دسته بندی علمی – پژوهشی :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …

ب) یکی از مشکلات اساسی در الگوسازی VAR تعیین تعداد وقفه های متغیرهای الگو است. به علاوه حتی در مواردی که الگو دارای کمی متغیر، به عنوان مثال چهار متغیر است حتی اگر بخواهیم تنها برای هرمتغیر سه وقفه زمانی در نظر بگیریم در مجموع می باید در هر معادله با احتساب عرض از مبدا سیزده پارامتر را تخمین بزنیم. اگر تعداد مشاهدات زیاد نباشد، برآورد این تعداد پارامتر درجه آزادی را به صورت نگران کننده ای کاهش می دهد.
ج) اصل بر این است که در یک الگو VAR یا K متغیر درونزا کلیه K متغیر (مشترکا) پایاهستند اگر این متغیر پایا نباشد لازم است به متغیر پایا تبدیل شوند (به عنوان مثال با تقاضا گیری). اما هاروی(1990) می گوید ممکن است نتایج بدست آمده بر این اساس مطلوب نباشد به همین خاطر است که بسیاری از دوستداران VAR، تمایل دارند از سطح متغیرها استفاده کنند، حتی اگر بداند که بعضی از متغیرهای الگو ناپایا هستند. در چنین صورتی باید اثر وجود ریشه واحد بر توزیع برآوردکننده ها را از نظر دوزون داشت. در عین حال در مواردی که ترکیبی از متغیرهای I(1)و I(0) در الگو وجود دارند ممکن است شرایط سخت تری را به وجود آورند. در چنین حالتی حصول به پایایی چندان سهل نخواهد بود.
د) معمولا می توان مشکل ضرایب برآورد شده الگوی VAR را تفسیر کرد، به ویژه وقتی ضرایب با وقفه یک وقفه تغییر علامت می دهند. به همین دلیل است که تابع عکس العمل تحریک را برآورد می کنند تا به کمک آن رفتار متغیرها در طول زمان در اثر یک انحراف معیار تغییر در جمله اخلال (تحریک) معادلات مورد بررسی قرار دهند. اما مناسب بودن این روش توسط برخی از محققان نظیر رانکل[144] (1987) مورد سوال واقع شده است (نوفرستی، 1378).
3-9 نتیجه گیری:
در این بخش مفاهیم ایستایی، همجمعی و علیت و نیز آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر و فیلیپس- پرون، آزمون های همجمعی انگل- گرنجر، یوهانسن- جوسیلسیوس و الگوي خود توضيح برداري، تعیین مرتبه مدل خود توضیح برداری و آزمون های علیت گرنجر، سیمز، هشیائو، علیت تودا- یاماموتو و الگوی تصحیح خطا به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون ریشه واحد، یک روش متداول برای آزمون ایستایی یک متغیر است. در این روش، وجود ریشه واحد در مقادیر با وقفه یک متغیر آزمون می شود. به علت احتمال وجود شکست ساختاری در متغیرها و منظور نشدن این شکست در روش دیکی- فولر تعمیم یافته، از آزمون شکست ساختاری پرون (1989) نیز استفاده می شود. آزمون انگل-گرنجر دو مرحله ای (1978) یک روش ساده و در عین حال رایج برای آزمون همجمعی است که در صورت ایستا بودن جملات پسماند، رابطه تعادلی تائید خواهد شد. در این فصل آزمون استاندارد علیت گرنجری (1969) و آزمون سیمز (1972) توضیح داده شد و نقاط ضعف و قوی هر یک بیان شد. این آزمون ها نسبت به انتخاب طول وقفه بهینه مدل VAR بسیار حساس اند. برای حل مشکل هشیائو (1981) روش خود رگرسیو سیستماتیک برای انتخاب طول وقفه بهینه را ارائه کرد. آزمون های همجمعی مانند آزمون یوهانسن (1991) در نمونه های کوچک قابل اعتماد نیستند، تودا و یاماموتو (1995) روشی را برای انجام آزمون علیت گرنجر پیشنهاد کردند که می توان از مشکلات یاد شده در امان ماند. گرنجر (1998) بیان می کند که آزمون علیت گرنجری بررسی می کند، اما جهت رابطه علیت را نمی توان مشخص کند. برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین متغیرها از مدل تصحیح خطای برداری نیز استفاده می شود. آزمون سیمز علاوه بر تعیین جهت رابطه علیت گرنجری بین متغیرها، علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت را مشخص می سازد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل
4-1 مقدمه:
در فصل قبل روش تحقیق و متدولوژی پژوهش بیان شد. در این فصل با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده، دسته بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. بطورکلی هدف از توصیف نمونه آماری، آشنایی با نمونه مورد مطالعه و هدف از تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه ها، بررسی دقیق پدیده ها و روابط متغییرهای موضوع پژوهش است. با استفاده از آزمون فرضیه ها، میزان احتمال و اطمینان به پارامترهای مورد بررسی بیان می شود. مهمترین عامل تعیین کننده در تجزیه و تحلیل داده ها، انتخاب روش و ابزارهای تجزیه و تحلیل مناسب و علمی است.
بر این اساس، در این فصل پژوهش ابتدا نتایج توصیف داده ها ارائه می شود. سپس، برای پی بردن به رابطه بین متغییرهای مستقل و متغییر وابسته، از تکنیک خود رگرسیون برداری، همجمعی یوهانسن و تجزیه واریانس استفاده می شود. در آخر نیز ارزیابی محقق و استخراج نتایج کلی با توجه به شواهد بیان می شود.
4-2تصریح مدل:
این پژوهش بر پایه تحلیل های تجربی بر 8 متغییر تمرکز کرده است. متغیرهایی که ما مورد استفاده قرار می دهیم عبارتند از: شاخص مصرف بخش خصوصی (در ایران)، شاخص مصرف بخش خصوصی (در آمریکا)، شاخص تورم (بر پایه سال پایه 1383) و شاخص تورم در آمریکا، نرخ بهره در ایران و آمریکا، نرخ واقعی ارز (هر دلار بر حسب ریال) و تراز تجاری در ایران می باشد. داده های سری زمانی نیز از سال 1360 تا سال 1390 در نظر گرفته شده استکه بر مبنای مطالعه فراتزچر و همکاران[145] (2010) روابط بین متغیرها به شرح زیر تصریح می شود:
که در آن مصرف بخش خصوصی در ایران،

