تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری  …
A businessman carrying a briefcase stands at the bottom of a red ladder. He gazes up at the red ladder which disappears into the cloudy sky. The clouds allow for text and copy.

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری …

2-14-2-2عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی…………………………………………………………………………….44
2-15 سه دوره ارزي در كشور………………………………………………………………………………………………………47
2-16 تراز تجاري منفي ايران………………………………………………………………………………………………………..48
2-17 رابطه بین نرخ ارز با تراز تجاری در ایران………………………………………………………………………………49
2-18 مطالعات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………..50
2-19 مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………57
2-20 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….62
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2 برخی ویژگی های سری زمانی اقتصادی………………………………………………………………………………….65
3-3 مفهوم ایستایی و آزمون های ایستایی………………………………………………………………………………………66
3-3-1 مفهوم سری های زمانی ایستا…………………………………………………………………………………………….66
3-3-2 آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………………….67
3-3-2-1 آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته……………………………………………………………………..68
3-3-2-2 آزمون فیلیپس پرون……………………………………………………………………………………………………. 71
3-4 روش های همجمعی…………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعی……………………………………………………………………………………………………..74
3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری……………………………………………………………………………….75
3-4-3 آزمون های همجمعی……. …………………………………………………………………………………………………75
3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر……………………………………………………………………………………75
3-4-3-2 آزمون دوربین واتسن رگرسیون همجمعی……………………………………………………………………….76
3-4-3-3 آزمون الگوی همجمعی به روش یوهانسن- جوسلسیوس………………………………………………….77
3-4-3-4 آزمون تعیین تعداد بردارهای همگرایی…………………………………………………………………………….78
3-5 الگوی خود توضیح برداری (VAR)……………………………………………………………………………………….78
3-5-1 تعیین مرتبه مدل خود توضیح برداری………………………………………………………………………………….82
3-6 آزمون های علیت…………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-1 آزمون استاندارد علیت گرنجر…………………………………………………………………………………………….83
3-6-2 آزمون سیمز…………………………………………………………………………………………………………………….84
3-6-3 آزمون علیت گرنجر هشیائو……………………………………………………………………………………………….85
3-6-4 آزمون علیت تودا-یاماموتر…………………………………………………………………………………………….. ..87
3-7 الگوی تصحیح خطابرداری (ECM)………………………………………………………………………………….. ..87
3-8 مزایای استفاده از روش VAR……………………………………………………………………………………………….89
3-8 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مدل و نتایج مدل
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-2تصریح مدل………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-3 نتایج توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………94

برچسب گذاری شده با: , ,