سامانه پژوهشی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در  …

سامانه پژوهشی – تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در …

ماخذ: نتایج تحقیق
جدول (4-5) آزمون هم انباشتگی براساس آزمون حداکثر مقدار ویژه

فرضیه صفر آماره ی آزمون اثر ارزش بحرانی در سطح 5%
عدم وجود رابطه هم انباشتگی 27.03 21.13
وجود 1رابطه هم انباشتگی 14.31 14.26
وجود2 رابطه هم انباشتگی 1.99 3.84

ماخذ: نتایج تحقیق
جوهانسون و جوسیلیوس با ارائه یک روش، محدودیت های ارائه شده را برطرف کردند. به طور کلی اساس تحلیل در این روش بر روی ماتریس ∏ (رتبه ماتریس) استوار است و با استفاده از دو آماره ی بزرگ ترین مقدار ویژه و آزمون اثر، وجود هم انباشتگی و تعداد روابط مشخص می شود، نتایج نشان می دهد که فرضیه عدم وجود رابطه ی بلندمدت در مدل بین نرخ ارز موثر واقعی ایران و تفاضل نرخ تورم ایران و آمریکا و تراز تجاری رد می شود، زیرا مقدار آماره ی اثر 43.33 از مقدار بحرانی آن در سطح 5%،(29.79) بزرگ تر است و همچنین آماره ی حداکثر مقدار ویژه 27.03 از مقدار بحرانی آن (21.13) بزرگتر می باشد و فرضیه ی مبنی بر عدم وجود رابطه ی بلندمدت را نمی توان پذیرفت. طبق نتایج ارایه شده، فرضیه ی وجود یک رابطه ی بلندمدت نیز در سطح معناداری 5% رد نمی شود، زیرا مقادیر این دو آماره به ترتیب 16.30 و 14.31 می باشد که از مقادیر بحرانی آن ها بزرگتر است اما وجود دو رابطه هم انیاشتگی رد می شود چرا که آماره آزمون از ارزش بحرانی کوچک تر است.(پیوست، جدول (11)).
مبنای انتخاب الگو دراین رساله، بیان می کند که در صورت وجود رابطه بلندمدت لازم است تا الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شود. بنابراین با توجه به نتایج آزمون جوهانسن که وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را تائید کرد، لازم بود تا این رابطه تحت الگوی تصحیح خطا برداری شود.
نتایج نشان می دهد که فرضیه عدم وجود رابطه ی بلندمدت در مدل بین تراز تجاری و تفاضل مصرف ایران و آمریکا و تفاضل نرخ بهره ایران و آمریکا رد می شود، زیرا مقدار آماره ی اثر 45.58از مقدار بحرانی آن در سطح 5%،(29.79) بزرگ تر است و همچنین آماره ی حداکثر مقدار ویژه 26.04 از مقدار بحرانی آن (21.13) بزرگتر می باشد و فرضیه ی مبنی بر عدم وجود رابطه ی بلندمدت را نمی توان پذیرفت.طبق نتایج ارایه شده، فرضیه ی وجود یک رابطه ی بلندمدت نیز در سطح معناداری 5% رد نمی شود، زیرا مقادیر این دو آماره به ترتیب 19.54 و 16.11 می باشد که از مقادیر بحرانی آن ها(15.49 و 14.26) بزرگتر است اما وجود دو رابطه هم انباشتگی رد می شود چرا که آماره آزمون از ارزش بحرانی کوچک تر است.
جدول (4-6) آزمون هم انباشتگی براساس اثر

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , ,
فرضیه صفر