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مصرف بخش خصوصی در آمریکا، نرخ تورم در ایران، نرخ تورم در آمریکا، نرخ بهره در ایران، نرخ بهره در آمریکا، نرخ ارز موثر واقعی در ایران، تراز تجاری در ایران می باشد که همه این متغیرها را در قالب بردار معرفی می کنیم.
آزمون هایی که در این مطالعه به کار گرفته می شود شامل: آزمون ریشه واحد، آزمون همجمعی و همچنین تصحیح خطای برداری (VECM) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها در سطح و تفاضل مرتبه اول با استفاده از آزمون دیکی- فولر (ADF) و همچنین داده های بحرانی آکائیک (ACI) مورد استفاده قرار می گیرد.
4-3 نتایج توصیف داده ها
4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل
برای آزمون مانایی سری زمانی متغیرها در این تحقیق، قبل از اینکه مدل خود رگرسیو تخمین زده شود، از آزمون مانایی برای تمامی سری های زمانی استفاده شده است. اگر سری زمانی مورد مطالعه مانا نباشد، به دلیل بروز مشکل رگرسیون کاذب، امکان استفاده از مدل های خود رگرسیو وجود ندارد. برای آزمون مانایی، از آزمون های ریشه واحد استفاده شده است. یکی از رایج ترین آزمون های تشخیص ریشه واحد، آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته است، که در این تحقیق از آزمون مذکور استفاده شده است.
در صورتی که مقدار آماره ی محاسبه شده کمتر از مقادیر بحرانی Fباشد، فرض صفر مبنی بر آماره ی وجود خود همبستگی در پسماندها پذیرفته می شود؛ به عبارت دیگر، در این صورت می پذیریم که پسماندها دارای خود همبستگی در پسماندها پذیرفته می شود؛ به عبارت دیگر، در این صورت می پذیریم که پسماندها دارای خود همبستگی هستند و این بدین معنی است که مدل به صورت بهینه ای قادر به خود توضیحی خواهد بود.
اگر آزمون مانایی معنی دار باشد، به این معنی است که متغیرهای سری زمانی مانا هستند و دارای ریشه واحد نیستند، بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود (ترانگ و وینه[146]، 2011).
همانطور که در جدول 1 ملاحظه می شود، براي کلیه متغیرهاي موجود براساس مدل آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم در سطح 99 درصد نامانا هستند. اما بعد از تفاضل گیري، در تفاضل اول به مانایی رسیدند که در آن تفاضل مصرف بخش خصوصی ایران و آمریکا، تفاضل نرخ تورم ایران و آمریکا، تفاضل نرخ بهره ایران و آمریکا، نرخ ارز موثر واقعی در ایران، تراز تجاری در با عرض از مبدأ بدون روند مانا شدند. خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته در جدول (4-1) نشان داده شده است(پیوست، جداول 1 الی 5).
جدول(4-1): نتایج آزمون ریشه واحددیکی – فولرتعمیم یافته

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,
مقادیر بحرانی
10%
مقادیر بحرانی
5%
مقادیر بحرانی
1%
عدد محاسبه شده متغیرها
-2.62 -2.97 -3.68