فایل دانشگاهی – 
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز  …

فایل دانشگاهی – تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز …

ماخذ: نتایج تحقیق
در رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ بهره و مصرف بخش خصوصی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-14) مشخص شده است، نرخ بهره در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی دار 00647/0 است که نشان دهنده این است که نرخ بهره رابطه مثبت با تراز تجاری دارد. مصرف بخش خصوصی دارای ضریب منفی و 11.41- می‌باشد که نشان دهنده رابطه منفی بین مصرف بخش خصوصی و تراز تجاری می‌باشد.
بنابراین، نتایج تحلیل هم انباشتگی در روابط بلندمدت نشان می‌دهد که نرخ بهرهبر سطح تعادلی اثر مثبت و معنی داری دارد به این صورت که با افزایش در نرخ بهره، تراز تجاری نیز افزایش می‌یابد. امامصرف بخش خصوصی رابطه منفی و معنی داری بر تراز تجاری دارد بطوری که با افزایش در نرخ ارز موثر واقعی، تراز تجاریکاهش می‌یابد.
برای اطمینان از از این که رابطه هم انباشتگی به دست آمده واقعا در بلندمدت صادق است و عدم تعادل در کوتاه مدت به مرور زمان به سمت تعادل بلندمدت تصحیح می‌شود از مدل تصحیح خطا استفاده می‌شود.
جدول (4-15) نتایج حاصل از ضریب تصحیح خطا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

متغیر ضریب انحراف معیار آماره t
ECM(-1) -0.392584 0.07284 5.38967-

ماخذ: نتایج تحقیق
با توجه به جدول فوق ضریب ECM(-1) منفی (بین صفر و یک) و معنادار است. در نتیجه رابطه هم انباشتگی به دست آمده در بلندمدت صادق بوده و عدم تعادل های کوتاه مدت با سرعت بسیار کم (با توجه به ضریب تصحیح خطا) به سمت تعادل بلندمدت تصحیح می‌شود.(پیوست (13و14)
4-7 تخمین و تحلیل پویای مدل
ویژگی بارز روش VAR، استفاده از پسماندهای تخمین زده شده در تحلیل پویای مدل می‌باشد. در این روش برخلاف نگرش سنتی اقتصاد، پسماندها همانند بخش های واقعی سیستم عمل می‌کنند. سیمز (1990)، به منظور تحلیل مناسب تر و جامع تر اثر تکانه های سیاستی پیش بینی نشده بر متغیرهای کلان، استفاده از توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس را پیشنهاد کرد. این دو ابزار از بیان مدل VAR به صورت نمایش میانگین متحرک بدست می‌آیند. توابع عکس العمل تحریک، ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار پویای متغیرهای مدل هنگام وقوع تکانه های غیر قابل پیش بینی در دیگر متغیرهای مدل هستند. این توانایی به این دلیل است که این توابع، عکس العمل همه ی متغیرهای موجود در سیستم را در اثر تکانه به اندازه های مختلف در یکی از متغیرها نشان می‌دهند، بنابراین از این ابزار می‌توان برای تجزیه و تحلیل اثر تکانه ها بر متغیرهای هدف استفاده کرد. تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی، درصد تغییرات در متغیر هدف را در اثر تکانه های خودش و تکانه های دیگر متغیرهای موجود در سیستم در طی زمان های مختلف نشان می‌دهد.
هم چنین لازم به ذکر است که برای انتخاب ترتیب ورود متغیرها، معیار برون زا بودن استفاده و ورود، از برون زا ترین متغیر انجام شده است.
4-8 تجزیه واریانس ()
در حالی که توابع عکس العمل تحریک اثر شوک یک متغیر درون زا را بر دیگر متغرهای مدلترسیم می کند، تجزیه ی واریانس، تغییرات در یک متغیر درون زا را نسبت به شوک های متغیرهای درون زای دیگر تفکیک می کند، بنابراین تجزیه ی واریانس، اطلاعاتی در رابطه با اهمیت نسبی هر یک از شوک های تصادفی برای تحت تأثیر قرار دادن متغیر مدل، آماده می کند.
جدول4-16 جدول تجزیه واریانس

برچسب گذاری شده با: , , , ,
دوره TB CONSUMPTION INTEREST