تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری  …
Businessman having to choose between three different arrows pointing in opposite direction. The concept of hard choice.

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری …

4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………94
4-4 آزمون هم انباشتگی………………………………………………………………………………………………………………97
4-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری………………………………………………………………………………..100
4-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری……………………………………………..102
4-7 تخمین و تحلیل پویای مدل…………………………………………………………………………………………………104
4-8 تجزیه واریانس (FEVDs)………………………………………………………………………………………………..105
4-9آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….107
4-10 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………111
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….ذ
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………ز
فهرست جداول پیوست
پیوست (1): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل تراز تجاری………………………………………………..س
پیوست (2): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ بهره……………………………………………………ش
پیوست (3): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ تورم………………………………………………….ص
پیوست (4): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل مصرف بخش خصوصی……………………………..ض
پیوست (5): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ ارز واقعی موثر ……………………………………ط
پیوست (6): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل مصرف بخش خصوصی…………………………….ظ
پیوست (7): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ ارز واقعی ………………………………………..ع
پیوست (8): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ بهره………………………………………………….غ
پیوست (9): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ تورم………………………………………………. ف
پیوست (10): تعیین وقفه بهینه با استفاده از مدل VAR……………………………………………………………………ق
پیوست (11): نتایج آزمون هم انباشتگی میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز موثر واقعی………….ق
پیوست (12): نتایج آزمون هم انباشتگی میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ل
پیوست (13): نتایج آزمون تصحیح خطای برداری میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره………………………………………………………………………………………………………………………………………ن
پیوست (14): نتایج آزمون تصحیح خطای برداری میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز واقعی………………………………………………………………………………………………………………………………….. و
پیوست (15)- نمودار تجزیه واریانس میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره…………………………………………………………………………………………………………………………………………اا
پیوست (16)- نمودار تجزیه واریانس میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز موثر واقعی………ب ب
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های سالیانه طی دوره 1360 تا 1390 و بهره گیری از الگوی VECM روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سیاست پولی و نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری ایران تاثیر معناداری داشته اند. به طوری که افزایش مصرف به عنوان شاخص سیاست پولی و نرخ ارز واقعی باعث افزایش تراز تجاری در ایران شده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که اثر گذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری ایران بیش تر از سیاست پولی است.
کلید واژه: سیاست پولی، نرخ ارز، تراز تجاری، مدل تصحیح خطای برداری (VECM).
1-1 مقدمه:
رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي کشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانک هاي مرکزي اهرم هايي هستند که کشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي در حيطه اهداف کلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول يا نقدينگي هستند. در همين راستا، سياستگذاران پولي براي هدايت موّفق سياست هاي خود، بايد ارزيابي دقيقي از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسي «سازوکار انتقال پولي» مي توا
ند سياستگذاران را در اين امر ياري نمايد. سازوکار انتقال پولي، مجاری اثرگذاري را معرّفي مي کند که از طريق آن، سياست هاي پولي تصميمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه هاي مالي و سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار داده و به دنبال آن سطح فعاليت هاي اقتصادي را دچار تغيير مي کند
.
نرخ ارز و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از محورهاي اصلی سیاستهاي اقتصاد کلان است. اثر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهاي کلان اقتصادي یکی از مهمترین بحثها و چالشهاي مطرح شده در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهاي داخلی در بازار خارجی و همچنین بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی تاثیرگذار است. به همین دلیل نرخ ارز یکی از اساسی ترین عوامل موثر بر صادرات و واردات، ترازپرداختها، ذخایر ارزي، رشد اقتصادي و اشتغال است (سیلان، 1374).

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,