تحقیق دانشگاهی – 
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر  …

تحقیق دانشگاهی – تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …

ماخذ: نتایج تحقیق
LR: آماره آزمون حداکثر درستنمایی
FPEپیش بینی خطای نهایی
همان طور که نتایج جدول فوق نشان می دهد، مقدار SBC، AIC، HQ در مقایسه با سایر مقادیر، در وقفه دو حداقل می باشند. بنابراین در این مدل وقفه ی بهینه ی دو انتخاب می شود. لازم به ذکر است که برای انتخاب تعداد وقفه ی بهینه در این مدل از معیار شوارتز و آکائیک استفاده شده است، زیرا این معیار براساس اصل پارسی مونیس ، وقفه های کم تری را پیشنهاد می کند و در نهایت یک مدل صرفه جویانه را ارائه می دهد. در کل همه شاخص ها وقفه یک را به عنوان وقفه بهینه VAR، معرفی می کنند.
5-4 آزمون هم انباشتگی
در بخش قبل ملاحظه شد که هر سه متغیر در سطح تفاضل مرتبه اول مانا شده اند و با تفاضل گیری اول می توان از خطر رگرسیون کاذب خلاص شد اما اطلاعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از دست داده می شود. ولیکن در حالت اثبات هم انباشتگی، می توان متغیرها را یا در سطح و یا از طریق مدل های تصحیح خطای برداری (VECM) برازش کرد. آزمون های معمول هم انباشتگی شامل انگل – گرنجر، آزمون CRDWو آزمون حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FM-OLS) می باشد ولی باید توجه داشت که در استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین رابطه ی تعادلی بلندمدت محدودیت های مهم وجود دارد. نظر به این که استفاده از متغیرهای تفاضلی اطلاعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها را از دست می دهد با استفاده از روش های هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری (VECM)مدل برازش می شود. بدین منظور از روش VAR استفاده می شود، زیرا در مقایسه با رویکرد سنتی اطلاعات بالقوه موجود در بلندمدت میان متغیرها در نظر گرفته می شود. این مدل ها از طریق ایجاد شرایط تعادلی، روابط بلندمدت و تعدیل پویا میان متغیرها را لحاظ می کند (امانی، میشل و فریدریش، 2006). در این روش برخی متغیرها دارای مشخصات روندی یکسانی نیستند. از این رو از روش های مختلفی مولفه های روند قطعی در الگو وارد می شود. در عمل جهت سهولت معمولا یکی از موارد پنج گانه زیر انتخاب می شوند:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. عدم وجود جمله ثابت و روند در الگو؛
  2. جمله ثابت مقید که وارد روابط هم انباشته کننده می شود بدون هیچ روندی در الگو؛
  3. جمله ثابت غیر مقید بدون همچ روندی در الگو؛
  4. جمله ثابت غیر مقید همراه با روند مقید در الگو؛
  5. جمله ثابت و روند غیر مقید در الگو؛

برای این سوال که کدام یک از 5 روش انتخاب شود، جواب ساده ای وجود ندارد. یوهانسن پیشنهاد می کند هر پنج روش به ترتیب؛ از مقیدترین تا نامقیدترین حالت برآورد گردد، سپس فرضیه وجود صفر بردار هم انباشتگی به ترتیب آزمون شود. الگویی که فرض صفر آن مورد پذیرش واقع شود، انتخاب گردد (ابریشمی و مهرآرا، 1380). بر این اساس، روش سوم به عنوان روش مناسب انتخاب شد.
جدول (4-4) آزمون هم انباشتگی براساس اثر

برچسب گذاری شده با: ,
فرضیه صفر آماره ی آزمون اثر ارزش بحرانی در سطح 5%
عدم وجود رابطه هم انباشتگی 43.33 29.79
وجود 1رابطه هم انباشتگی 16.30 15.49
وجود2 رابطه هم انباشتگی 1.99 3.84