تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در  …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در …

12.72769

0.000360

معنادار است

ماخذ: نتایج تحقیق
نتایج موجود در جدول فوق حاکی از با معنا بودن ضریب متغیر نرخ بهره و نرخ تورم در سطح خطای پنج درصد می‌باشد. متغیر نرخ ارز موثر واقعی و مصرف بخش خصوصی نیز با توجه به آماره t و آزمون LR در بلندمدت بی معنا است.
در ادامه به بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها و ارائه مدل تصحیح خطای مرتبط با الگوی بلندمدت فوق پرداخته می‌شود
4-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری:
بر طبق نظریه انگل- گرنجر (1978) متناظر با هر رابطه بلندمدت اقتصادی باید یک رابطه کوتاه مدت به صورت مکانیسم تصحیح خطا برای حصول به تعادل بلندمدت وجود داشته باشد. در این بخشضمن بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها، با استفاده از الگوی تصحیح خطا نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلندمدت آن ها ارتباط داده می‌شود. خلاصه نتایج حاصل ازمکانیسم کوتاه مدت مرتبط با الگوی بلندمدت (4-12) در جدول زیر ارائه می‌شود.
جدول (4-12) مکانیسم کوتاه مدت در مدل تصحیح خطای برداری

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیر ضریب آمارهt
D(INFLATION(-1)) 0.000159 1.52398
D(EXCH(-1)) 0.000306 5.88447

ماخذ: نتایج تحقیق
در رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-12) مشخص شده است، نرخ تورم در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی دار 00159/0 است که نشان دهنده این است که نرخ تورم رابطه مثبت با تراز تجاری دارد. نرخ ارز موثر واقعی نیز دارای ضریب مثبت و 0.000306 می‌باشد که نشان دهنده رابطه مثبت بین نرخ ارز موثر واقعی و تراز تجاری می‌باشد.
بنابراین، نتایج تحلیل هم انباشتگی در روابط بلندمدت نشان می‌دهد که نرخ تورم بر سطح تعادلی اثر مثبت و معنی داری دارد به این صورت که با افزایش در نرخ تورم، تراز تجاری نیز افزایش می‌یابد. همچنین نرخ ارزموثر واقعی نیز رابطه مثبت و معنی داری بر تراز تجاری دارد بطوری که با افزایش در نرخ ارز موثر واقعی، تراز تجاری نیز به میزان بیش تری افزایش می‌یابد.
برای اطمینان از از این که رابطه هم انباشتگی به دست آمده واقعا در بلندمدت صادق است و عدم تعادل در کوتاه مدت به مرور زمان به سمت تعادل بلندمدت تصحیح می‌شود از مدل تصحیح خطا استفاده می‌شود.
جدول (4-13) نتایج حاصل از ضریب تصحیح خطا

برچسب گذاری شده با: , , ,