممکن است که این سری های زمانی دارای روند تصادفی باشند، اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال کنند به گونه ای که تفاضل میان آنها ایستا باشد. در این
صورت، این سری های زمانی همجمع اند. بنابراین، مفهوم همجمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

حرکت می کند. وجود هماهنگی در حرکت سری های زمانی ایده اساسی همجمعی است (نوفرستی، 1378).
3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری
همان گونه که پیش تر اشاره شد، اگر یک سری زمانی بعد از d بار تفاضل گیری ایستا شود، دارای d ریشه واحد است و جمعی از مرتبه d یا I(d) است. اگر دو سری زمانی هر دو I(d) باشند و هر ترکیب خطی از مانند دارای مرتبه جمعی کمتر از d یعنی I(d-b) باشد، وقتی که است، بر طبق دیدگاه انگل و گرنجر[119] (1987) سری های همجمع از مرتبه (d ,b) هستند. بنابراین، اگر هر دو جمعی از مرتبه I(1) باشند و باشد، آنگاه دو سری زمانی همجمع از مرتبه CI(1,1) خواهند بود. این تعریف به بیش از دو سری زمانی نیز قابل تعمیم است. بعد از ملاحظه ایستایی جملات خطای مربوط به معادله رگرسیون، از روش های معمول اقتصاد سنجی در برآورد پارامترها به کمک داده های سری زمانی می توان استفاده کرد و در آزمون های آماری از آماره های F ,t بهره گرفت (نوفرستی، 1378).
3-4-3 آزمون های همجمعی
روش های متعددی برای آزمون همجمعی تا کنون پیشنهاد شده است. از جمله این روش ها می توان به روش انگل گرنجر، آزمون دوربین واتسون رگرسیون همجمعی(CRDW) ،[120] روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده و همجمعی یوهانسن جوسیلسیوس اشاره کرد. در این قسمت شرح مختصری در مورد برخی از روش های همجمعی داده می شود.
3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل- گرنجر
انگل و گرنجر (1978)یک روش دو مرحله ای برای مدل سازی و فرآیندهای همجمع ارائه کرده اند. در مرحله اول این روش، با استفاده از آزمون های ریشه واحد (مانند دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته)، باید از وجود ریشه واحد در متغیرهای مورد بررسی اطمینان حاصل کرد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، معادله تخمین زده شود. در مرحله دوم، با استفاده از آزمون های ریشه واحد، باید ایستایی و ناایستایی پسماندهای حاصل از مدل رگرسیون (به عنوان ترکیب خطی از دو سری ناایستای مورد آزمون قرار گیرد، پس از انجام آزمون ریشه واحد روی جمله پسماند، نتایج زیر قابل استخراج است.

  1. اگر فرضیه صفر مبنی بر ناایستایی جملات پسماند پذیرفته شود، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل تائید نمی شود.
  2. اگر پسماند حاصل از معادله رگرسیون ایستا باشد، آنگاه نتیجه می شود که متغیرهای مورد بررسی همجمع هستند و رابطه بلندمدت بین آنها وجود دارد.

به طور کلی، استفاده از روش همجمعی انگل- گرنجر دارای محدودیت های زیادی است؛ از جمله آن که در حجم نمونه های کوچک برآوردهای حاصل از این روش تورش دار است. از سوی دیگر، توزیع حدی برآوردگرهای حداقل مربعات غیر نرمال است. بنابراین، انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره های معمول بی اعتبار است. همچنین، روش انگل-گرنجر بر پیش فرض وجود یک بردار همجمعی استوار است و تحت شرایطی که بیش از یک بردار همجمعی وجود داشته باشد، استفاده از این روش منجر به عدم کارایی می شود. با وجود این محدودیت ها در استفاده از روش انگل-گرنجر می توان روش های دیگری مانند روش یوهانسن- جوسیلسیوس و روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده را مورد استفاده قرار داد که این محدودیت ها را برطرف می سازند(صدیقی، لاولر و کاتوس، 2000).
3-4-3-2 آزمون دوربین – واتسن رگرسیون همجمعی
یک روش ساده و سریع برای پی بردن به رابطه هم جمعی بین دو متغیر و در رابطه ی استفاده از آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم جمعی CRDW است. در این آزمون، فرضیه صفر آن است که فرآیند جملات اخلال رگرسیون گام تصادفی و ناایستاست؛ یعنی:
)
فرضیه مقابل بر این اساس است که جملات اخلال دارای فرآیند خود توضیح مرتبه اول و ایستاست.
)

برچسب گذاری شده با: , , , ,